Neidio i’r prif gynnwys
Hafan

Newyddion

Darparwyr addysg yn ymrwymo i Siarter Afiechyd Marwol

Mae Prifysgol De Cymru (PDC), Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC) ac Y Coleg Merthyr Tudful wedi ymrwymo i Siarter Afiechyd Marwol Cymru Cyngres yr Undebau Llafur (TUC).

Rhannu neges

Categorïau

CBCDC

Dyddiad cyhoeddi

Published on 25/03/2024

Mae Prifysgol De Cymru (PDC), Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC) ac Y Coleg Merthyr Tudful wedi ymrwymo i Siarter Afiechyd Marwol Cymru Cyngres yr Undebau Llafur (TUC).

Mae’r Siarter Afiechyd Marwol yn ymrwymiad i gefnogi cydweithwyr sy’n cael diagnosis o salwch angheuol. Mae'n amlinellu egwyddorion allweddol sydd â'r nod o sicrhau sicrwydd swydd, amddiffyn hawliau, a dull tosturiol o rymuso cydweithwyr sydd â salwch marwol.

PDC yw’r ail brifysgol yng Nghymru i lofnodi’r Siarter ac, ar y cyd â PSS Ltd, CBCDC ac Y Coleg Merthyr Tudful, mae’n ymuno â rhestr o sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat eraill i gynnig dewis i weithwyr ynghylch beth i’w wneud am waith.

Mae Prifysgol De Cymru (PDC), Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC) ac Y Coleg Merthyr Tudful wedi ymrwymo i Siarter Afiechyd Marwol Cymru Cyngres yr Undebau Llafur (TUC).
'Mae ymrwymiad y Siarter Afiechyd Marwol yn cyd-fynd yn glir â’n gwerthoedd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru fel cymuned greadigol glos a chefnogol, ac rydym yn falch o fod yn rhan ohono.'
Helena GauntPrifathro, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

DC yw’r ail brifysgol yng Nghymru i lofnodi’r Siarter ac, ar y cyd â PSS Ltd, CBCDC ac Y Coleg Merthyr Tudful, mae’n ymuno â rhestr o sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat eraill i gynnig dewis i weithwyr ynghylch beth i’w wneud am waith.

Rhoddir opsiynau i unigolion ynghylch sut y dymunant fwrw ymlaen â gwaith – efallai y bydd rhai am barhau i weithio cyhyd ag y gallant, wedi’u cefnogi gan addasiadau rhesymol i helpu i gynnal parhad cyflogaeth a’r hawl i ddewis y ffordd orau o weithredu drostynt eu hunain a’u teuluoedd.

Efallai y bydd cydweithwyr eraill yn penderfynu nad ydynt am barhau yn y gwaith, neu efallai na fydd er lles y cyflogai i barhau i weithio.

Pa bynnag ddewis y bydd cydweithiwr yn ei wneud, bydd yn cael cymorth a chefnogaeth gan PDC, CBCDC ac Y Coleg Merthyr Tudful.

Mae’r Siarter Afiechyd Marwol yn welliant ystyrlon o weithle sy’n gwerthfawrogi ei weithwyr y tu hwnt i’w cyfraniadau proffesiynol ac yn dangos diwylliant cefnogol sy’n dangos dealltwriaeth, empathi, a gofal am y rhai sy’n wynebu cyflyrau sy’n cyfyngu ar fywyd.

'Mae ymuno â’r Siarter Afiechyd Marwol yn ymrwymiad pwysig i gefnogi ein cydweithwyr a’u grymuso i wneud y penderfyniad gorau drostynt eu hunain a’u teuluoedd. Bydd unrhyw gydweithiwr sy’n cael diagnosis mor dorcalonnus o salwch angheuol yn cael ei gefnogi ym mha bynnag ddewis a wnânt ynglŷn â sut y mae’n dymuno bwrw ymlaen â gwaith.'
Zoe DurrantPrif Swyddog Pobl a Chynhwysiant ym Mhrifysgol De Cymru
'Mae’r coleg wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd gwaith diogel, cefnogol a gofalgar i’n holl staff. Rydym yn falch iawn o ffurfioli’r ymrwymiad hwn drwy lofnodi’r Siarter Afiechyd Marwol, a fydd yn helpu i sicrhau bod unrhyw staff sydd â salwch marwol yn cael eu cefnogi i ddewis y ffordd orau ymlaen iddyn nhw eu hunain a’u teuluoedd.'
Sara FowlerIs-Bennaeth Adnoddau yn Y Coleg Merthyr Tudful
'Rydym yn falch bod yr Is-Ganghellor a’r Penaethiaid yn dangos eu hymrwymiad drwy lofnodi’r Siarter Afiechyd Marwol; i ddarparu cefnogaeth a dealltwriaeth i staff sydd â salwch marwol ar adeg o straen emosiynol enfawr, ofn, ansicrwydd a sicrwydd swydd. Gobeithiwn y bydd Grŵp PDC, sydd wedi llofnodi’r Siarter hon, yn rhoi sicrwydd i gydweithwyr y byddant yn cael eu trin â charedigrwydd ac urddas.'
Vida Greauxar ran Cynghrair Undebau Llafur Grŵp PDC (UNSAIN, UCU a GMB)
'Mae'r Siarter Afiechyd Marwol yn dangos sut y gall cyflogwr amddiffyn teuluoedd gweithwyr ar un o adegau anoddaf eu bywydau. Rwyf wrth fy modd i fod yn rhan o'r llofnodi gan PDC a’u canmol am ddiogelu’r dyfodol i’r rhai sy’n cael eu gadael ar ôl.'
Kevin WilliamsSwyddog Datblygu Trefniadol, TUC Cymru

Negeseuon newyddion eraill