Neidio i’r prif gynnwys
Hafan

Newyddion

Y Fonesig Harriet Walter a Syr Jonathan Pryce yn beirniadu gwobr Shakespeare Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru sy’n dathlu siarad mewn mydr

Mae Gwobr flynyddol Shakespeare Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn dathlu ei waith, a chyfriniaeth lafar fel elfen hanfodol o hyfforddiant drama fodern.

Rhannu neges

Categorïau

Drama

Dyddiad cyhoeddi

Published on 19/03/2024

Mae Gwobr Shakespeare flynyddol Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn dathlu ei waith, a mydryddiaeth lafar fel elfen hanfodol o hyfforddiant drama fodern ar adeg pan mae’n diflannu oddi ar yr agenda mewn cymaint o ysgolion a cholegau.

Dyfarnwyd gwobr eleni i’r actor ail flwyddyn Meg Basham gan y prif feirniad y Fonesig Harriet Walter ar 18 Mawrth gerbron cynulleidfa wadd yn theatr yr Old Vic yn Llundain.

‘Mae ein gwobr Shakespeare yn cydnabod pa mor bwysig yw gweithio ar yr iaith hon o ran hyfforddi actorion a dysgu crefft hanfodol.

Mae hanfodion siarad mewn mydryddiaeth a gwerthfawrogi iaith yn parhau i fod wrth wraidd y cyrsiau actio yn CBCDC.’
Jonathan MunbyCyfarwyddwr Perfformio Drama CBCDC

Dewiswyd y pump a gyrhaeddodd y rownd derfynol gan Gymrawd CBCDC Syr Jonathan Pryce pan ddaeth i Gaerdydd i weithio gyda holl fyfyrwyr actio’r ail flwyddyn yn nhymor yr hydref.

'Roedd gen i gymaint o ddiddordeb cymryd rhan mewn beirniadu Gwobr Shakespeare Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru fis diwethaf.

Roedd pawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol mor dda fel ei bod yn anodd dewis, ond uwchlaw’r gwobrau a’r beirniadu roeddwn mor falch o weld cenhedlaeth newydd o actorion yn “deall” Shakespeare.

Mae grŵp arall o actorion a allai fod wedi teimlo bod Shakespeare yn anhygyrch a hyd yn oed yn ddiflas yn yr ysgol, yn darganfod drostynt eu hunain bod sefyll ar eich traed a chyflwyno ei linellau mewn cymeriad mor werth chweil ag y gall actio fod. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran a llongyfarchiadau i Jonathan Munby am gychwyn y Wobr.'
Y Fonesig Harriet Walter, Prif Feirniad Gwobr Shakespeare CBCDC

Beirniadwyd rownd derfynol y wobr gan y Fonesig Harriet Walter, un o raddedigion CBCDC a Chymrawd Rakie Ayola, Sean Mathias, Jonathan Munby, a’r Pennaeth Llais, Alice White.

‘Wrth gwrs y gall actor gael gyrfa wych heb unrhyw brofiad o Shakespeare, ond gyda’r wobr anhygoel hon rwy’n credu bod CBCDC yn cyhoeddi’n uchel ac yn glir y bydd yn parhau i fod yn rhan o’r hyfforddiant cynhwysfawr y mae’n ei gynnig.

Roedd hi’n bleser ac yn fraint gwylio’r pum myfyriwr dawnus yn sefyll ar lwyfan yr Old Vic ac yn rhoi bywyd i iaith mor brydferth a chymhleth. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw i gyd yn y dyfodol.'
Rakie AyolaBeirniad Gwobr Shakespeare, un o raddedigion a Chymrawd CBCDC

Llongyfarchiadau i Meg, ac i’r rhai eraill a gyrhaeddodd y rownd derfynol:, Alice Baxter, Malcolm Bishop, Tumba Katanda, Max Lauder.


‘Rwy’n meddwl ei bod yn bwysig ein bod yn dathlu Shakespeare gyda’r wobr hon. Gall gael ei ystyried yn anodd ei ddeall, a heb fod yn berthnasol i gynulleidfa fodern, ond mae geiriau Shakespeare mor drawiadol ac mae’n cyfleu emosiwn dynol amrwd mor fanwl gywir, nes bod ei eiriau’n disgrifio teimladau y gall unrhyw un sydd erioed wedi byw uniaethu â nhw.

