Priodasau

Priodasau

Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch â Cerys Wyn-Williams, Swyddog Priodasau (weddings@rwcmd.ac.uk).

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru wedi’i leoli ar dir Castell Caerdydd, sy’n ffinio ag un o barciau mwyaf a phrydferthaf y DU.

Mae ein dau leoliad unigryw ymysg y rhai mwyaf poblogaidd yng Nghaerdydd ar gyfer eich diwrnod arbennig.

Y cyntaf yw stablau gwreiddiol a thrawiadol Castell Caerdydd, gyda chwrt hanesyddol a mynedfa ar hyd rhodfa goediog hardd gyda golygfeydd o’r castell.

Yr ail yw’n atriwm wydr gyfoes drawiadol a’n teras awyr-agored sy’n edrych allan dros y parc – cefndir bendigedig ar gyfer eich lluniau a’ch derbyniad siampên. Mae hefyd yn lleoliad trawiadol ar gyfer eich brecwast priodas a’ch dathliadau min nos. Mae’r atriwm wedyn yn arwain i neuadd gyngerdd a theatr ryfeddol – perffaith ar gyfer seremoni ddramatig a gwahanol!

Lleoliadau

Mae canolfan hynod drawiadol Anthony Hopkins wedi ei henwi ar ôl yr actor, a fu’n astudio yn y Coleg yn y 1960au.

Mae’r adeilad trawiadol wedi’i leoli yn stablau gwreiddiol Castell Caerdydd, gyda chwrt agored a rhodfa goediog atyniadol yn cynnig mynedfa i chi a’ch gwesteion trwy Barc Bute, gyda golygfeydd o’r castell. Gallwch gyrraedd yno mewn sawl ffordd wahanol, gan gynnwys mewn ceir priodas traddodiadol, ceffyl a chart, a gan fod y parc ar lan yr afon sy’n llifo i Fae Caerdydd, mae hyd yn oed yn bosibl i chi gyrraedd mewn tacsi dŵr! Fel un o barciau prydferthaf y DU, cewch hefyd gynnig cefndir bendigedig ar gyfer eich lluniau.

Mae’r ganolfan yma’n gartref i ddwy ystafell seremoni wych iawn. Gall Oriel Weston ddal 80 o westeion, tra bod Ystafell Ddatganiad Corus, gyda’i grisiau tro unigryw a hardd, yn berffaith ar gyfer seremonïau llai, gyda hyd at 60 o westeion. Gall y lleoliadau yma hefyd gynnal eich derbyniad diodydd, gyda brecwast priodas ar gyfer hyd at 50 o westeion i ddilyn yn Oriel Weston.

Ar gyfer priodasau mwy, gall ein neuadd gyngerdd a’n theatrau digymar gynnig lleoliad gwirioneddol fendigedig ar gyfer seremoni briodasol wahanol a dramatig.

Mae ein hatriwm wydr gyfoes drawiadol a’n teras awyr-agored, sydd hefyd yn edrych allan dros barcdir rhestredig Gradd I Parc Bute, yn cynnig lleoliad gwirioneddol fendigedig ar gyfer derbyniad diodydd a brecwast priodas ffurfiol ar gyfer hyd at 200 o westeion. Ar gyfer eich dathliadau min nos, mae lle i 300 o westeion gyda bar trwyddedig, llawr dawnsio ar gyfer bandiau byw, DJ neu gerddorion ac ystafell gotiau. Gellir addurno’n bont unigryw gyda goleuadau lliwgar i greu mynedfa drawiadol ar gyfer eich dawns gyntaf fel pâr priod.

Ar y cyd, mae’r lleoliadau yma’n unigryw ac ymysg y rhai mwyaf poblogaidd yng Nghaerdydd.

 

Eich Diwrnod Chi

Fel lleoliad creadigol, rydym yn cynnig llawer o hyblygrwydd fel bod eich seremoni, derbyniad diodydd, brecwast priodas a dathliadau min nos yn cyd-fynd â’ch steil a’ch personoliaethau – o’r traddodiadol i’r theatrig, o’r cain i’r cellweirus. Gallwn eich cynorthwyo i drefnu seremoni theatrig ar lwyfan, taith briodas dydd o haf trwy’r parc, derbyniad gyda chorau, telynorion, triawdau jazz a phedwarawdau llinynnol, a goleuadau a chefndir arbennig ar gyfer eich parti nos.

 

Argaeledd

Mae ein lleoliadau priodas ar gael o fis Gorffennaf i fis Medi, ynghyd ag yn ystod cyfnod y Nadolig, a thrwy gydol mis Ebrill, gan gynnwys penwythnos y Pasg.

 

Arlwyo

Gall ein cwmni arlwyo mewnol greu amrywiaeth o fwydlenni traddodiadol, hwyliog neu thematig yn unol â’ch dewis. Bydd ein cogydd a’n Rheolwr Arlwyo wrth eu boddau’n coginio’ch hoff bryd, eich bwydlen briodasol ddelfrydol neu’n cynnig syniadau i’ch ysbrydoli a’ch cyffroi.

Mae’r bwydlenni isod yn rhoi syniad o rai o’r opsiynau a’r arlwyo allai fod ar gael.

Gellir dewis diodydd o’n rhestr win ni, neu gallwch ddarparu gwin neu win pefriol, a byddwn yn codi tâl gweini i dalu am gostau staff, gwydrau a glanhau.

Gallwch hefyd ddewis eich hoff gwrw crefft neu lager i’w gweini i’ch gwesteion. Os oes well gennych chi eu darparu eich hun, codir tâl gweini.

 

Costau Llogi

Mae archebu ein lleoliadau yn cynnwys llogi gwasanaeth Rheolwr Priodas ymroddedig a phrofiadol iawn i’ch helpu i gynllunio’ch priodas ddelfrydol i gyd-fynd â’ch cyllideb. Codir tâl fesul awr am ein lleoliadau, ac mae hynny’n cynnwys yr holl leoedd sydd eu hangen arnoch ar gyfer y seremoni, y derbyniad a’r dathliadau min nos. Mae’r cyfnod llogi yn dechrau gyda’r paratoi a’r addurno, gosod byrddau a chadeiriau a gweithio gyda chyflenwyr y blodau a’r gacen.

Mae’r llogi fesul awr yn cynnwys gwaith y bar, staff a’r holl fyrddau a chadeiriau. Mae’r prisiau arlwyo a ddyfynnir yn cynnwys yr holl staff gweini, llestri, cyllyll a ffyrc, gwydrau, llieiniau bwrdd lliain gwyn a napcynau.

Yn ogystal, ar gyfer priodas wedi’i theilwra’n bwrpasol, gallwn gynnig amrywiaeth o opsiynau creadigol i wneud y diwrnod yn un mor unigryw ag ydych chi.

 

Llety

Mae ein lleoliad mewn parc prydferth dafliad carreg o ganol prifddinas Caerdydd, gyda’i westai moethus, gwestai bwtîc annibynnol a gwestai pris rhesymol.

Gellir trefnu llety dros nos yng ngwestai a thai llety’r brifddinas ar gyfer dros 150 o westeion am gyfraddau cystadleuol iawn drwy Swyddfa Cynadledda Caerdydd. Cysylltwch â Faye Tanner ar hello@meetincardiff.com neu 029 2087 1846.