Neidio i’r prif gynnwys
Hafan

Diwrnodau agored

Ymunwch â ni am ddiwrnod agored yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Cewch ddysgu am y Coleg, archwilio ein campws, cyfarfod â'n staff a’n myfyrwyr, a gweld sut brofiad yw astudio a byw yn ninas fywiog Caerdydd.

Archwilio cymuned o gerddoriaeth a drama


Mae ein diwrnodau agored wedi’u cynllunio i roi cyfle perffaith i chi brofi ein Coleg a mwynhau awyrgylch ein hadeilad, sy’n conservatoire blaenllaw ar gyfer cerddoriaeth a drama a hefyd yn ganolfan gelfyddydau fywiog sy’n llwyfannu 500 o berfformiadau'r flwyddyn i’r cyhoedd.

Dewch i archwilio ein campws, cwrdd â’n staff a’n myfyrwyr cyfeillgar, a gweld sut brofiad yw astudio a byw yn ninas fywiog Caerdydd.

Darganfod y cyfleoedd sy’n aros amdanoch

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’n diwrnod agored a rhoi syniad i chi sut brofiad yw bod yn rhan o gymuned Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae’r rhan fwyaf o’n diwrnodau agored yn ddiwrnodau a gynhelir wyneb yn wyneb, ond rydym yn cynnig digwyddiadau rhithwir ar gyfer rhai cyrsiau o bryd i’w gilydd.

Dyddiau agored yn y dyfodol

Pam dod i ddiwrnod agored?

Hoffem eich helpu i wneud penderfyniad deallus ynglŷn â ble i astudio. Yn ein diwrnodau agored, byddwch yn gallu:

 • Mynd ar daith o amgylch ein campws hardd, gan gynnwys mannau perfformio o’r radd flaenaf a neuaddau preswyl modern.
 • Sgwrsio â’n penaethiaid adrannau ac arweinwyr cyrsiau, a all roi gwybodaeth werthfawr i chi am ein cyrsiau ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.
 • Cwrdd â’r myfyrwyr presennol sy’n astudio’r un cwrs â chi, a dysgu mwy am eu hamser yn y Coleg.
 • Darganfod mwy am ein ffioedd dysgu a’r cymorth ariannol sydd ar gael tuag at eich astudiaethau.
 • Dysgu mwy ynglŷn â sut y gall ein gwasanaethau cefnogi lles mewnol eich cefnogi tra byddwch yn astudio gyda ni.
 • Cael gwell dealltwriaeth o’n proses glyweliadau a gwneud cais, er mwyn i chi allu paratoi’n iawn a bod yn hyderus wrth wneud cais.
 • Cymryd ychydig o amser i archwilio dinas fywiog Caerdydd, sy’n cynnig cyfuniad unigryw o hanes, diwylliant, ac adloniant, ac sydd wedi cael ei henwi fel y ddinas leiaf costus i fyfyrwyr fyw ynddi yn y DU ym Mynegai Bywyd Myfyrwyr Natwest 2022.

Ein campws

Darganfod mwy am y Coleg

Rhesymau i astudio gyda ni

 • Mae ein sefydliad amlddiwylliannol ffyniannus yn croesawu 800 o fyfyrwyr o dros 40 o wledydd. Byddwch yn hyfforddi ochr yn ochr ag offerynwyr, actorion, cantorion, cyfansoddwyr a chynllunwyr ar gyfer perfformio eraill ac yn gweithio gyda hwy ar brosiectau drwy gydol y flwyddyn.
 • Mae cydweithio yn rhan enfawr o’r hyn a wnawn, gan eich galluogi i drochi mewn profiadau newydd gydag ystod eang o ddisgyblaethau a sgiliau o bob adran o’r Coleg. Mae ein cwmni REPCo unigryw a arweinir gan fyfyrwyr yn annog myfyrwyr i gydweithio i fod yn feiddgar, yn llawn dychymyg ac yn entrepreneuraidd.
 • Mae ein partneriaethau â diwydiant yn rhoi profiadau dysgu gwell yn y byd go iawn gyda sefydliadau celfyddydol a cherddorion proffesiynol blaenllaw, a hefyd yn cynnig cyfleoedd i chi ddatblygu eich rhwydweithiau proffesiynol ar gyfer y dyfodol.
 • Mae CBCDC yn ganolfan gelfyddydau brysur sy’n llwyfannu 500 o berfformiadau’r flwyddyn (llawer ohonynt am ddim) sy’n gyfuniad o artistiaid o’r radd flaenaf a gwaith myfyrwyr, yn aml ochr yn ochr. Mae digwyddiadau mawr rheolaidd yn CBCDC yn cynnwys Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC, BBC Canwr y Byd Caerdydd a digwyddiadau annibynnol fel Cyngres Telynau’r Byd ym mis Gorffennaf 2022.
 • Y Coleg yw’r conservatoire cyntaf yn y DU i gyflawni lefel safon aur o sicrwydd ansawdd ar draws meysydd Cerddoriaeth, Drama a Dan 18 yn adolygiad Gwella Ansawdd Cerddoriaeth rhyngwladol diweddar MusiQuE. Gwnaeth agwedd y Coleg o ran profiad myfyrwyr unigol, cydweithio amlddisgyblaethol ac uchelgais cyffredinol argraff arbennig ar yr adolygwyr, a nododd fod CBCDC yn enghraifft ddisglair o arfer gorau ar draws conservatoires Ewrop, ac yn adlewyrchu pobl eithriadol a chymuned unigryw’r Coleg.
 • Fel yr unig gonservatoire Steinway cyfan yn y byd mae gan y Coleg bellach fflyd o bianos o’r radd flaenaf, ac mae pob piano acwstig yn y Coleg yn un Steinway.
 • Credwn yn sylfaenol yng ngrym cerddoriaeth i drawsnewid a chyfoethogi cymdeithas, gan ddatblygu sgiliau addysgu, hyfforddi a chyd-greu prosiectau i greu cerddorion y dyfodol a fydd yn gwneud argraff fel perfformwyr, athrawon a galluogwyr o fewn y gymuned ehangach. Mae cwestiynau sylfaenol - ‘Sut gallwn siapio diwydiant y dyfodol’, ‘Sut gallwn ddefnyddio celfyddyd i wneud gwahaniaeth’ – yn ein helpu i gynhyrchu cerddorion sy’n wirioneddol berthnasol i’r byd yr unfed ganrif ar hugain.
 • Byddwch yn ymarfer, yn astudio ac yn perfformio mewn lleoliad hyfryd a llawn ysbrydoliaeth sy’n ffinio â Pharc Bute, sef un o fannau gwyrdd mwyaf y ddinas. Mae gennym neuadd gerddoriaeth siambr gydag acwsteg hynod, cyntedd a man perfformio gwydrog, Theatr Richard Burton, yn ogystal â stiwdios a mannau rihyrsal o’r radd flaenaf.
 • Mae ein campws yng nghanol Caerdydd, Dinas Gerddoriaeth gyntaf y DU, a phrifddinas gartrefol a llewyrchus Cymru, sydd ond dwy awr ar y trên i ganol Llundain.
 • Cafodd Caerdydd ei henwi’n ddinas fwyaf cost-effeithiol yn y DU ar gyfer myfyrwyr, yn ôl Mynegai Byw Myfyrwyr NatWest 2022.

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

'Yr hyn rwy'n ei garu am Gaerdydd a'r Coleg yw ei fod yn lle cynhwysol iawn i astudio, ac mae hynny wedi fy helpu i deimlo'n gyfforddus i fod yn agored am fy hunaniaeth. Rydw i mor falch o fod yn rhan o goleg a dinas lle rwy’n teimlo bod amrywiaeth yn cael ei chofleidio, lle gallaf fod yn rhydd i fod yn fi fy hun go iawn, a lle mae fy noniau a fy nhalentau yn cael eu cydnabod a’u dathlu.'
Mica SmithMA Opera
'Yr hyn a ddylanwadodd ar fy mhenderfyniad i ddod i’r Coleg oedd diwrnod fy nghlyweliad! Rwy’n cofio gadael yr adeilad a theimlo mor hapus a llawn cyffro wrth feddwl y gallwn gael y cyfle i fynd yno. Does unman yn debyg iddo.'
Chloe DickensBMus

Cofrestru i gael ein newyddion diweddaraf

Bydd e-bost yn cael ei anfon yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Edrychwch yn eich ffolder sbam / sothach os nad yw'r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau

Mae’r Coleg yn cymryd diogelu pob gwybodaeth bersonol o ddifrif ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu hawliau a rhyddid pob unigolyn. Byddwn yn prosesu eich data yn unol â’n datganiad preifatrwydd, y gallwch ei ddarllen yn https://www.rwcmd.ac.uk/privacy

Blwyddyn mynediad:
Rhanbarth:

Beth sydd ymlaen

Newyddion diweddaraf