Mae’r wobr wedi rhoi’r cyfle i ni i gyd archwilio Shakespeare mewn ffordd organig, gan ganiatáu i ni ddewis testun rydyn ni’n hoff ohono a chael y cyfle i berfformio hwnnw gerbron actorion mor uchel eu parch a llwyddiannus. Rydw i wedi gallu creu fy nghysylltiad personol fy hun â’r testun rhyfeddol hwn, na fyddwn wedi’i ddeall mewn gwirionedd flwyddyn yn ôl.

Rydw i hefyd wedi dysgu bod y cysylltiad â’r testun yn deillio o gysylltiad â’r cymeriad ac mae’r ddau’n mynd law yn llaw - nid yw un yn gweithio heb y llall. Mae iaith y testun Shakespearaidd yn heriol ond yr un mor werth chweil ac mae’n gofyn am lawer o waith.’
Meg BashamEnillydd Gwobr Shakespeare

Cefnogi addysgu Shakespeare mewn ysgolion a cholegau

Crëwyd y wobr hon i ddathlu gwaith myfyrwyr CBCDC a’u sgiliau mydryddiaeth lafar, ond mae’n mynd y tu hwnt i waith y Coleg a hefyd yn ymwneud â hyrwyddo gwaith Shakespeare yn allanol a galluogi addysgwyr yng Nghymru i barhau i’w addysgu drwy gefnogi eu gwaith.

‘Rydym wedi ymrwymo i ffilmio cynhyrchiad Shakespeare mawr bob blwyddyn, a fydd ar gael am ddim i ysgolion a cholegau ledled Cymru,’ esboniodd Jonathan Munby, a gyfarwyddodd Syr Ian McKellen yn King Lear yn Theatr Gŵyl Chichester yn 2017, ac eto yn The Theatr Duke of York yn y West End yn 2018. ‘I gyd-fynd â hyn mae pecyn adnoddau, sydd eleni yn seiliedig ar ein cynhyrchiad Hydref o ‘Macbeth’ – er mwyn cefnogi myfyrwyr ac athrawon a dod â Shakespeare yn fyw yn yr ystafell ddosbarth.

Rydym yn gobeithio annog pobl ifanc i ymgysylltu â Shakespeare, ond hefyd i gael eu hysbrydoli gan yr hyn y maent yn ei weld er mwyn ystyried dilyn dyfodol yn y diwydiannau creadigol.’

Lluniau ar gyfer y wasg ymaRWCMD Shakespeare Prize 2024

Adnodd athrawon Macbeth: dehongliad cyfoes

Mae adnodd addysgol ‘Macbeth’ yn cynnwys ffilm o’r cynhyrchiad, ynghyd â chyfweliadau ag aelodau allweddol o gast CBCDC a’r tîm creadigol ac mae wedi’i saernïo yn unol â manyleb TGAU CBAC i roi profiad perthnasol a chyfoethog i fyfyrwyr.

Gan gynnig dehongliad cyfoes, mae’n dychmygu digwyddiadau yn yr amser presennol, gan ddefnyddio golwg seicodreiddiol gyfoes ar y cymeriadau allweddol a’u cyd-berthynas - dal drych i beryglon ffolineb dynol a chanlyniadau dinistriol rhyfel.

‘Rwy’n hoff iawn o’r pecyn: mae’r cyfweliadau’n syniad gwych, ac mae hefyd yn ardderchog i siarad â chynllunwyr,

Mae’r pecyn yn annog dealltwriaeth o destun, dehongliad ac yn defnyddio terminoleg yn dda iawn. Rwy’n meddwl ei fod yn cysylltu’n dda iawn â gyrfaoedd mewn cynllunio theatr. Rwy’n addysgu ar lefel UG a Safon Uwch a byddwn yn defnyddio elfennau o’r pecyn hwn ar gyfer adrannau Dylanwad Cynhyrchiad Byw arholiad CBAC.'
Vivienne GoodmanAstudiaethau Drama a Theatr, Coleg Gwent

Cytunodd Safonwr CBAC, Beverley Roblin, ‘Rwy’n meddwl bod y pecyn hwn yn ardderchog. Rwy’n teimlo eich bod wedi ei wreiddio’n gadarn wrth gynhyrchu’r ddrama yn hytrach nag astudio testun yn y dosbarth yn unig.’

Negeseuon newyddion eraill