Ffioedd a Chyllid

Ffioedd a Chyllid

Ffioedd Dysgu

Gellir gweld ffioedd dysgu’r cyrsiau ymhob dudalen cwrs unigol, yn yr adran Astudio.

 

Cyllid ar gyfer Myfyrwyr Israddedig

Sylwer nad yw’r trefniadau cyllid ar gyfer myfyrwyr sy’n dechrau ym mis Medi 2021 wedi’u cadarnhau hyd yma. Mae’r canllawiau isod yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd a gallai newid.

Bydd y ffordd rydych chi’n cyflwyno cais am gyllid myfyrwyr a’r cyllid sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ble rydych chi’n byw.

 • Os ydych chi’n byw yng Nghymru

  Os ydych chi’n byw yng Nghymru, gallwch gyflwyno cais am gyllid i Gyllid Myfyrwyr Cymru. Mae’r cyllid sydd ar gael yn cynnwys ffioedd dysgu a chyllid ar gyfer costau byw.

 • Os ydych chi’n byw yn Lloegr, yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon
 • Os ydych chi’n byw yn yr Undeb Ewropeaidd

  Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi’r gorau i ddarparu cymorth i ddinasyddion yr UE ac aelodau eu teuluoedd. Ni fydd myfyrwyr sy’n dechrau cwrs addysg uwch ar neu wedi 1 Awst 2021 yn gymwys i gael cymorth na statws ffioedd cartref.

  Bydd myfyrwyr sydd eisoes wedi dechrau cwrs neu’n dechrau ar gwrs cyn 1 Awst 2021 yn parhau i fod yn gymwys i dderbyn cymorth ac i gael statws ffioedd cartref gydol eu cwrs.

  Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhoi cymorth i’r rheini a fydd yn elwa ar hawliau dinasyddion (‘Statws Preswylydd Sefydlog’) o dan y Cytundeb Ymadael â’r UE. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn bwriadu rhoi cymorth i wladolion Gweriniaeth Iwerddon o dan y trefniant Ardal Deithio Gyffredin.

 • Os ydych chi’n byw y tu allan i’r Deyrnas Unedig

  Ni all awdurdodau’r Deyrnas Unedig ddarparu cymorth ariannol i fyfyrwyr o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig. Argymhellwn eich bod yn cysylltu â’r Weinyddiaeth Addysg neu’r Adran Addysg yn eich gwlad eich hun am fanylion am gyfleoedd am ysgoloriaethau. Gallwch hefyd gysylltu â’ch swyddfa British Council agosaf a fydd yn gallu rhoi manylion am gynlluniau ysgoloriaeth ym Mhrydain.

  Mae Cyngor y DU ar gyfer Materion Myfyrwyr Rhyngwladolhefyd yn rhoi cyngor ar gyllid, yn ogystal â chyngor ar fisâu a mewnfudo.

 

Bwrsariaethau Israddedig

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer Bwrsariaeth Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, mae’n rhaid i fyfyrwyr fod â’r hawl i gymorth ariannol myfyrwyr y DU ar gyfer cynhaliaeth a bod ganddynt incwm aelwyd wedi’i asesu sy’n is na £30,000.

Gan ddechau yn 2021/22, bydd bwrsariaethau o hyd at £1,200 ar gael yn flynyddol i fyfyrwyr gradd blwyddyn gyntaf ar gyfer cyfnod eu hastudiaethau (os byddant yn parhau i fodloni’r meini prawf cymhwyster) yn y modd canlynol:

Incwm Aelwyd Swm Bwrsariaeth
£0-£18,370 £1200 y flwyddyn
£18,371-£30,000 £800 y flwyddyn

Mae’r Fwrsariaeth ar gael yn ychwanegol at grantiau cynhaliaeth a benthyciadau a ariennir gan y llywodraeth, a byddant yn cael eu talu mewn 3 rhandaliad tymhorol.

 

Sut i Wneud Cais

Nid oes angen i chi wneud cais am Fwrsariaeth Coleg. Bydd eich cymhwyster yn cael ei bennu drwy brawf modd a gynhelir gan eich corff ariannu myfyrwyr yn y DU i benderfynu ar gymhwyster ar gyfer grantiau a benthyciadau gwladol.

Fel rhan o’r amodau o gael eich asesu am Fwrsariaeth, bydd angen i’r Coleg dderbyn data ynglŷn ag incwm eich aelwyd gan eich awdurdod dyfarnu.

Felly, a fyddech cystal â nodi y bydd angen i chi sicrhau nad ydych yn ticio’r blwch ar y ffurflen asesu i wrthod cydsyniad i rannu’r wybodaeth hon os ydych yn dymuno cael eich ystyried.

I gael rhagor o fanylion am y Fwrsariaeth hon, cysylltwch ag admissions@rwcmd.ac.uk.

 

Cyllid ar gyfer Myfyrwyr Ôl-raddedig

Mae sicrhau cyllid yn ystyriaeth bwysig ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig ac rydym yn eich annog i ddechrau chwilio am gymorth ariannol cyn gynted â phosib.

 

Benthyciadau i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Gall myfyrwyr cymwys o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon gyflwyno cais am fenthyciad ôl-raddedig. Cewch wybodaeth bellach yn y dolenni isod:

 

Gwefannau ac adnoddau eraill

Ysgoloriaethau

Gellir gwneud cais am nifer o wobrau ysgoloriaeth, sydd ar gael diolch i gyllidwyr a phartneriaid y Coleg, unwaith y bydd cynnig wedi'i wneud i chi. Anfonir rhagor o wybodaeth atoch gan gynnwys gwybodaeth am gymhwysedd ar ôl i chi gael cynnig.

Rydym yn falch iawn o fod wedi partneru gyda Bad Wolf ac S4C yn ddiweddar. Mae’r ddau gwmni’n cefnogi ein hymdrechion i gynyddu amrywiaeth cymuned myfyrwyr CBCDC trwy ariannu gwobrau ysgoloriaeth.

Darllenwch fwy am ymrwymiad Bad Wolf i CBCDC yma.

Dysgwch sut mae S4C yn cefnogi CBCDC yma.