Llinynnau

Llinynnau

Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau BMus (Anrh) Cerddoriaeth (ar gyfer y llwybrau lleisiol, offerynnol a chyfansoddi) a BMus (Anrh) Jazz ar gyfer mynediad ym mis Medi. Mae lleoedd yn amodol ar argaeledd. Cofiwch gysylltu â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais.

Mae’r Adran Llinynnau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn un o’r mwyaf deinamig o holl conservatoires y Deyrnas Unedig. Mae ein myfyrwyr yn cael eu trochi mewn amgylchedd ysgogol a chydweithredol, gan brofi lefelau uchel o ymgysylltiad â’r proffesiwn cerddoriaeth drwy gydol eu hastudiaethau. Mewn meysydd fel hyfforddiant cerddorfaol a mentora cerddoriaeth siambr, rydym yn cynnig profiad hyfforddi heb ei ail i fyfyrwyr, gyda chyfleoedd perfformio niferus ac amrywiol. Mae ein hymagwedd bersonol iawn yn pwysleisio datblygiad llwybrau gyrfaoedd unigol drwy gyfleoedd pwrpasol a hyfforddiant wedi ei deilwra.

 

 

Rhagor o wybodaeth am yr hyn sy’n gwneud ein hyfforddiant mor nodedig:

 • Hyfforddiant Cerddorfaol

  Gellid dadlau mai ein Rhaglen Hyfforddiant Cerddorfaol yw’r gorau yn y Deyrnas Unedig. Wedi ei chynllunio mewn cydweithrediad ag arweinwyr a phenaethiaid Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, cyflwynir ein rhaglen gynhwysfawr gan berfformwyr sy’n weithgar yn y proffesiwn cerddorfaol yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Mae dosbarthiadau rheolaidd yn ymdrin â pharatoi detholiadau, technegau clyweliad cerddorfaol a phrofiad ymarferol o lawer o ensembles o faint gwahanol. Mae prosiectau cerddorfaol – gan gynnwys Symffoni, Siambr, Opera, Cyngerdd, Baróc, Cyfoes, Cerddoriaeth Theatr ac Offerynnau Cyfnod – yn agored i bob myfyriwr o’r flwyddyn gyntaf ymlaen, ac mae pob myfyriwr yn cymryd rhan mewn prosiectau Ensemble Llinynnau, dan gyfarwyddyd perfformwyr proffesiynol. O’r drydedd flwyddyn, cynhelir clyweliadau i ddewis myfyrwyr i gymryd rhan mewn cynlluniau lleoliadau a chyngherddau ochr yn ochr â’n dwy gerddorfa bartner genedlaethol. Mae ein rhaglen ôl-raddedig mewn Perfformio Cerddorfaol, a gyflwynwyd yn ddiweddar, hefyd yn denu diddordeb rhyngwladol sylweddol.

 • Cerddoriaeth Siambr

  Mae cerddoriaeth siambr yn gryfder penodol, ac mae llawer o’n tiwtoriaid yn gerddorion siambr o statws rhyngwladol. Mae ein ensembles preswyl, y Gould Piano Trio a’r Albion Quartet, yn cynnal sesiynau hyfforddi, cyngherddau a gweithdai rheolaidd, ac mae pob myfyriwr yn cael dyraniad o oriau ar gyfer hyfforddi gyda thiwtor o’u dewis i ategu’r perfformiadau cerddoriaeth siambr sy’n rhan integredig o’r cwrs BMus. Mae dosbarthiadau meistr siambr wedi eu cynnwys yn yr amserlen reolaidd ac yn cysylltu â’n calendr o artistiaid sy’n ymweld, sydd, bob blwyddyn, yn cynnwys rhai o ensembles siambr mwyaf cyffrous y byd. String Soloists yw ein ensemble siambr elitaidd sy’n agored i bob myfyriwr drwy glyweliad sgrin, ac sy’n cynnwys rhaglen a gyfarwyddir gan unawdydd rhyngwladol ysbrydoledig o leiaf ddwywaith y flwyddyn.

 • Tiwtoriaid

  Mae holl diwtoriaid yr adran llinynnau yn cyfuno eu haddysgu â pherfformio ar y lefel uchaf, ac mae ein staff yn cyfoethogi rhai o gerddorfeydd ac ensembles siambr gorau’r byd. Mae’r profiad enfawr hwn yn fodd i fyfyrwyr CBCDC ryngweithio’n fywiog â’r proffesiwn, ac rydym yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael mewnbwn gan amrywiaeth eang o diwtoriaid drwy ein hamserlen o ddosbarthiadau perfformio amrywiol. Mae’r rhaglen hon yn cael ei gwella ymhellach gan gyfraniad rheolaidd artistiaid sy’n ymweld yn y neuadd gyngerdd wobredig a gan ein hartistiaid cyswllt fel yr Athro Itzhak Rashkovsky, Athro Ffidil Ian Stoutzker, sy’n cymryd dosbarthiadau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn.

