Neidio i’r prif gynnwys
Hafan

Llety

Mae safle Severn Point, neuaddau preswyl Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, yn ddiogel a dan reolaeth lwyr, a dim ond 10 munud ar droed o'r Coleg.

Mae capsiynau ar gyfer y fideo hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg

Eich cartref newydd

Mae’r llety yn Severn Point wedi’i rannu i fflatiau o chwe ystafell ac mae’n cynnwys cegin a mannau byw o ansawdd uchel sydd wedi’u gosod yn llawn. Mae pwyntiau ffôn a data yn yr holl ystafelloedd gwely en suite. Hefyd, mae bloc ar wahân wedi’i neilltuo ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol ac ôl-radd yn unig. Gall y Coleg sicrhau ystafell yn y neuaddau preswyl i chi fel myfyriwr newydd (israddedig ac ôl-radd) sy’n cychwyn ym mis Medi ac yn gwneud cais am lety cyn y dyddiad cau.

Gweld eich cartref newydd

Manteision

  • Biliau wedi’u cynnwys yn y pris
  • Cyfleusterau golchi dillad
  • Hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn
  • Wi-Fi a band eang cyflym
  • Man storio beics
  • Gwasanaeth post i dderbyn parseli ac eitemau y mae’n rhaid llofnodi i'w derbyn
  • Yswiriant cynnwys personol yn y pris
  • Diogelwch 24 awr a mynediad electronig

Mae'r rhent yn £154.74 yr wythnos, gan gynnwys biliau, ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25. Rydym yn eich cynghori i lofnodi cytundeb 43 wythnos er mwyn sicrhau mai chi sydd biau’r ystafell yn ystod gwyliau’r Nadolig a’r Pasg – sy’n golygu na fydd rhaid i chi fynd â’ch eiddo i gyd adref!

Mae Severn Point yn cael ei reoli gan Unite Students. Os ydych chi wedi cael cynnig lle i astudio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, peidiwch â gwneud cais drwy Unite Students yn uniongyrchol – bydd y rhent yn ddrutach. Yn hytrach, anfonwch e-bost at y gwasanaethau i fyfyrwyr neu ffoniwch 029 2039 1321.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Unite Students.

Ewch ar daith rithwir o amgylch Severn Point

Lleoliad, lleoliad, lleoliad

Mae gennym nifer o adeiladau ar y campws y gall myfyrwyr eu defnyddio yn ystod eu hamser yn y Coleg. Dyma’r prif rai:

  • Ein prif adeilad ar Heol y Gogledd, Caerdydd CF10 3ER
  • Stiwdios Llanisien, Parc Busnes Caerdydd, 45 Lambourne Crescent, Llanisien, Caerdydd CF14 5GG

Rydym yn eich cynghori i geisio chwilio am eiddo yn ardaloedd Cathays a’r Rhath. Dyma’r mannau mwyaf poblogaidd ar gyfer llety i fyfyrwyr a bydd sawl opsiwn ar gael i chi. Mae cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus rhagorol ar draws y ddinas ar fysiau a threnau, ond oherwydd bod Caerdydd yn fach, mae’r rhan fwyaf o’r ddarpariaeth llety o fewn pellter cerdded i’r Coleg.

Dewis gyda phwy rydych chi'n byw

Mae’r Coleg ac Undeb y Myfyrwyr yn gweithio’n frwd gyda holl fyfyrwyr y Coleg i helpu i ddod o hyd i lety addas a hyd yn oed pobl i chi fyw gyda nhw.

Gellir lleoli myfyrwyr newydd gyda myfyrwyr presennol y Coleg sydd ag ystafelloedd sbâr neu gallent ddod o hyd i lety drwy ddefnyddio’r cynllun ‘Dod o hyd i Ffrind’ unigryw ond llwyddiannus iawn.

Anfonir pecynnau gwybodaeth at fyfyrwyr newydd ar ôl iddynt dderbyn eu lle yn y Coleg. Mae’r wybodaeth hon hefyd ar gael i holl fyfyrwyr y Coleg ac fe’i darperir i helpu i wneud y broses yn haws i chi.

Agos at gyfleusterau lleol

Mae Severn Point ac ardal Cathays yn agos iawn i siopau bwyd, meddygon, deintyddion a’r ysbyty, sy’n golygu ei bod yn hawdd teithio ar droed i gael eich hanfodion bob dydd.

O Severn Point

Pellter i’r prif adeilad - 0.7 milltir

O Cathays

Pellter i’r prif adeilad - rhwng 0.3 ac 1 filltir

O Severn Point

Pellter i Stiwdios Llanisien - 2.6 milltir

O Cathays

Pellter i Stiwdios Llanisien - 2.9 milltir

O Severn Point

Amser bws i Stiwdios Llanisien - 18-21 munud (27)

O Cathays

Amser bws i Stiwdios Llanisien - 25-30 munud (28/28A/28B)

O Severn Point

Amser cerdded - 13 munud

O Cathays

Amser cerdded - 6-20 munud

O Severn Point

Amser beicio - 3-8 munud

O Cathays

Amser beicio - 5-12 munud

O Severn Point

Archfarchnad agosaf - Lidl (Rhes Cathays) neu Tesco Extra ac Aldi (Ffordd Excelsior)

O Cathays

Archfarchnad agosaf - Lidl (Rhes Cathays)

O Severn Point

Siop agosaf - Tesco (Ffordd y Gogledd)

O Cathays
O Severn Point

Meddygfa: Meddygfa Ffordd y Gogledd, 182 Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF14 3XQ

O Cathays

Newyddion diweddaraf