Diploma mewn Perfformio Llais i Raddedigion

Diploma mewn Perfformio Llais i Raddedigion

Trosolwg o’r Cwrs

Wedi’i fwriadau i fod yn llwybr i gantorion dawnus elwa gan astudiaeth sydd â ffocws a chefnogaeth cyn dilyn y cwrs MMus dwy flynedd mewn Perfformio Cerddoriaeth, mae’r cwrs hwn yn bont ddelfrydol rhwng gradd baglor ac astudiaeth gradd meistr. Mae hefyd yn rhoi cyfle ar gyfer astudiaeth ddwys blwyddyn o hyd o berfformio llais clasurol ar gyfer cantorion dawnus sydd am ddatblygu eu sgiliau ymhellach. Mae’r rhaglen hon yn galluogi cantorion clasurol sydd o gefndiroedd annhraddodiadol i gyrchu hyfforddiant lefel uchel mewn conservatoire.

Bydd meysydd y canolbwyntir arnynt yn y Ddiploma i Raddedigion yn cynnwys:

 • Hyfforddiant un i un wedi’i deilwra gan diwtor a hyfforddwr llais profiadol
 • Gwaith manwl ar y prif ieithoedd operatig a strategaethau ar gyfer dysgu annibynnol
 • Datblygu stamina perfformio mewn ystod o sefyllfaoedd (unawdol ac ensemble)
 • Cyflwyniad i amrywiaeth o arddulliau llais, er mwyn adlewyrchu cymhlethdod y deunydd sydd ei angen ar lefel gradd meistr
 • Datblygu’r sgiliau corfforol a’r grefft llwyfan ar gyfer creu cymeriad dilys mewn perfformiad
 • Defnyddio gair llafar a thestun, gwaith byrfyfyr a hyfforddiant drama i feithrin hyder a datblygu persona perfformio unigol
 • Codi ymwybyddiaeth o foesau proffesiynol a phrotocolau cysylltiedig, gan gynnwys cyflwyniad o’ch hun, yn ogystal â meithrin sgiliau hunanreoli effeithiol
 • Datblygu ymwybyddiaeth o weithio ar y cyd mewn cyd-destunau corawl ac operatig
 • Arddangos rhuglder technegol a cherddorol mewn perfformio, gydag unigoliaeth ac uniondeb o ran arddull
 • Gwreiddio strategaethau i gefnogi datblygiad personol a phroffesiynol
 • Mynychu perfformiadau a dosbarthiadau meistr o fewn rhaglen perfformiadau cyhoeddus CBCDC, yn ogystal â digwyddiadau a gweithgareddau allanol, megis rihyrsal gwisgoedd yn Opera Cenedlaethol Cymru
 • Cyfranogi’n frwd mewn ystod o gyfleoedd perfformio mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf
 • Trochi yn y rhaglen perfformiadau gwbl integredig gan artistiaid rhyngwladol

 

Strwythur y Cwrs

Bydd angen i fyfyrwyr sydd am symud ymlaen i’r rhaglen MMus Perfformio Cerddoriaeth (dwy flynedd) gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, cael o leiaf 60% yn eu datganiad terfynol a bod yn llwyddiannus mewn cyfweliad gyda’r Pennaeth Opera a Pherfformio Llais. Mewn amgylchiadau eithriadol, gallai myfyrwyr gael eu hystyried ar gyfer lle ar y cwrs MA Perfformio Opera Uwch.

A fyddech cystal â nodi, er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen a gynhigir hyd yma, gall hon gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

 • Gwybodaeth Modiwlau
  Modiwl Credydau
  Perfformio Llais 40
  Prosiect Ensemble 40
  Sgiliau Iaith 20
  Actio a Gwaith Testun 20
  Ymarfer Myfyriol 20

   

 

Gofynion Mynediad

Mynediad trwy wrandawiad a dylai ymgeiswyr allu arddangos lefel o allu perfformio sy’n briodol ar gyfer hyfforddiant proffesiynol. Mae’r gofynion mynediad lleiafswm fel arfer yn cynnwys gradd israddedig mewn cerddoriaeth neu gymhwyster cyfwerth. Gellir ystyried ymgeiswyr a fu’n astudio neu weithio mewn maes arall.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos bod eu gallu Saesneg yn cwrdd â gofynion sylfaenol y Coleg. Cyfeiriwch at ein tudalen Gofynion Iaith Saesneg i gael manylion profion iaith Saesneg derbyniol a’r sgorau gofynnol.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2023-2024

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
1 flwyddyn llawn amser £11,310 *  £22,470 * 

* Dyma’r swm llawn.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.

 

Read more