Tocynnau

Tocynnau

Swyddfa Docynnau

Oriau agor:

Dydd Llun hyd Ddydd Gwener
9.30am – 4.30pm

Ar nosweithiau pan gynhelir perfformiadau, bydd y Swyddfa Docynnau yn parhau ar agor am hyd at 30 munud wedi dechrau’r perfformiad olaf. Os cynhelir perfformiad ar naill ai Ddydd Sadwrn neu Ddydd Sul, bydd y Swyddfa Docynnau yn agor 2 awr cyn dechrau’r perfformiad hwnnw. Mae’r Swyddfa Docynnau wedi ei lleoli yn y prif gyntedd.

Cysylltwch a ni:

E-bost: boxoffice@rwcmd.ac.uk

Ffôn: 029 2039 1391

 • Archebwch Docynnau ar Gyfer Digwyddiadau Ar-lein

  Sut i archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau ar-lein trwy Citizen Ticket:

  Darllenwch ein Q&A prynu tocyn yma.

  Am fwy o wybodaeth cysylltwch ar swyddfa docynnau yma.

 • Archebu dros y Ffôn neu’n Bersonol

  Gellir prynu tocynnau yn bersonol neu drwy ffonio 029 2039 1391 yn ystod oriau agor y Swyddfa Docynnau. Ymdrinnir â negeseuon a adewir ar y peiriant ateb y tu allan i oriau agor ac ar adegau prysur cyn gynted â phosibl. Rhaid i daliadau a wneir gyda cherdyn credyd neu ddebyd fod yn fwy na £5, rydym yn derbyn MasterCard, Visa, Maestro a Solo.

  Codir ffi postio o £1 ar unrhyw archebion a anfonir drwy’r post. Gellir casglu tocynnau am ddim o’r Swyddfa Docynnau yn ystod yr oriau agor, neu eu hargraffu gartref.

 • Cyfnewid ac Ad-daliadau

  Ni ellir ad-dalu tocynnau. Fodd bynnag, gellir cyfnewid tocynnau am berfformiadau eraill, yn amodol ar argaeledd, a chyn belled ag y dychwelir y tocynnau i ni 24 awr cyn y digwyddiad. Byddwn hefyd yn ceisio ail-werthu unrhyw docynnau nad sydd eu hangen ar gyfer perfformiadau sydd wedi gwerthu’n llwyr, os dychwelir y tocynnau i ni 24 awr cyn y digwyddiad a chyn belled bod rhestr aros er mwyn gallu gwerthu tocynnau.

 • Consesiynau

  Mae consesiynau yn gymwys i bobl dros 60 oed, myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr CBCDC, rhai dan 16 oed, Cyfeillion CBCDC a chwsmeriaid gydag anabledd (efallai y gofynnir i chi ddangos dull adnabod (ID) pan fyddwch yn eu prynu ac/neu yn eu casglu). Gall hyn amrywio yn dibynnu ar y perfformiad. Er mwynhad pob defnyddiwr argymhellwn yn gryf nad yw perfformiadau CBCDC yn addas ar gyfer plant dan 2 oed (oni nodir yn wahanol).

 • Disgownt ar Docynnau Trwy Liberty Living

  Diolch i nawdd hael gan Liberty Living, mae gan unrhyw fyfyriwr sy’n byw yn ei lety myfyrwyr yng Nghaerdydd hawl i docyn am £3 ar gyfer cynyrchiadau dethol.

 • Hwyrddyfodiaid

  Yn ystod rhai perfformiadau ni chaniateir mynediad i hwyrddyfodiaid. Efallai y gofynnir i chi aros am egwyl addas yn y perfformiad cyn mynd i’ch seddi. Bydd hyn yn ôl disgresiwn y Rheolwr ar Ddyletswydd.

 • Talebau Rhodd

  Bydd pawb yn mwynhau noson allan, sy’n gwneud ein Talebau Rhodd yn anrheg perffaith i aelodau teulu a ffrindiau. Maent ar gael mewn unrhyw symiau, holwch yn y Swyddfa Docynnau am ragor o wybodaeth.

 • Diogelu Data

  Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC) wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau a rhyddid unigolion o ran prosesu eu data personol. Bydd CBCDC bob amser yn trin gwybodaeth bersonol yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (Rheoliad (UE) 2016/679) a Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003.

  Gweler ein Datganiad Preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth.