Allweddellau

Allweddellau

Gyda chyfleusterau gwych, hyfforddiant piano o’r radd flaenaf, ac ymagwedd agored sy’n wynebu’r diwydiant, mae’r Adran Allweddellau yn CBCDC wedi datblygu enw da am gynhyrchu cerddorion, perfformwyr, cyfathrebwyr ac addysgwyr medrus a chyflogadwy. Mae ein hymagwedd yn hyrwyddo cydweithredu yn fwy na chystadlu, ac rydym yn darparu amgylchedd creadigol a heriol lle gall myfyrwyr ddechrau datblygu eu llwybrau gyrfa amrywiol a chyffrous eu hunain, gan neilltuo eu hunain i ragoriaeth pianistig.

 

 

 • Conservatoire Steinway yn Unig

  Yn 2009, daeth y Coleg yn Gonservatoire Steinway Gyfan cyntaf y DU pan dderbyniodd 62 piano newydd. Gan adeiladu ar y bartneriaeth fawreddog hon, derbyniodd y Coleg 24 piano Steinway arall yn 2020, gan greu fflyd o bianos Steinway Gyfan o’r radd flaenaf a’i gwneud y Conservatoire Steinway yn Unig gyntaf yn y byd.

   

   

  Fel Conservatoire Steinway yn Unig, mae’r Coleg wedi cyrraedd y lefel uchaf o’r hyn y gellir ei gyflawni yn y rhaglen Ysgol Steinway Gyfan. Gyda phob piano acwstig yn y Coleg yn rhai Steinway, gall pob myfyriwr cerddoriaeth ymgysylltu â cherddoriaeth ar y lefel uchaf.

  Yn ogystal â’r fflyd o bianos, mae’r Coleg yn ymfalchïo yn acwsteg gwych Neuadd Dora Stoutzker, sef y neuadd perfformio cerddoriaeth siambr gyntaf a adeiladwyd yn bwrpasol i’r diben yng Nghymru, ac sy’n un o’r gorau yn y Deyrnas Unedig. Mae’n cynnig profiad heb ei ail o ran hyfforddi ar gyfer perfformio.

 • Cyfleoedd o Safon Ryngwladol

  Mae ein myfyrwyr piano yn elwa ar gymhareb ardderchog rhwng nifer y staff a’r myfyrwyr a lefel uchel o sylw personol. Mae’r dosbarthiadau yn fach ac mae llawer o gyfleoedd i bob myfyriwr berfformio a chael adborth bob tymor. Mae’r adran allweddellau’n curadu rhaglen amrywiol o ddatganiadau a pherfformiadau ar y cyd, yn aml yn Neuadd Dora Stoutzker y Coleg ac mewn lleoliadau mawreddog eraill yng Nghaerdydd, Llundain a ledled y Deyrnas Unedig. Gan weithio gyda thiwtoriaid o Adran Ddrama’r Coleg, mae pianyddion yn datblygu hyder mewn cyflwyno ar lwyfan a chyfathrebu llafar. Mae dosbarthiadau meistr rheolaidd gyda rhai o bianyddion mwyaf enwog y byd yn cynnig rhagor o ysbrydoliaeth, gyda llawer o’r artistiaid gwadd hyn yn perfformio yn y Coleg fel rhan o Gyfres fawreddog Piano Rhyngwladol Steinway.

 • Profiad Amrywiol

  Mae myfyrwyr yn cael cyfle i brofi amrywiaeth gyfoethog o berfformiadau cerddorol proffesiynol yn y Coleg ac ar draws dinas Caerdydd. Mae prosiectau astudio a chyfleoedd chwarae arloesol yn hyrwyddo gwybodaeth fanwl a dealltwriaeth o repertoire piano, ac rydym yn ymdrechu i gynnig amrywiaeth anhygoel o hyfforddiant pianistig uwch. Ein nod yw ehangu rhagolygon cerddorol ein myfyrwyr, gan ddarparu’r sail ar gyfer arbenigeddau yn y dyfodol a phortffolio proffesiynol iach. Mae prosiectau perfformio cydweithredol yn cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn, gan roi cyfle i bob myfyriwr weithio gydag offerynwyr, cantorion a chyfansoddwyr eraill. Mae hyn yn eu hannog i ddatblygu eu rhwydweithiau proffesiynol ar gyfer y dyfodol ac i greu cyfeillgarwch parhaol drwy gerddoriaeth. Mae perfformiadau ar harpsicord a fortepiano yn hyrwyddo ymagwedd wybodus yn hanesyddol, ac mae pob myfyriwr hefyd yn cael cyfle i archwilio technegau allweddellau estynedig ar gyfer perfformiadau cyfoes, yn ogystal â phiano jazz, byrfyfyrio a thechnoleg pianos.

