Amgylchedd

Amgylchedd

Ein Haddewid ar gyfer y Dyfodol

Rydym yn cydnabod yr argyfwng hinsawdd byd-eang ac yn ymuno â’r nifer o sefydliadau ledled y byd sy’n galw am weithredu ar frys i fynd i’r afael newid yn yr hinsawdd.

Rydym wedi addunedu i fod yn 100% garbon niwtral erbyn 2040 – yn gynt na hynny os gallwn.

Rydym yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Garbon i gael cyngor ynglŷn â’r camau nesaf i’n helpu i gyrraedd y nod. Yn 2022 byddwn hefyd yn rhannu map ffordd carbon cynhwysfawr ar gyfer y Coleg ac yn egluro’r camau yr ydym yn eu cymryd.

Gan ddefnyddio llinell sylfaen ein hôl troed carbon, bydd ein map ffordd yn amlinellu’n glir camau ymarferol a chost effeithiol ar draws ein hystâd, trefn lywodraethu, addysgu, perfformio, ymgysylltu a gweithgareddau masnachol er mwyn cael yr effaith orau posibl. Caiff ei gefnogi gan bolisi, gyda’r nod o gyflawni ein targedau strategol dros y deng mlynedd nesaf.

Rydym hefyd wedi ymuno â Race to Zero, gan danlinellu ein hymrwymiad i adferiad carbon sero iach a gwydn.

Ein haddewid yw creu Coleg cynaliadwy a charbon niwtral ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

“Ein cenhadaeth, fel Conservatoire Cenedlaethol Cymru, yw ysbrydoli a newid bywydau, cysylltu a thrawsnewid cymunedau drwy’r celfyddydau. Mae hi felly’n hollbwysig ein bod yn ymdrechu i fod yn sefydliad cynaliadwy a ffyniannus, ac rydym yn benderfynol o leihau ein hôl troed amgylcheddol ac ymrwymo i ddiogelu cenedlaethau’r dyfodol. Ein haddewid yw addunedu i weithredu ar y cyd dros amser i gefnogi’r achos byd-eang ar gyfer dyfodol gwyrddach a gwell i’n planed ac i bob un ohonom.”
Yr Athro Helena Gaunt, Prifathro