BMus (Anrh) Cerddoriaeth - Cyfansoddi

BMus (Anrh) Cerddoriaeth - Cyfansoddi

Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau BMus (Anrh) Cerddoriaeth (ar gyfer y llwybrau lleisiol, offerynnol a chyfansoddi) a BMus (Anrh) Jazz ar gyfer mynediad. Mae lleoedd yn amodol ar argaeledd. Cofiwch gysylltu â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais.

Trosolwg o’r Cwrs

Lansiodd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gwrs BMus blaengar newydd yn 2022, gyda modiwlau cwbl integredig a dewisiadau arbenigol ar gyfer myfyrwyr Cyfansoddi. 

Mae’r cwrs newydd yn adeiladu ar gryfderau a llwyddiannau’r cwrs BMus presennol. Fe’i datblygwyd gan Arweinydd y Cwrs BMus, Andrea Jones, ac uwch aelodau staff cerddoriaeth y Coleg sy’n cynnwys Tim Rhys-Evans, a benodwyd yn Gyfarwyddwr Cerddoriaeth ym mis Ionawr 2020, a gyda mewnbwn sylweddol gan y myfyrwyr presennol, graddedigion diweddar, staff CBCDC a phartneriaid cerddoriaeth proffesiynol.

Yn ogystal â’r lefel uchel o hyfforddiant perfformiad unigol, mae’r cwrs newydd hefyd yn cynnwys:

 • prosesau amserlennu ac asesu wedi’u symleiddio a’u mireinio
 • dull cyngerdd/gŵyl ar gyfer asesiadau perfformio, gyda chynulleidfaoedd byw
 • mwy o gyfleoedd i gysylltu gwaith myfyrwyr gyda chynulleidfaoedd a chymunedau amrywiol
 • hyfforddiant ymarferol mewn addysgu a chreu cerddoriaeth gyfranogol
 • hyfforddiant corawl wythnosol fel gweithgaredd craidd sy’n hyrwyddo dawn gerddorol integredig
 • pwyslais ar berfformio corfforol, gan integreiddio sgiliau dawn gerddorol craidd mewn datblygiad harmoni a sain y glust gydag ymwybyddiaeth o’r corff cyfan a symud
 • pwyslais ar berfformio corfforol, gan integreiddio sgiliau dawn gerddorol craidd mewn datblygiad harmoni a sain y glust gydag ymwybyddiaeth o’r corff cyfan a symud
 • mwy o amrywiaeth mewn meysydd sy’n cynnwys rhaglennu perfformiadau, ymgysylltiad allanol a gwaith ymchwil
 • dosbarthiadau mewn techneg Alexander a dulliau meddwl-corff eraill
 • hyfforddiant mewn sgiliau digidol i gefnogi cerddorion sy’n perfformio

Mae’r rhaglen yn rhoi pwyslais ar gydweithredu a dulliau cydweithredol ym mhob agwedd o weithgarwch, tra ei bod hefyd wedi’i strwythuro i gynnig lefel uchel o gefnogaeth i bob myfyriwr fel dysgwr unigol ac ymarferwr ar gyfer y dyfodol.

Mae modiwlau craidd yn rhoi myfyrwyr mewn amrywiaeth o gyd-destunau cerddorol byd real o ddechrau eu hyfforddiant, tra bod ystod estynedig o ddewisiadau modiwl ym mlwyddyn tri a phedwar yn galluogi myfyrwyr i adeiladu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad mewn meysydd sy’n ymwneud â’u nodau personol a phroffesiynol gan gynnwys cyfansoddi, gwaith artistig cydweithredol, ymchwil, arloesedd ac entrepreneuriaeth diwylliannol.

Cyflwynir y cwrs mewn conservatoire amlddisgyblaethol, gan ddarparu amgylchedd dysgu trochol gyda nodweddion diffiniol allweddol a rennir gan yr holl raglenni astudio yn CBCDC. Caiff myfyrwyr eu hintegreiddio i amgylchedd celfyddydau proffesiynol gyda lleoliadau perfformio o’r radd flaenaf a rhaglen eang o berfformiadau cyhoeddus gan gynnwys datganiadau gwadd gan rai o brif artistiaid y byd. Mae hyn, ynghyd â hyfforddiant arbenigol gan ymarferwyr proffesiynol profiadol, yn sicrhau bod disgwyliadau, cyfleoedd ac amrywiaeth y diwydiannau celfyddydau a chreadigol proffesiynol yn cael eu gwreiddio drwy’r hyfforddiant i gyd.

 

Modiwlau Craidd

 • Prif Astudiaeth

  Mae’r modiwl Prif Astudiaeth ym mlynyddoedd un i dri dau wrth wraidd y profiad dysgu, ac mae’n galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu ystod o dechnegau arbenigol, prosesau cyfansoddi ymarferol a syniadau creadigol unigol o fewn cyd-destun gwybodaeth a dealltwriaeth eang idiomau ac estheteg. Mae’r modiwl hwn hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio ar agweddau ar ddatblygiad corfforol a seicolegol sy’n sail i’w dawn artistig greadigol. Mae’r modiwl hwn yn rhedeg drwy gydol y flwyddyn academaidd, gan gyfrif am 40 o’r 120 o gredydau sydd eu hangen. Cyflwynir prif astudiaethau drwy gyfuniad o hyfforddiant un i un wedi’i ategu gan ddosbarthiadau arbenigol adrannol, gweithdai, sgyrsiau gan ymarferwyr ar ymweliad, seminarau a chyfresi o ddarlithoedd fel sy’n briodol i gefnogi datblygiad cerddorol ac artistig y myfyrwyr.

  Yn ystod y flwyddyn bydd y myfyrwyr fel arfer yn derbyn hyfforddiant gan ddau diwtor prif astudiaeth. Bydd hyn ar ffurf gwersi 1:1 a dosbarthiadau grŵp cyfan. Datblygir llais a chyfansoddi a gorwelion creadigol pob myfyriwr ymhellach drwy ystod o ddosbarthiadau sgiliau arbenigol wedi’u teilwra i’w dull cyfansoddi unigol. Bydd myfyrwyr yn cael profiad o repertoire eang a matrics cymhleth o ddulliau ar gyfer dehongli a gwireddu.

  Drwy gydol y flwyddyn bydd y myfyrwyr yn derbyn cefnogaeth diwtorial ychwanegol er mwyn tracio eu hymarfer unigol a datblygiad personol drwy hunanwerthuso a myfyrio, gan gasglu ynghyd e-bortffolio. Bydd y portffolio’n dogfennu ystod o elfennau allweddol gan gynnwys cyflawniadau, heriau penodol a phrofiadau cerddorol neu greadigol arbennig a gwaith arall i gefnogi gwaith datblygu gyrfa gynaliadwy, sydd wedi’i fwriadu i lywio a chefnogi eu hunaniaeth greadigol ac artistig sy’n dod i’r amlwg.

 • Cerddor Integredig

  Mae modiwl Cerddor Integredig, modiwl craidd 20 credyd ym mlynyddoedd un a dau, cwmpasu ystod o weithgareddau cysyniadol ac ymarferol sydd â’r nod o gysylltu ac integreiddio sgiliau craidd mewn harmoni, theori cerddoriaeth, canfyddiad sain y glust a dawn gerddorol corfforol.

  Mae gweithdai mewn grwpiau bach yn hybu dealltwriaeth o harmoni tonyddol a ffurf drwy ymarferion ysgrifenedig a dadansoddiadau. Bydd chwaraewyr allweddellau yn archwilio technegau harmoni allweddellau i gefnogi’r gallu i ddarllen ar yr olwg gyntaf a gwireddu bas rhifoledig o fewn perfformiad continuo.

  Mae cyfranogiad wythnosol mewn rihyrsals côr yn hybu datblygiad ymarferol ystod lawn o sgiliau sain y glust, cerddorol a chorfforol gan gynnwys canu, rhythm, darllen ar yr olwg gyntaf a gwaith byrfyfyr. Bydd y repertoire a genir mewn côr yn cynnwys ystod eang o arddulliau cerddorol, gan gynnwys cân Affricanaidd, Raga Indiaidd, Emynau Hwyliog a Roc/Pop yn ogystal â Cherddoriaeth Glasurol y Gorllewin.

