BA (Anrh) Cynllunio ar gyfer Perfformio

BA (Anrh) Cynllunio ar gyfer Perfformio

Trosolwg o’r Cwrs

Drwy hyfforddiant ymarferol dwys a seiliedig ar berfformio wedi’i ddarparu mewn conservatoire, mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad llawn her i ddamcaniaeth ac arfer cynllunio cysylltiedig â pherfformio fel paratoad ar gyfer gyrfa ym myd y theatr a/neu ei diwydiannau cysylltiedig.

Mae modiwlau’r flwyddyn gyntaf yn cyflwyno ystod eang o sgiliau ymarferol ac yn cynnwys darlunio technegol, CAD, creu modelau, torri patrymau, creu gwisgoedd, gwneud hetiau, teilwra, celf golygfaol a gwneud propiau. Mae prosiectau ymarferol yn cynnwys gosodiadau ‘cerfluniau papur’ ar ddechrau’r tymor cyntaf, sy’n eich trwytho yn yr amgylchedd gweithio cydweithredol o’r cychwyn cyntaf.

Mae modiwlau sylfaen mewn cynllunio set a chynllunio gwisgoedd yn ystod y tymor cyntaf yn rhoi cyflwyniadau strwythuredig i’r prosesau damcaniaethol a phroffesiynol yn ymwneud ag ymchwil ar gyfer cynllunio, datblygu cynllunio ymarferol, a gwireddu cynlluniau gorffenedig.

Datblygir sgiliau ymchwil drwy ddarlithoedd, seminarau a theithiau maes sy’n canolbwyntio ar ddatblygiadau pwysig mewn hanes theatr, celf, pensaernïaeth, cynllunio a gwisgoedd. Bydd gofyn i chi gyflwyno eich ymchwil drwy seminarau, traethodau a thraethawd hir yn y drydedd flwyddyn.

Yn ystod tymor gwanwyn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn gweithio’n unigol ac fel rhan o dîm i greu digwyddiad ‘gwisg fel perfformiad’ mewn cydweithrediad â’r myfyrwyr rheoli llwyfan.

Yna bydd cyfres o brosiectau astudio cysyniadol ac arbenigol yn eich galluogi i gymhwyso eich sgiliau ac archwilio eich hunaniaeth greadigol heb gael eich llesteirio gan gyfyngiadau ymarferol. Byddwch yn cynllunio set a gwisgoedd ar gyfer testun clasurol mewn theatr draddodiadol benodol, gan weithio gyda thiwtor mewn rôl cyfarwyddwr a gyda staff ychwanegol yn darparu arweiniad ymarferol. Byddwch hefyd yn archwilio technegau pypedwaith, gan eich paratoi ar gyfer lleoliadau gwaith posibl o fewn y cynyrchiadau safle benodol mawr a lwyfannir bob haf gan yr adran Cynllunio ar gyfer Perfformio.

O dan arweiniad eich tiwtoriaid, byddwch yn nodi cryfderau a diddordebau penodol i’w datblygu drwy ddosbarthiadau sgiliau uwch, prosiectau cysyniadol a gwaith seiliedig ar berfformiad drwy gydol yr ail a’r drydedd flwyddyn.

Fel aelod o dîm ar gynyrchiadau’r Coleg, neu o bosibl ar leoliadau proffesiynol a drefnir, bydd disgwyl i chi gymryd lefelau cynyddol o gyfrifoldeb wrth i chi symud ymlaen i ail a thrydedd flwyddyn y cwrs. Yn yr ail flwyddyn byddwch yn gweithio mewn rolau megis cynllunydd cynorthwyol, artist golygfaol, gwneuthurwr propiau, gwneuthurwr gwisgoedd neu hetiau, yn dibynnu ar eich maes arbenigedd. Yn ystod y drydedd flwyddyn, bydd rolau posibl yn cynnwys cynllunydd, neu uwch rôl gyda’r tîm gwireddu ar gyfer un o gynyrchiadau’r Coleg.

Modiwl terfynol y cwrs fydd arddangosfa fawr o’ch gwaith ymarferol a gwaith phrosiect, wedi’i gasglu a’i fireinio dros y tair blynedd. Byddwch yn gweithio’n unigol ac fel rhan o grŵp i greu arddangosfa ar gyfer cyflogwyr posibl yng Nghaerdydd a Llundain.

 

 

Gofynion Mynediad

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer cyfweliad ar sail y wybodaeth a ddarperir yn eu cais UCAS.

Yr isafswm o ran cymwysterau ar gyfer mynediad yw lefel A neu gymhwyster cyfatebol mewn celf a dylunio. Mae cymwysterau cyfatebol yn cynnwys WBQ, Scottish Highers, Diploma/Tystysgrif Cenedlaethol BTEC, Bagloriaeth Rhyngwladol, GNVQ Uwch, AVCE neu Ddiploma Uwch (Lefel 3), neu gymwysterau rhyngwladol cydnabyddedig.

Rydym yn argymell bod ymgeiswyr yn cwblhau Cwrs Sylfaen Celf a Dylunio cyn cael mynediad.

Fodd bynnag, bydd unrhyw amodau gofynnol a gynhwysir gyda chynnig lle wedi’u seilio ar geisiadau unigol, cyfweliadau a chyflwyniadau portffolio.

