MMus Cyfansoddwr-Perfformiwr

MMus Cyfansoddwr-Perfformiwr

Trosolwg o’r Cwrs

 • Yn canolbwyntio ar astudio’r ddau arbenigedd ar y lefel uchaf
 • Rhoi cyfle i ddatblygu llais creadigol unigol trwy ddarpariaeth wedi’i theilwra
 • Cydweithio ag artistiaid o’r un anian ar draws adrannau i guradu prosiectau perfformiad cyffrous ac arloesol
 • Datblygu’r sgiliau i danategu gyrfa gynaliadwy sy’n cyfuno’r ddau arbenigedd
 • Hyfforddi am ddatblygu gyrfa, hunan-hyrwyddo a thechneg gynaliadwy
 • Cyfres dosbarthiadau meistr rhyngwladol
 • Rhaglen gwbl integredig o berfformiadau gan artistiaid rhyngwladol
 • Cyfleoedd i weithio ar offerynnau hanesyddol, gyda chefnogaeth dosbarthiadau a seminarau Perfformiad Gwybodus
 • Ystod eang o gyfleoedd perfformio mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf
 • Hyfforddiant mewn dadansoddi a chyflwyno perfformiad
 • Astudiaeth o seicoleg perfformiad cydweithredol ar gyfer arweinyddion a pherfformiad cerddorfaol
 • Hyfforddiant ymchwil uwch
 • Modiwl dewisol mewn dysgu seiliedig ar waith
 • Hyfforddiant dewisol mewn sgiliau addysgu uwch, allgymorth, recordio sain a rheolaeth yn y celfyddydau
 • Cyfle i greu a churadu prosiectau perfformiad eich hun
 • Canolbwyntio ar gyflogadwyedd a sgiliau trosglwyddadwy

 

Strwythur y Cwrs

A fyddech cystal â nodi, er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen a gynhigir hyd yma, gall hon gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

Er mwyn i fyfyrwyr allu symud ymlaen o flwyddyn un i flwyddyn dau ar gwrs ôl-raddedig dwy-flynedd, bydd angen iddynt fel arfer llwyddo ym mhob un o fodiwlau’r flwyddyn gyntaf.

 • Gwybodaeth Modiwlau

  Modiwlau Craidd

  Modiwl Credydau
  Cyfansoddwr-Perfformiwr 1 40
  Cyfansoddwr-Perfformiwr 2 40
  Y Cerddor Proffesiynol 20
  Dadansoddiad Perfformiad Uwch 20
  Prosiect Ymchwil neu Myfyrio ar Berfformiad 40

   

  Modiwlau Dewisol (Dewiswch Un)

  Modiwl Credydau
  Sgiliau Addysgu Uwch 20
  Sgiliau Allgymorth Uwch 20
  Recordio Sain Uwch 20
  Rheoli Gyrfa 20
  Prosiect Creadigol 20
  Prosiect Unigol 20
  Clyweliad Cerddorfaol 20
  Cyflwyno mewn Cynhadledd 20
  Portffolio o Gyfansoddiadau 20
  Portffolio o Drefniannau 20
  Prosiect Galwedigaethol 20

   

 

Gofynion Mynediad

Mynediad trwy gyfweliad a gwrandawiad. Dylai ymgeiswyr allu arddangos lefel o allu cyfansoddi a pherfformio sy’n briodol ar gyfer hyfforddiant proffesiynol. Gofynnir i ymgeiswyr anfon enghreifftiau o’u gwaith creadigol i’w trafod mewn cyfweliad a hefyd mynychu clyweliad ar gyfer eu harbenigedd perfformiad. Mae’r gofynion mynediad lleiafswm fel arfer yn cynnwys gradd 2:1 mewn cerddoriaeth neu gymhwyster cyfwerth. Gellir ystyried ymgeiswyr a fu’n astudio neu weithio mewn maes arall.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos bod eu gallu Saesneg yn cwrdd â gofynion sylfaenol y Coleg. Cyfeiriwch at ein tudalen Gofynion Iaith Saesneg i gael manylion profion iaith Saesneg derbyniol a’r sgorau gofynnol.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2022-2023

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
2 flynedd llawn amser (offerynnol) £11,163 * £21,962 *
2 flynedd llawn amser (llais) £11,772 * £23,298 *

* Mae’r swm hwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf yn unig. Mae’r ffi dysgu sy’n daladwy yn yr ail flwyddyn yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.