  Hyrwyddir dawn gerddorol integredig a chorfforol ymhellach drwy ddosbarthiadau mewn hanfodion techneg Alexander a dulliau meddwl/corff ategol.

 • Cerddoriaeth a Chymdeithas

  Mae Cerddoriaeth a Chymdeithas, modiwl craidd 20 credyd ym mlynyddoedd un a dau, hefyd ar gael fel modiwl dewisol ym mlwyddyn tri ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno datblygu ymhellach eu sgiliau ymholi beirniadol fel paratoad ar gyfer ymgymryd â phrosiectau seiliedig ar ymchwil unigol arbenigol yn y flwyddyn olaf.

  Nod y modiwlau Cerddoriaeth a Chymdeithas yw meithrin dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cyd-destunol o rôl y cerddor mewn cymdeithas; er mwyn galluogi’r myfyrwyr i wneud synnwyr o’u profiadau eu hunain o fewn cyd-destun cymdeithasol a hanesyddol ehangach ac i symbylu archwiliad pellach drwy ddarllen, gwrando a mynychu digwyddiadau, ac felly’n cyfrannu at ehangu gorwelion creadigol.

  Yn y flwyddyn gyntaf mae cyfres o ddarlithoedd yn canolbwyntio ar gyfansoddwyr, perfformwyr ac arddulliau unigol sydd wedi trawsnewid – ac wedi cael eu trawsnewid gan – eu cyd-destunau cymdeithasol. Mae astudiaethau achos yn cwmpasu ystod eang o repertoires cerddorol yn amrywio o enghreifftiau Clasurol y Gorllewin i Radiohead a Stormzy. Mae darlithoedd yr ail flwyddyn yn canolbwyntio ar y ffyrdd y mae cerddoriaeth wedi cael ei derbyn gan wrandawyr a’i defnyddio mewn cyd-destun ehangach, gan gynnwys gwleidyddiaeth.

  Mae sesiynau seminar yn caniatáu ar gyfer archwiliad pellach o astudiaethau achos drwy drafodaeth grŵp, tra’n cyflwyno’r dulliau methodolegol allweddol i astudio cerddoriaeth. Mae’r myfyrwyr yn derbyn cefnogaeth mewn datblygu sgiliau ymchwil, astudio a chyfathrebu ysgrifenedig effeithiol fel rhan integredig o’r modiwl hwn.

  Mae Cerddoriaeth a Chymdeithas 3 yn ceisio cyflwyno’r myfyrwyr i lu o ffyrdd y defnyddiwyd cerddoriaeth i ddylanwadu ar newid cymdeithasol. Addysgir y modiwl mewn ffurf seminar lle archwilir testunau allweddol drwy drafodaeth fanwl. Bydd y ffocws ar sut y mae cerddorion yn ymateb i’r cyd-destunau y maent yn byw ynddynt ac yn trawsnewid cymdeithas drwy eu hymyriadau. Bydd y modiwl hefyd yn ceisio datblygu sgiliau ymchwil uwch, gan adeiladu ar waith y ddwy flynedd gyntaf o astudio. Archwilir dulliau cyfoes mewn ysgolheictod cerddorol, gan gynnwys materion hil, rhyw a dosbarth, yn fanwl. Bydd y myfyrwyr yn gwneud prosiect mawr a fydd yn golygu dull mwy soffistigedig o ymresymu.

 • Ymgysylltu

  Mae Ymgysylltu yn fodiwl craidd 10 credyd a gynhelir ym mhob un o dair blynedd gyntaf y cwrs, sy’n cyflwyno ac yn atgyfnerthu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer creu cerddoriaeth gyfranogol mewn lleoliadau addysgol a chymunedol. Bydd myfyrwyr yn datblygu ymwybyddiaeth o faterion theori, ymarferol a moesegol sy’n ymwneud ag arfer cyfranogol, gan gynnwys ystyriaethau pwysig ynglŷn ag amrywiaeth a chynwysoldeb.

  Yn ystod y flwyddyn gyntaf bydd y myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau i ddyfeisio a chofnodi perfformiad neu weithdy cerddorol sy’n addas ar gyfer ei ledaenu i leoliad cymunedol penodol. Ym mlwyddyn dau byddant yn dyfeisio ac yn cyflwyno eu gweithdy cerddoriaeth eu hunain i blant oedran cynradd. Mae blwyddyn tri yn canolbwyntio ar sgiliau a gwybodaeth benodol sydd eu hangen ar gyfer addysgu dechreuwyr, gyda chyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad addysgu ymarferol.

 • Cydweithredu

  Mae Cydweithredu yn fodiwl craidd 30 credyd ym mhob un o dair blwyddyn gyntaf y Cwrs BMus, gan gyfrif am chwarter y credydau sydd eu hangen. Nod y modiwl hwn yw cynnig cyfleoedd i’r myfyrwyr ddatblygu sgiliau mewn cyfathrebu a rhyngweithio creadigol mewn cyd-destunau cydweithredol.

  Bydd y myfyrwyr yn gweithio gydag amrediad o sefyllfaoedd ensemble i gynhyrchu trefniannau offerynnol neu gyfansoddiadau gwreiddiol, gan ddatblygu deunyddiau perthnasol ac ymgymryd â phrosesau gweithio proffesiynol mewn paratoad ar gyfer perfformiadau wedi’u harwain a/neu eu recordio. Cefnogir y profiad hwn gan ddosbarthiadau offeryniaeth a gweithdai creadigol a bydd gofyn i’r myfyrwyr fyfyrio ar eu prosesau gweithio personol a chydweithredol ar ffurf portffolio ysgrifenedig neu gyflwyniad fideo. Bydd tiwtoriaid hefyd yn cyflwyno adroddiadau yn gwerthuso ymgysylltiad creadigol a chyfraniadau unigol yn ystod y camau paratoi a rihyrsal.

  Mae’r profiadau hyn yn galluogi myfyrwyr i ymestyn ymhellach ei gwybodaeth am sgiliau ac arddulliau priodol, gydag ymwybyddiaeth gynyddol o’r disgwyliadau a moesegau sydd eu hangen ar gyfer rihyrsal a pherfformiad mewn sefyllfa ensemble proffesiynol.

  Mae’r modiwl Cydweithredu Creadigol ar gael ar lefel 4 a 5 gan redeg ochr yn ochr â’r modiwlau Cydweithredu ar draws blynyddoedd un i dri. Rhaid i ymgysylltiad myfyrwyr â’r modiwl hwn a chyfranogiad mewn prosiectau gael eu cytuno a’u gadarnhau fesul achos unigol gan Arweinydd y Modiwl a’r Pennaeth Astudiaeth perthnasol cyn cychwyn ar unrhyw waith prosiect. Mae’r modiwl yn rhoi rhyddid i’r myfyrwyr archwilio ymhellach a dyfnhau eu galluoedd a gwybodaeth o gerddoriaeth a pherfformio creadigol o fewn prosiect cydweithredol penodol. Bydd prosiectau fel arfer yn sylweddol o ran cwmpas ac yn gofyn am ymrwymiad dros gyfnod estynedig o amser gydag ensemble cerddorol bach neu fawr neu grŵp creadigol amlddisgyblaeth fel sy’n briodol i friff y prosiect. Mae ethos y modiwl hwn yn hyrwyddo archwiliad amrywiaeth o repertoire, genres, arddulliau a dulliau creadigol.

 

Modiwlau Trydedd Flwyddyn

Mae blwyddyn tri yn rhoi cyfleoedd i’r myfyrwyr ddewis o ystod o fodiwlau dewisol er mwyn archwilio meysydd sydd o ddiddordeb arbennig a llwybrau gyrfa posibl mewn rhagor o fanylder. Mae’r rhain yn cynnwys Cerddoriaeth Dawns Electronig, Sgiliau Arwain, Addysgu a Gwaith Cymunedol, Cerddoriaeth Gymreig, Gweithio yn y Sector Creadigol, Cerddoriaeth ar gyfer y Theatr, Cynhyrchu ar gyfer Radio, Techneg Alexander, Bioleg ar gyfer Cerddorion, a Seicoleg Perfformio, yn ogystal â modiwlau’n seiliedig ar ymchwil, ysgrifennu, perfformiad gwybodus, harmoni uwch a gwaith byrfyfyr a chyfnodau o astudio dramor.

 

Modiwlau Blwyddyn Olaf

Yn y flwyddyn olaf, bydd y myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o blith ystod o fodiwlau Prif Lwybr a Llwybr Proffesiynol. Mae’n rhaid i’r modiwlau Prif Lwybr gynnwys Portffolio o Gyfansoddiadau / Portffolio Mawr o Gyfansoddiadau (20/40 credyd). Gall cyfansoddwyr hefyd ddewis y modiwl Prosiect Terfynol (40 credyd) sy’n canolbwyntio ar Awyrgylch – arddangosfa cyfansoddi flynyddol y Coleg. Mae’n rhaid i fodiwlau’r Prif Lwybr gyfrif am o leiaf 40 o gredydau’r flwyddyn olaf a gallant gyfrif am hyd at 80.

Mae dewisiadau pellach yn cynnwys Perfformio Cydweithredol, Perfformio ar Offeryn Cyfnod a Pherfformio Cerddoriaeth Gyfoes. Mae’n rhaid i fodiwlau’r Prif Lwybr gyfrif am o leiaf un rhan o dair o gredydau’r flwyddyn olaf a gallant gyfrif am hyd at ddwy ran o dair. Seilir asesiad y modiwlau hyn yn bennaf ar bortffolios o gyfansoddiadau neu berfformiadau, gydag elfennau cyflwyniad rhaglen a hunanwerthusiad beirniadol cysylltiedig.

Mae modiwlau Llwybr Proffesiynol wedi’u seilio ar brosiect ac yn cwmpasu ystod o ddewisiadau gyda gogwydd gyrfaol, seiliedig ar sgiliau a diddordeb arbennig. Mae modiwl Prosiect Terfynol 40 credyd yn brosiect byd real allanol uchelgeisiol, a allai fod mewn diwydiant neu yn y gymuned, cynllun cyfnewid rhyngwladol, neu brosiect digidol ar raddfa fawr ymhlith posibiliadau eraill. Mae dewisiadau modiwl ychwanegol yn cynnwys Cerddoriaeth ar gyfer Cyfryngau, Prosiectau Ymchwil, Darlith-Ddatganiad/Sgwrs Cyn perfformiad, Portffolios Creadigol, yn ogystal â dewisiadau eraill penodol i ysgrifennu ar gyfer cerddoriaeth, rheolaeth yn y celfyddydau ac entrepreneuriaeth greadigol.

 

Gofynion Mynediad

Mae CBCDC wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd mynediad cyfartal i ymgeiswyr dawnus a chryf eu cymhelliant o bob cefndir.

Ar gyfer pob cais mae angen i ni gael tystiolaeth o’r potensial i gyfansoddi ar lefel broffesiynol, gyda dawn gerddorol ac ymwybyddiaeth sain y glust dda.

Mae Cerddoriaeth Safon Uwch yn ddymunol, ond nid yn hanfodol. Fodd bynnag, rydym yn ei gwneud hi’n ofynnol gael o leiaf gwybodaeth theori cerddoriaeth ar lefel Gradd 5 (ABRSM neu Trinity College London).

Gwneir dewisiadau ar gyfer y cwrs Cerddoriaeth BMus (Anrhydedd) fel arfer ar sail y broses ganlynol:

 • Portffolio o gyfansoddiadau
 • Cyfweliad a sesiwn ymarferol: Cynhelir y rhain wedi’r clyweliad gyda’r Pennaeth Astudiaeth a/neu uwch aelod arall o staff, gan roi cyfle i drafod ac archwilio diddordebau cerddorol, uchelgais a pharodrwydd ar gyfer astudio ar lefel conservatoire. Efallai y bydd hefyd sesiwn ymarferol un i un fer er mwyn gwerthuso sut mae’r ymgeisydd yn ymateb i adborth a chyfarwyddyd.
 • Prawf dawn gerddorol ar-lein:Prawf diagnostig i ganfod lefelau profiad a gwybodaeth o agweddau craidd ar ddawn gerddorol o ran theori.

Fel arfer bydd disgwyl i ymgeiswyr sy’n llwyddiannus mewn clyweliad/cyfweliad gael o leiaf dau gymhwyster Safon Uwch (graddau A-E) neu gyfwerth.

Mae cymwysterau cyfwerth yn cynnwys:

 • Un cymhwyster Safon Uwch (graddau A-E) a 2 gymhwyster UG (graddau A-D)
 • 3 Highers yr Alban (graddau A-D)
 • 5 Highers Iwerddon (un ar H3 a phedair ar o leiaf H5)
 • Diploma/Tystysgrif Cenedlaethol BTEC (Lefel 3)
 • Bagloriaeth Cymru
 • Bagloriaeth Ryngwladol (o leiaf 24 o bwyntiau, gyda 3 ar lefel Uwch)
 • GNVQ Uwch (Lefel 3)
 • Cymwysterau rhyngwladol cyfwerth eraill (cysylltwch â’r adran Mynediadau i drafod manylion penodol)

Ym mhob achos, mae’r safonau gofynnol a atodir wrth unrhyw gynnig lle yn seiliedig ar geisiadau/clyweliadau unigol.

 • Gofynion Mynediad nad sy’n Safonol

  Mae cynwysoldeb yn sylfaenol i’n llwyddiant ac rydym yn ceisio rhagor o amrywiaeth ym mhob agwedd ar ein cwrs, ac o fewn ein carfan. Rydym yn cynnig gwahoddiad agored ac yn croesawu ymgeiswyr o unrhyw gefndir sy’n bodloni’r gofynion mynediad neu sy’n gallu dangos gallu cyfatebol o ran sgiliau, dawn a photensial i ymgymryd â galwadau’r rhaglen BMus. Mae’r Coleg yn ystyried pob cais yn unigol, achos wrth achos. Adolygir pob mynediad sydd ddim yn rhai safonol gan y Bwrdd Arholi, Arweinydd Rhaglen BMus, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth a’r Pennaeth Astudiaeth perthnasol.

  Yr un yw’r broses ag ydyw ar gyfer ymgeiswyr safonol. Rhaid i’r rheini sy’n bodloni’r gofynion mynediad Prif Astudiaeth ond sydd heb y cymwysterau academaidd gofynnol ddangos tystiolaeth o’u gwybodaeth gerddorol gyffredinol a galluoedd academaidd. Bydd manylion y dystiolaeth sydd ei hangen yn cael eu nodi gan y Coleg ar sail unigol a bydd fel arfer yn cynnwys cyfuniad o’r canlynol:

  • Tystiolaeth o ddawn gerddorol a sgiliau a gwybodaeth am theori cerddoriaeth sy’n gydnaws â mynediad i’r Rhaglen BMus (e.e. tystysgrifau arholiad theori cerddoriaeth neu wedi cwblhau cwrs cychwynnol Harmoni a Theori ar-lein y Coleg)
  • Sampl o waith ysgrifenedig (e.e. traethawd, darn o ysgrifennu creadigol, neu blog)
  • Sampl o waith nodiant (e.e. cyfansoddiad neu drawsgrifiad)
  • Tystiolaeth o brofiadau artistig neu gerddorol blaenorol (e.e. rhaglenni cyngerdd, recordiadau sain neu fideo, beirniadaeth cystadleuaeth)

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos bod eu gallu Saesneg yn cwrdd â gofynion sylfaenol y Coleg. Cyfeiriwch at ein tudalen Gofynion Iaith Saesneg i gael manylion profion iaith Saesneg derbyniol a’r sgorau gofynnol.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2023-2024

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
4 blynedd llawn amser £9,000 * £23,860 **

* Gosodir ffioedd dysgu israddedig ar gyfer myfyrwyr o’r Deyrnas Unedig gan Lywodraeth Cymru. Cânt eu hadolygu’n flynyddol a gallent godi yn y dyfodol.

** Mae ffioedd dysgu israddedig ar gyfer myfyrwyr tramor yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.

Read more