Efallai y bydd y Coleg yn ystyried ceisiadau gan bobl sydd heb gymwysterau ffurfiol os oes ganddynt lefel eithriadol o allu ymarferol a phortffolio addas.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos bod eu gallu Saesneg yn cwrdd â gofynion sylfaenol y Coleg. Cyfeiriwch at ein tudalen Gofynion Iaith Saesneg i gael manylion profion iaith Saesneg derbyniol a’r sgorau gofynnol.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2022-2023

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
3 blynedd llawn amser £9,000 * £22,505 **

* Gosodir ffioedd dysgu israddedig ar gyfer myfyrwyr o’r Deyrnas Unedig gan Lywodraeth Cymru. Cânt eu hadolygu’n flynyddol a gallent godi yn y dyfodol.

** Mae ffioedd dysgu israddedig ar gyfer myfyrwyr tramor yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.

 • Costau Eraill

  Mae costau teithio o fewn Caerdydd yn fychan, gan fod y neuaddau preswyl, y rhan fwyaf o’r ardaloedd preswyl a chanol y ddinas o fewn taith 10-15 munud ar droed i’r campws.

  Bydd rhywfaint o ddysgu yn digwydd yn ein Stiwdios Llanisien, daith fer o’r campws ar fws. Mae tocyn wythnosol o Fws Caerdydd yn £15 a gall myfyrwyr 16-21 oed wneud cais am docyn sy’n gostwng hyn i £9.60 (prisiau yn gywir ym mis Hydref 2019).

  Bydd angen pecyn offer hanfodol arnoch sy’n cynnwys yr eitemau canlynol er mwyn dechrau ar y cwrs.

  • Set Cyllyll Graffeg Swann-Morton (Carn Rhif 3 a Llafnau 10a)
  • Set o 12 pensil braslunio artist – graddfeydd 2H i 8B
  • Gesso Winsor & Newton 500ml
  • Llyfr braslunio sbiral clawr caled A3
  • Set o Diwbiau 75ml Acrylig System 3 Daler-Rowney (8 lliw)
  • Set Dyfrlliw Winsor & Newton
  • Inciau lluniadu artist – set o 4
  • Brwshys dibenion cyffredinol 1”, 2”, a 3”
  • Set o 10 o brwsh artist cymysg crwn bach a gwastad
  • Pren mesur graddfa fetrig (trionglog) gyda graddfeydd penodol *
  • Sgwaryn addasadwy *
  • Sgwaryn 45 gradd
  • Blwch offer cloadwy 20 modfedd neu fwy
  • Set cwmpawd *
  • Set o 4 ‘fine-liners’ (du): 0.1, 0.3, 0.5, 0.7
  • Onglydd
  • Sgwâr-T plastig 45cm *
  • Pren mesur metel fflat 30cm
  • Siswrn 6”
  • Siswrn ffabrig 9”
  • Gwniadur
  • Pren mesur plastig clir 18”
  • Tâp mesur – lliain
  • Mat torri A2
  • Tâp mesur dur ôl-dynadwy 5m
  • Cyllell grefft ‘Snap-off’
  • Gefail bigfain fach
  • Torrwr gwifrau bach

  Gellir prynu’r pecyn offer hanfodol gan y Coleg am bris arbennig o £75, sef 50% o’r pris manwerthu arferol.

  Bydd angen i chi hefyd brynu eich esgidiau diogelwch blaen dur eich hun. Ni chaiff myfyrwyr fynd i mewn i’r gweithdai heb esgidiau diogelwch.

  Mae defnydd gliniadur neu dabled i gefnogi eich astudiaethau cynllunio ac academaidd yn rhan hollbwysig o’ch dysgu. Er bod y Coleg yn darparu cyfrifiaduron at gyfer addysgu, a gellir eu defnyddio drwy’r dydd, fe fydd angen cyfrifiadur arnoch weithiau pan fyddwch yn gweithio o adref. Dylai’r cyfrifiadur fod â’r manylebau canlynol:

  • Prosesydd Intel Core i5
  • RAM 8GB
  • Gyriant caled 500GB
  • Cerdyn graffeg Radeon NVIDIA neu AMD gyda 2GB o RAM pwrpasol

  Rydym hefyd yn argymell eich bod yn prynu argraffydd lliw/sganiwr a gyriant caled allanol.

  Anogir myfyrwyr i fynychu cymaint o berfformiadau’r Coleg â phosibl a gallant gael tocynnau am ddim ar gyfer sioeau Cwmni Richard Burton. Ar gyfer perfformiadau eraill, mae myfyrwyr yn gymwys am docynnau gyda disgownt.

  Bydd myfyrwyr sy’n trefnu lleoliadau proffesiynol allanol mewn cydweithrediad a’r arweinwyr cwrs yn gyfrifol am unrhyw gostau a geir.

  Mae’r Coleg yn talu am gostau teithio i Lundain ac yn ôl ar gyfer yr arddangosfa derfynol a hefyd am 50% o’r costau llety. Mae gofyn i’r myfyrwyr dalu’r 50% sy’n weddill – sydd ar hyn o bryd yn £100. Darperir brecwast ond y myfyrwyr fydd yn talu am unrhyw fwyd a diod arall.

  Ar gyfer y stondin arddangos, bydd gofyn i chi dalu costau unrhyw offer technegol ychwanegol sydd ei angen, mewn ymgynghoriad â’r rheolwr technegol. Chi hefyd fydd yn talu am ddeunydd pacio ar gyfer eich arddangosyn, yn ogystal â ffioedd lletya gwe, argraffu, cardiau busnes a chrysau t y criw.

  Bydd angen cyflwyno traethodau hir ar ffurf copi caled a chyfrifoldeb y myfyriwr fydd talu am gostau argraffu a rhwymo’r gwaith.

  Efallai y bydd angen i fyfyrwyr y mae gofyn iddynt ail-sefyll arholiadau dalu ffi ail-sefyll.