 • Perfformio Arddulliadol

  Mae gan CBCDC draddodiad cryf mewn perfformiadau sy’n seiliedig ar hanes, ac mae gwerthfawrogiad o’r gwahanol ddulliau arddulliadol sy’n briodol i bob cyfnod yn rhywbeth sy’n rhan greiddiol o’n hyfforddiant. Mae pob myfyriwr yn cael cyfle i fanteisio ar ddosbarthiadau a gyflwynir gan ddoniau blaenllaw yn y maes – gan gynnwys yr artist cyswllt Rachel Podger – a chymryd rhan mewn prosiectau a chyngherddau perfformio rheolaidd dan arweiniad cyn-fyfyrwyr disglair, gan gynnwys ein Hathro Rhyngwladol mewn Perfformio Hanesyddol, Jeremy West. Mae gwersi ‘Blasu’ ar y feiol ar gyfer pawb yn yr ail flwyddyn, ac mae llawer o fyfyrwyr yn parhau i fwynhau’r hyfforddiant rhad ac am ddim sydd ar gael i bob myfyriwr. Mae gwersi baróc hefyd ar gael fel dewis ychwanegol rhad ac am ddim, ar amrywiaeth o offerynnau, y gellir eu benthyg o’n stoc o offerynnau hanesyddol. Ar lefel ehangach, rhoddir hyfforddiant cyd-destunol i bob myfyriwr ar sut i chwarae yn yr holl arddulliau cyfnod allweddol, a sut i offerynnu – er enghraifft, yn yr arddull baróc neu sut i ysgrifennu cadenza clasurol.

 • Dosbarthiadau Perfformio a Chyfeilio

  Mae gan yr Adran Llinynnau ddau gyfeilydd penodol ac mae pob myfyriwr yn cael dyraniad oriau i weithio gyda nhw’n unigol. Mae Coleg Brenhinol Cymru yn gonservatoire Steinway cyfan, ond bydd myfyrwyr llinynnol hefyd yn cael cyfle i ymarfer a pherfformio gyda harpsicord a fortepiano. Mae dosbarthiadau perfformio yn amrywio o ddosbarthiadau meistr bychan ar gyfer offerynnau penodol i ddosbarthiadau perfformio ffurfiol mawr, cyngherddau mewn cynteddau cyhoeddus a chyfleoedd i berfformio mewn dosbarthiadau meistr cyhoeddus gydag artistiaid sy’n ymweld. Mae neuadd gyngerdd o safon ryngwladol y Coleg yn cynnal rhaglen ysbrydoledig o gyngherddau bob tymor, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr.

 • Benthyca Offerynnol

  Mae gennym nifer cynyddol o offerynnau a bwâu rydym yn eu rhoi ar fenthyg i fyfyrwyr, yn ogystal ag atgyweiriwr sy’n ymweld sy’n gallu gofalu am atgyweiriadau, ailosod llinynnau ac ati.

 • Consort Feiol

  Mae pob myfyriwr llinynnol yn cymryd rhan mewn modiwl feiol rhagarweiniol yn eu hail flwyddyn, dan gyfarwyddyd yr ysgolhaig a’r perfformiwr rhyngwladol enwog Lucy Robinson. Mae pob myfyriwr sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ymhellach yn cael gwersi rheolaidd, heb unrhyw gost ychwanegol, yn ogystal â chyfle i fynd i berfformiadau ensemble. Mae feiolau yn cael eu darparu ac mae gennym tua chwe chonsort sy’n perfformio mewn cyngherddau yng Nghaerdydd a’r cylch, yn ogystal â thu hwnt, fel yng Ngŵyl Ryngwladol Feiolau yr RCM. Bob blwyddyn, mae’r cyfle hwn i berfformio yn denu nifer fawr o fyfyrwyr sy’n dysgu llawer o sgiliau trosglwyddadwy, yn ogystal â dod yn gyfarwydd â repertoire a thraddodiadau perfformio pwysig. Bob haf mae gennym ŵyl feiolau yn y Coleg sy’n uchafbwynt addas i weithgareddau’r flwyddyn. Rydym yn hynod ddiolchgar i Linda a Tony Hill am eu haelioni a’u cymorth anhygoel gyda’r maes hwn o’n hastudiaethau.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy