Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Golygfeydd

Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Golygfeydd

Trosolgw o'r cwrs

Bydd ein cwrs dan arweiniad y diwydiant yn rhoi’r holl sgiliau sydd eu hangen arnoch i greu setiau llwyfan, cefndiroedd a phropiau ar gyfer perfformiadau cyhoeddus a gwaith ar brosiectau teledu a ffilm mawr. 

Dan arweiniad tîm o staff sy’n weithwyr proffesiynol profiadol, byddwch yn dysgu holl brif arferion gweithdy’r diwydiannau llwyfan a sgrin.  

Mae’r arferion hyn yn cynnwys technegau peintio a gweadu sylfaenol, gwneud propiau, gwaith metel a sut i ddefnyddio offer a chyfarpar perthnasol arall – fel hyfforddiant sgiliau cyfrifiadurol craidd (sy’n arbenigo mewn fusion360 ac Auto Cad), a fydd yn eich galluogi i ddefnyddio torwyr laser, peiriannau argraffu 3D a chyfarpar rheoli rhifau cyfrifiadurol (CNC). 

Byddwch wedyn yn rhoi eich gwybodaeth newydd ar waith, lle byddwch yn cael nifer o leoliadau gwaith – mewn cynyrchiadau'r Coleg a gyda’n partneriaid yn y diwydiant, sy’n creu setiau a phropiau ar gyfer rhai o gynyrchiadau mwyaf y wlad.  

Hwn yw'r unig gwrs o’i fath y tu allan i Lundain, ac mae’n cynnig amgylchedd croesawgar a diogel lle gallwch arbrofi a gwthio eich ffiniau creadigol. Byddwch yn dod i’r amlwg fel arbenigwr yn eich disgyblaeth, yn barod i ffynnu yn y diwydiant heriol hwn sy’n newid o hyd.   

Mae'r cwrs hwn yn amodol ar ddilysiad.

 

Pam astudio’r cwrs hwn?  

 • Byddwch yn cael dealltwriaeth ddofn o’r technegau, y crefftau, y strwythurau a’r dulliau gweithio a ddefnyddir yn y diwydiant heddiw. Mae hyn yn cynnwys saernïo metel a gwaith coed (yn hanesyddol, dim ond arbenigedd mewn un maes sydd gan lawer o arbenigwyr). 

 • Byddwch yn hyfforddi gyda thîm o staff sy’n weithwyr proffesiynol medrus iawn yn y diwydiant. Maent yn eich mentora yn ogystal â chynnig cyfleoedd rhwydweithio ac addysg o’r radd flaenaf i chi. 

 • Mae profiad gwaith yn hanfodol i’ch hyfforddiant. Mae’r rhan fwyaf o’r cwrs dwy flynedd hwn yn canolbwyntio ar ddefnyddio eich sgiliau mewn amrywiaeth o wahanol leoliadau – mewn cynyrchiadau Coleg ac mewn lleoliadau gyda’n partneriaid yn y diwydiant.  

 • Mae’r partneriaid hyn yn y diwydiant yn gwmnïau sy’n gweithio gyda rhai o’r theatrau mwyaf ac uchaf eu bri yn y DU a thramor. Mae ein partneriaid a’n cefnogwyr yn cynnwys Theatr Clwyd, The Bakehouse Factory, Opera Cenedlaethol Cymru, Gwasanaethau Theatrig Caerdydd, Bay Productions, Wild Creations, Four Wood a Bad Wolf. 

 • Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr eraill o’n hadrannau dylunio a rheoli llwyfan ac yn rhyngweithio â’r unigolion hynny o bob rhan o’n cyrsiau celfyddydau perfformio. Bydd y cydweithrediadau hyn yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth o’r meysydd eraill yn sector y celfyddydau creadigol – a chreu partneriaethau creadigol sy’n gallu para am oes.  

 • Mewn o leiaf un o’ch lleoliadau gwaith, byddwch yn ymgymryd â rôl arweinydd celfyddydau golygfeydd ar gyfer cynhyrchiad sy’n cael ei berfformio yma yn y Coleg. Bydd hyn yn eich arwain i ddilyn y broses ddylunio, gan weithio gyda’r dylunydd i gynhyrchu’r costau angenrheidiol a samplau o baent, yn ogystal â goruchwylio ac arwain myfyrwyr BA ac MA Dylunio ar eu lleoliadau cynhyrchu. 

 • Mae ein cysylltiadau cryf â diwydiant hefyd yn golygu bod eich hyfforddiant yn adlewyrchu’r arferion gorau diweddaraf ym maes teledu, ffilm a llwyfan. Mae’r partneriaethau hyn hefyd yn eich galluogi i greu rhwydwaith o gysylltiadau’n rhwydd, sy’n hanfodol i osod y sylfeini ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y sector celfyddydau.  

 • Ein cyfleusterau gweithdy yw’r mwyaf sy’n cynnwys yr offer gorau o unrhyw conservatoire cystadleuol – a byddwch yn gweithio ar yr un offer â’r arbenigwyr hynny yn y diwydiant.  

 • Rydyn ni’n cadw niferoedd y carfannau’n fach – llai na 10 myfyriwr y flwyddyn – felly byddwch yn cael llawer o gefnogaeth unigol drwy gydol eich cwrs. 

 • Yn ogystal ag ennill sgiliau ymarferol a thechnegol, byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau arwain a rheoli, gan roi’r hyder i chi ffynnu mewn amgylchedd proffesiynol ar ôl i chi raddio.  

 • Am hyd at dair blynedd ar ôl i chi gwblhau eich cwrs, bydd gennych yr opsiwn o 'ychwanegu' at eich cymhwyster. Gallwch wneud hyn drwy gwblhau blwyddyn astudio ychwanegol i ennill cymhwyster lefel 6 fel rhan o’n gradd BA (Anrh) Dylunio ar gyfer Perfformiad.  

 

Gofynion Mynediad 

Fel arfer, disgwylir i ymgeiswyr ar gyfer astudiaethau israddedig feddu ar gymwysterau lefel 3 (neu gymhwyster cyfatebol) neu fod yn eu cwblhau. Fodd bynnag, rydyn ni’n ystyried pob cais yn unigol, sy’n golygu y gallem wneud cynigion ar sail cymwysterau, proffil personol a phrofiad. 

Mae cyfuniad o gymwysterau’n dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydyn nhw wedi’u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. Proses gyfweld sy’n pennu pwy sy’n ymuno â’r cwrs hwn. 

Bydd ymgeiswyr yn cael eu dewis ar gyfer cyfweliad ar sail yr wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen gais (UCAS).  

Rydyn ni’n argymell eich bod yn rhoi sylw penodol i’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi yn eich datganiad personol ac yn sicrhau eich bod yn defnyddio’r ffurflen i ddangos diddordeb amlwg a phrofiad perthnasol ym maes llwyfan a sgrin.  

Mae’n bosibl y byddwn yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr heb gymwysterau ffurfiol os oes ganddynt lefel eithriadol o allu a phrofiad ymarferol. 

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2024/25 TBC

Hyd y Cwrs 

Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw 

2 flynedd llawn amser 

TBC

 
* Gosodir ffioedd dysgu israddedig ar gyfer myfyrwyr o’r Deyrnas Unedig gan Lywodraeth Cymru. Cânt eu hadolygu’n flynyddol a gallent godi yn y dyfodol. 

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu

none