MA Cynllunio ar gyfer Perfformio

MA Cynllunio ar gyfer Perfformio

Trosolwg o’r Cwrs

 • Elfen a ddysgir yn cychwyn ym mis Medi ac yn rhedeg am flwyddyn, llawn amser
 • Llwybr amgen, hyblyg sy’n caniatáu i fyfyrwyr barhau mewn cyflogaeth berthnasol
 • Hyfforddiant arbenigol gan dîm sefydledig o ymarferwyr cynllunio theatr broffesiynol
 • Cyfraniad gan gynllunwyr proffesiynol gwadd o bedwar ban y byd
 • Swyddi cynllunio mewn hyd at ddau gynhyrchiad Coleg yn amrywio o ddrama i theatr gerddorol ac opera
 • Cyfleoedd i fynd ar leoliadau gwaith proffesiynol
 • Arddangosfa gyhoeddus o’ch gwaith am wythnos yng Nghaerdydd a phedwar diwrnod yn Llundain, gan gynnwys nosweithiau diwydiant ar gyfer cynulleidfa wadd o ddarpar-gyflogwyr
 • Elfen derfynol sy’n cynnwys cwblhau portffolio meddylgar yn seiliedig ar eich cyflogaeth broffesiynol, gyda chefnogaeth a mentora gan diwtoriaid y Coleg
 • Y dewis o gwrs ‘Cyflenwi’ MA rhan-amser, hyblyg ar gael i bobl sydd â diploma ôl-raddedig mewn cynllunio llwyfan neu gymhwyster cyfwerth cydnabyddedig

 

Llwybrau Arbenigol

 • Cynllunio ar gyfer Perfformio
 • Cynllunio Set
 • Cynllunio Gwisgoedd
 • Creu Gwisgoedd
 • Pypedwaith
 • Cynllunio Golau
 • Cynllunio Sain
 • Celf Golygfeydd ac Adeiladu ar gyfer y Llwyfan a’r Sgrîn
 • Cynllunio Fideo
 • Cynllunio Realiti Rhithwir (VR)

 

Strwythur y Cwrs

A fyddech cystal â nodi, er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen a gynhigir hyd yma, gall hon gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

Er mwyn i fyfyrwyr allu symud ymlaen drwy’r cwrs, bydd angen iddynt fel arfer llwyddo yn yr holl fodiwlau ac ennill 180 o gredydau.

 • Gwybodaeth Modiwlau
  Modiwl Credydau
  Ymarfer Cynllunio 1 20
  Ymarfer Cynllunio 2 20
  Modiwl Cynhyrchiad a Wireddwyd 40
  Arfer Diwydiant ac Arddangosfa Derfynol 40
  Portffolio Arfer Perfformio 60

   

Gofynion Mynediad

Mae’r gofynion mynediad fel arfer yn cynnwys gradd neu gymhwyster cyfwerth mewn pwnc cysylltiedig â chelf a dylunio. Detholir ar sail cyfweliad a chyflwyniad portffolio. Gall y Coleg hefyd ystyried ceisiadau gan bobl heb gymwysterau ffurfiol os oes ganddynt lefel eithriadol o allu ymarferol a chynnwys portffolio addas.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ennill cymhwyster iaith Saesneg IELTS. IELTS yw’r unig gymhwyster iaith Saesneg a gydnabyddir gan Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI). Y prawf IELTS y bydd angen i chi ei sefyll yw’r IELTS ar gyfer UKVI (Academaidd) a rhaid sefyll y prawf hwn mewn Canolfan Brofi Gymeradwyedig.

Bydd angen i chi gael sgôr cyffredinol o 5.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob un o’r pedair cydran (darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando).

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer Mynediad 2020

Hyd y Cwrs Myfyrwyr y DU ac UE Myfyrwyr tu allan i’r UE
18 mis llawn amser £9,943 * £21,213 *

* Dyma’r swm llawn. Mae’r ffi hefyd yn cynnwys y modiwl Portffolio Arfer Perfformio.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.