MA Rheolaeth yn y Celfyddydau

MA Rheolaeth yn y Celfyddydau

Trosolwg o’r Cwrs

 • Darlithiau, seminarau a dosbarthiadau tiwtorial gyda thîm craidd o weithwyr proffesiynol profiadol yn y celfyddydau
 • Siaradwyr gwadd o sefydliadau celfyddydau blaenllaw ledled y DU
 • Dosbarthiadau sy’n archwilio’r cyd-destunau gwleidyddol, economaidd a chyfryngau cyfredol y mae sefydliadau celfyddydol yn gweithredu ynddynt
 • Hyfforddiant ymarferol a chymhwysol
 • Arweiniad o ran datblygu sgiliau ar draws ystod o ddisgyblaethau
 • Lleoliadau gwaith ar brojectau allanol o fewn sefydliad celfyddydau proffesiynol fel Opera Cenedlaethol Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Canolfan y Mileniwm, neu Neuadd Dewi Sant

 

Strwythur y Cwrs

A fyddech cystal â nodi er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen ar adeg ysgrifennu hwn, gall gael ei haddasu neu newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

Er mwyn symud ymlaen drwy’r cwrs MA llawn, bydd angen i’r myfyrwyr fel arfer lwyddo yn yr holl fodiwlau ac ennill 180 o gredydau. Mae’r dewis i astudio’n rhan amser a hefyd astudio APEL nawr ar gael i’r rheini sy’n bodloni’r gofynion.

Mae’r cwrs wedi’i rannu’n dri maes astudio penodol:

 1. Rheolaeth ac Arweinyddiaeth y Sector Creadigol
  Modiwlau a Phynciau: Gweinyddu yn y Celfyddydau • Rheoli Pobl a Pherfformiad • Arweinyddiaeth yn y Sector Creadigol • Llywodraethu • Contractau’r Diwydiant • Teithio • Rheoli Lleoliad • Gweithrediadau • Moeseg a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol • Rheolaeth yn y Celfyddydau Rhyngwladol • Tystysgrif IOSH mewn Rheoli’n Ddiogel yn y Theatr
 2. Datblygu Sgiliau
  Modiwlau a Phynciau: Codi Arian • Datblygu Cynulleidfaoedd • Cyfathrebu a Marchnata Ar-lein ac All-lein • Prosiectau Mynediad a Chyfranogi • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y Celfyddydau • Cynhyrchu • Cynhyrchu Creadigol • Rhaglennu • Gweithio gyda Cherddorfeydd ac Ensembles • Rheoli Opera
 3. Lleoliadau Gwaith Proffesiynol
  Bydd myfyrwyr yn treulio dau gyfnod ar leoliad gwaith proffesiynol – un rhan amser yn ystod tymor y Gwanwyn (90 awr) ac un llawn amser yn ystod tymor yr Haf (180 awr). Mae lleoliadau yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu a chymhwyso sgiliau mewn amgylchedd proffesiynol gyda mentoriaid. Gall lleoliadau fod yn lleoliadau canolfan gelfyddydau CBCDC a/neu gyda’n sefydliadau partner allanol.
 • Gwybodaeth Modiwlau
  Modiwl Credydau
  Codi Arian 10
  Datblygu Cynulleidfa a Chyfathrebu 20
  Mynediad a Chyfranogi 10
  Sector Diwylliannol 20
  Lleoliad Gwaith 20
  Lleoliad Proffesiynol 40
  Rheoli Sefydliadau Diwylliannol 1 20
  Rheoli Sefydliadau Diwylliannol 2 20
  Rheoli Sefydliadau Diwylliannol 3 20

   

 

Gofynion Mynediad

Mae’r gofynion mynediad arferol yn cynnwys gradd mewn unrhyw bwnc. Bydd y Coleg hefyd yn ystyried ceisiadau gan bobl sydd wedi bod yn gweithio yn y diwydiant celfyddydau, ag o leiaf ddwy flynedd o brofiad perthnasol fel arfer. Disgwylir i bob ymgeisydd allu arddangos dealltwriaeth dda o’r proffesiwn rheolaeth yn y celfyddydau.

Detholir yn derfynol ar sail cyfweliad.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ennill cymhwyster iaith Saesneg IELTS. IELTS yw’r unig gymhwyster iaith Saesneg a gydnabyddir gan Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI). Y prawf IELTS y bydd angen i chi ei sefyll yw’r IELTS ar gyfer UKVI (Academaidd) a rhaid sefyll y prawf hwn mewn Canolfan Brofi Gymeradwyedig.

Bydd angen i chi gael sgôr cyffredinol o 7.0 gydag o leiaf 6.5 yn y cydrannau darllen ac ysgrifennu, ac o leiaf 5.5 yn y cydrannau gwrando a siarad.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer Mynediad 2020

Hyd y Cwrs Myfyrwyr y DU ac UE Myfyrwyr tu allan i’r UE
13 mis llawn amser £9,428 * £18,483 *
2 flynedd rhan amser £4,962 ** Nid yw’r cwrs ar gael

* Dyma’r swm llawn.

** Mae’r swm hwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf yn unig. Mae’r ffi dysgu sy’n daladwy yn yr ail flwyddyn yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.