Ffioedd a Chyllid

Ffioedd a Chyllid

Ffioedd Dysgu

Gellir gweld ffioedd dysgu’r cyrsiau ymhob dudalen cwrs unigol, yn yr adran Astudio.

 

Myfyrwyr Israddedig

Sylwer nad yw’r trefniadau cyllid ar gyfer myfyrwyr sy’n dechrau ym mis Medi 2021 wedi’u cadarnhau hyd yma. Mae’r canllawiau isod yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd a gallai newid.

Bydd y ffordd rydych chi’n cyflwyno cais am gyllid myfyrwyr a’r cyllid sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ble rydych chi’n byw.

 

Os ydych chi’n byw yng Nghymru

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, gallwch gyflwyno cais am gyllid i Gyllid Myfyrwyr Cymru. Mae’r cyllid sydd ar gael yn cynnwys ffioedd dysgu a chyllid ar gyfer costau byw.

 

Os ydych chi’n byw yn Lloegr, yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon

 

Os ydych chi’n byw yn yr Undeb Ewropeaidd

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi’r gorau i ddarparu cymorth i ddinasyddion yr UE ac aelodau eu teuluoedd. Ni fydd myfyrwyr sy’n dechrau cwrs addysg uwch ar neu wedi 1 Awst 2021 yn gymwys i gael cymorth na statws ffioedd cartref.

Bydd myfyrwyr sydd eisoes wedi dechrau cwrs neu’n dechrau ar gwrs cyn 1 Awst 2021 yn parhau i fod yn gymwys i dderbyn cymorth ac i gael statws ffioedd cartref gydol eu cwrs.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhoi cymorth i’r rheini a fydd yn elwa ar hawliau dinasyddion (‘Statws Preswylydd Sefydlog’) o dan y Cytundeb Ymadael â’r UE. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn bwriadu rhoi cymorth i wladolion Gweriniaeth Iwerddon o dan y trefniant Ardal Deithio Gyffredin.

 

Os ydych chi’n byw y tu allan i’r Deyrnas Unedig

Ni all awdurdodau’r Deyrnas Unedig ddarparu cymorth ariannol i fyfyrwyr o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig. Argymhellwn eich bod yn cysylltu â’r Weinyddiaeth Addysg neu’r Adran Addysg yn eich gwlad eich hun am fanylion am gyfleoedd am ysgoloriaethau. Gallwch hefyd gysylltu â’ch swyddfa British Council agosaf a fydd yn gallu rhoi manylion am gynlluniau ysgoloriaeth ym Mhrydain.

Mae Cyngor y DU ar gyfer Materion Myfyrwyr Rhyngwladolhefyd yn rhoi cyngor ar gyllid, yn ogystal â chyngor ar fisâu a mewnfudo.

 

Myfyrwyr Ôl-raddedig

Mae sicrhau cyllid yn ystyriaeth bwysig ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig ac rydym yn eich annog i ddechrau chwilio am gymorth ariannol cyn gynted â phosib.

 

Benthyciadau i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Gall myfyrwyr cymwys o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon gyflwyno cais am fenthyciad ôl-raddedig. Cewch wybodaeth bellach yn y dolenni isod:

 

Gwefannau ac adnoddau eraill