 • Paratoi Cerddorion Amryddawn

  Mae cwricwlwm trylwyr yn sicrhau meistrolaeth o dechneg allweddellau gyda’r nod o alluogi ein myfyrwyr i wynebu unrhyw her bianistig yn hyderus. Sgiliau darllen ar yr olwg gyntaf yw’r ddawn fwyaf pwerus yn y byd proffesiynol, felly rydym yn neilltuo amser a hyfforddiant ar gyfer y maes hanfodol hwn. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant harmonig a rhythmig manwl ar yr allweddellau wrth ddatblygu sgiliau hanfodol ychwanegol darllen sgôr, trosi a dysgu ar gof. Rydym yn annog myfyrwyr i archwilio a mwynhau perfformiadau piano mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau a lleoliadau, gan gynnwys prosiectau cymunedol, perfformiadau cerddorfaol, ymarferion corawl, opera a dawns. Mae addysgeg yn elfen allweddol arall o’r rhaglen, ac rydym yn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael profiad ymarferol o’r sgiliau hanfodol sy’n gysylltiedig â dysgu sut i chwarae’r piano.

 • Cyflogadwyedd

  Drwy sicrhau bod rhagoriaeth bianistig ein myfyrwyr yn cael ei hategu’n llawn gyda’r amrywiaeth ehangach o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa bortffolio lwyddiannus, mae gennym gofnod cyflogaeth rhagorol ymysg ein graddedigion. Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein myfyrwyr yn dysgu sut i gofleidio gwerthoedd hunan-gymhelliant, ymrwymiad a menter yn ystod eu cyfnod yn y Coleg, tra bod ein pwyslais gref ar wneud cerddoriaeth ar y cyd hefyd yn meithrin y math o sgiliau rhyngbersonol hynod ddatblygedig sy’n hanfodol ar gyfer unrhyw yrfa lwyddiannus mewn cerddoriaeth.

 • Hyrwyddo Creadigrwydd

  Rydym yn awyddus i annog ein myfyrwyr i ddysgu i wneud dewisiadau hyderus, creadigol a datblygu ymdeimlad cryf o fenter. Mae hyn yn amlwg yn eu rhaglenni datganiadau heriol a llawn dychymyg, eu hymagwedd at fyrfyfyrio ar allweddellau, eu gwaith gyda myfyrwyr cyfansoddi, a’r prosiectau artistig anhygoel maent yn eu dyfeisio. Mewn amgylchedd lle mae cerddorion yn hyfforddi ochr yn ochr ag actorion, perfformwyr theatr cerdd a dylunwyr perfformio, gall ein myfyrwyr piano groesi ffiniau adrannol yn rhwydd, gan ddyfeisio cyfleoedd bythol newydd er mwyn ehangu eu gorwelion pianyddol a chyfoethogi eu bywydau cerddorol.

 • Astudiaethau Unigol

  Mae pob myfyriwr allweddellau yn cael gwersi wythnosol un-i-un, yn cymryd rhan mewn gweithdai perfformio rheolaidd, dosbarthiadau cyngerdd, seminarau sgiliau, prosiectau astudio, hyfforddiant ensemble a chymorthfeydd ymarfer. Mae amrywiaeth lawn o ddosbarthiadau i ategu astudiaethau cerddorol. Mae ein llyfrgelloedd yn cynnwys cyfleusterau ac adnoddau ar gyfer ymchwil, ac mae myfyrwyr yn trefnu eu horiau ymarfer eu hunain yn y Coleg.

 • Astudiaethau Ôl-raddedig

  Mae pianyddion ôl-raddedig yn datblygu eu sgiliau perfformio ar lefel uwch drwy wersi un-i-un wythnosol, dosbarthiadau perfformio rheolaidd ac amrywiaeth helaeth o gyfleoedd ensemble a phrosiectau unigol. Gallai’r rhain gynnwys perfformiadau ar offerynnau hanesyddol, cydweithio â myfyrwyr sy’n gyfansoddwyr, perfformiadau concerto, astudiaeth fanwl o repertoire Lieder neu gerddoriaeth siambr, neu sgiliau hyfforddwr. Disgwylir i fyfyrwyr graddau meistr arddangos a datblygu sgiliau uwch mewn darllen ar yr olwg gyntaf, gan eu galluogi i ymgysylltu’n rhwydd â phrosiectau cydweithredol a phob math o ddigwyddiadau cerddorol. Anogir myfyrwyr hefyd i ddilyn meysydd o ddiddordeb personol ac arbenigedd, gyda’r cyfle i ymgorffori’r rhain yn eu Datganiad Terfynol. Mae’r adran hefyd yn cynnig rhaglenni ôl-raddedig arbenigol mewn Piano Cydweithredol a gwaith Hyfforddwr.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy