Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Ydych chi eisiau arbenigo mewn theatr, digwyddiadau byw a chynhyrchu ffilm a theledu? 

Mae ein hyfforddiant eang yn cyfuno sgiliau technegol craidd, cynllunio sain a goleuo, fideo, adeiladu ac ati a’r ystod lawn o sgiliau rheoli llwyfan, tra’n canolbwyntio ar eich dewis o arbenigedd. Mae’r hyfforddiant wedi’i deilwra i’ch diddordebau unigol a’ch nodau gyrfa drwy’r gwaith cynhyrchu, tra eich bod yn meithrin profiad ymarferol eang mewn ystod o rolau technegol a chynhyrchu. Rydym yn eich trin fel gweithiwr proffesiynol o’r diwrnod cyntaf. Byddwch yn gweithio fel aelod o’n tîm rheoli llwyfan preswyl i gynhyrchu cynyrchiadau o safon broffesiynol yn y Coleg ac ar leoliadau allanol.

‘Wrth i’r byd a’r diwydiant newid, felly hefyd y mae ein haddysgu. Bu newid cyson mewn meysydd megis cynhyrchu digidol a fideo, awtomeiddio, ac yn CBCDC rydym yn addasu ein cwrs yn barhaus i weddu i’r newidiadau hyn, gan gydbwyso sgiliau hen a newydd. Mae ein graddedigion, sydd allan yn gweithio yn y diwydiant, ar flaen y gad o ran y newidiadau hyn ac maent yn dychwelyd atom i rannu’r wybodaeth hon yn uniongyrchol â’r myfyrwyr.’ 

Ian Evans, Pennaeth Rheoli Llwyfan, CBCDC 

Pam astudio yn CBCDC?   

 • Rydym yn cynnig hyfforddiant trochol, ymarferol ac ‘addas ar gyfer y dyfodol’. Mae ein cwrs yn ymdrin ag ystod eang o sgiliau ymarferol ym maes rheoli llwyfan. Byddwch yn hyfforddi ym mhob agwedd sydd ei hangen ar ymarferydd theatr, megis goleuo, sain, fideo ac adeiladu cyn arbenigo yn eich maes dewisol. 

 • Mae’r sgiliau y byddwch yn eu dysgu yn eich galluogi i raddio’n ‘barod ar gyfer diwydiant’ ac mae ein hanes o ran cyflogaeth yn 100%. 

 • Mae’r Coleg yn ganolfan gelfyddydau ffyniannus a byddwch yn cael profiad ymarferol mewn amrywiaeth o rolau cynhyrchu gan weithio gefn llwyfan mewn amgylcheddau theatr a pherfformio proffesiynol megis cyngherddau cerddoriaeth, cynyrchiadau opera, arddangosfeydd, digwyddiadau mewnol a gwyliau, gan gynnwys Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC. 

 • Mae ein cwmni theatr mewnol, Cwmni Richard Burton, yn cynhyrchu tua 24 o gynyrchiadau’r flwyddyn gan gynnig cyfleoedd cydweithredol traws-gyrsiol i’n myfyrwyr. 

 • Gan greu, cynllunio a gweithio ar gynyrchiadau byw, gyda mentoriaid yn eich cefnogi, byddwch yn ysgwyddo lefelau cynyddol o gyfrifoldeb mewn rolau uwch ar draws Cwmni Richard Burton. 

 • Mae gennym rai o’r cyfleusterau a’r offer gorau a mwyaf amrywiol yn y wlad, sy’n eich galluogi i gael profiad o weithio gyda gwahanol elfennau technegol ar waith cefn llwyfan, gan gynnwys systemau hedfan a llwyfannu â llaw, sy’n defnyddio gwrthbwysau a rhai sy’n gwbl awtomataidd. 

 • Cewch gyfleoedd i dreulio amser ar leoliad yn y diwydiant gyda chwmnïau uchel eu bri gan gael cyfleoedd rhwydweithio gwerthfawr yn ogystal â phrofiad penodol yn y diwydiant. 

 • Mae ein cymhareb uchel o staff i fyfyrwyr yn golygu y byddwch yn cael llawer o hyfforddiant a mentora un-i-un pwrpasol. 

 • Darperir hyfforddiant gan weithwyr proffesiynol y diwydiant, er enghraifft, y graddedigion Dominic Bilkey, Pennaeth Sain a Llun y National Theatre, neu’r cynllunydd goleuo rhyngwladol Tim Routledge sydd wedi gweithio gyda phawb o Beyonce i Stormzy, yn ogystal â’r Gemau Olympaidd yn Llundain.  

 • Dysgu mwy am CBCDC
  • Mae ein sefydliad amlddiwylliannol ffyniannus yn croesawu 800 o fyfyrwyr o dros 40 o wledydd. Byddwch yn hyfforddi ochr yn ochr ag offerynwyr, actorion, cantorion, cyfansoddwyr a chynllunwyr ar gyfer perfformio eraill ac yn gweithio gyda hwy ar brosiectau drwy gydol y flwyddyn.
  • Mae cydweithio yn rhan enfawr o’r hyn a wnawn, gan eich galluogi i drochi mewn profiadau newydd gydag ystod eang o ddisgyblaethau a sgiliau o bob adran o’r Coleg. Mae ein cwmni REPCo unigryw a arweinir gan fyfyrwyr yn annog myfyrwyr i gydweithio i fod yn feiddgar, yn llawn dychymyg ac yn entrepreneuraidd.
  • Mae ein partneriaethau â diwydiant yn rhoi profiadau dysgu gwell yn y byd go iawn gyda sefydliadau celfyddydol a cherddorion proffesiynol blaenllaw, a hefyd yn cynnig cyfleoedd i chi ddatblygu eich rhwydweithiau proffesiynol ar gyfer y dyfodol.
  • Mae CBCDC yn ganolfan gelfyddydau brysur sy’n llwyfannu 500 o berfformiadau’r flwyddyn (llawer ohonynt am ddim) sy’n gyfuniad o artistiaid o’r radd flaenaf a gwaith myfyrwyr, yn aml ochr yn ochr. Mae digwyddiadau mawr rheolaidd yn CBCDC yn cynnwys Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC, BBC Canwr y Byd Caerdydd a digwyddiadau annibynnol fel Cyngres Telynau’r Byd ym mis Gorffennaf 2022.
  • Y Coleg yw’r conservatoire cyntaf yn y DU i gyflawni lefel safon aur o sicrwydd ansawdd ar draws meysydd Cerddoriaeth, Drama a Dan 18 yn adolygiad Gwella Ansawdd Cerddoriaeth rhyngwladol diweddar MusiQuE. Gwnaeth agwedd y Coleg o ran profiad myfyrwyr unigol, cydweithio amlddisgyblaethol ac uchelgais cyffredinol argraff arbennig ar yr adolygwyr, a nododd fod CBCDC yn enghraifft ddisglair o arfer gorau ar draws conservatoires Ewrop, ac yn adlewyrchu pobl eithriadol a chymuned unigryw’r Coleg. 
  • Fel yr unig gonservatoire Steinway cyfan yn y byd mae gan y Coleg bellach fflyd o bianos o’r radd flaenaf, ac mae pob piano acwstig yn y Coleg yn un Steinway.
  • Credwn yn sylfaenol yng ngrym cerddoriaeth i drawsnewid a chyfoethogi cymdeithas, gan ddatblygu sgiliau addysgu, hyfforddi a chyd-greu prosiectau i greu cerddorion y dyfodol a fydd yn gwneud argraff fel perfformwyr, athrawon a galluogwyr o fewn y gymuned ehangach. Mae cwestiynau sylfaenol - ‘Sut gallwn siapio diwydiant y dyfodol’, ‘Sut gallwn ddefnyddio celfyddyd i wneud gwahaniaeth’ – yn ein helpu i gynhyrchu cerddorion sy’n wirioneddol berthnasol i’r byd yr unfed ganrif ar hugain.
  • Byddwch yn ymarfer, yn astudio ac yn perfformio mewn lleoliad hyfryd a llawn ysbrydoliaeth sy’n ffinio â Pharc Bute, sef un o fannau gwyrdd mwyaf y ddinas. Mae gennym neuadd gerddoriaeth siambr gydag acwsteg hynod, cyntedd a man perfformio gwydrog, Theatr Richard Burton, yn ogystal â stiwdios a mannau rihyrsal o’r radd flaenaf.
  • Mae ein campws yng nghanol Caerdydd, Dinas Gerddoriaeth gyntaf y DU, a phrifddinas gartrefol a llewyrchus Cymru, sydd ond dwy awr ar y trên i ganol Llundain.
  • Cafodd Caerdydd ei henwi’n ddinas fwyaf cost-effeithiol yn y DU ar gyfer myfyrwyr, yn ôl Mynegai Byw Myfyrwyr NatWest 2022.

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy