Safonau’r Iaith Gymraeg

Safonau’r Iaith Gymraeg

Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol i osod dyletswydd statudol ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i gydymffurfio â’r Safonau Iaith Gymraeg newydd.

Mae Safonau’r Gymraeg yn gyfres o ofynion cyfreithiol sy’n ceisio gwella’r gwasanaethau dwyieithog y gall unigolion ddisgwyl eu derbyn gan gyrff cyhoeddus a sefydliadau gan gynnwys Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae’r Safonau’n rhestri cyfrifoldebau’r Coleg wrth ddarparu’r gwasanaethau hyn, gan sicrhau na chaiff yr iaith Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na’r Saesneg. Daeth y Safonau ar gyfer y Coleg i rym ar 1 Ebrill 2018.

Gweler isod dolen i’n Polisi Gweithredu Safonau’r Iaith Cymraeg.

Polisi Gweithredu Safonau’r Iaith Cymraeg.

 

Mae Comisiynydd yr Iaith Gymraeg wedi cynnwys pedair thema safonol yn ein Hysbysiad Cydymffurfiaeth derfynol ac fe’u rhestrir isod.

Thema’r Safon I Bwy Mae’n Berthnasol
Safonau Cyflenwi Gwasanaethau Myfyrwyr, darpar-fyfyrwyr ac aelodau’r cyhoedd er mwyn hybu neu hwyluso’r iaith Gymraeg ac i sicrhau nad yw’r iaith Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol.
Safonau Gweithredu Staff CBCDC – mynd i’r afael â sut rydym yn gweithio o ddydd i ddydd.
Safonau Llunio Polisi Staff CBCDC – ystyried pa effaith mae penderfyniadau polisi yn ei gael ar allu person i ddefnyddio’r iaith Gymraeg.
Safonau Cadw Cofnodion Staff CBCDC – mae hwn yn golygu cadw cofnodion ar rai o’r safonau e.e. nifer y staff sy’n siarad Cymraeg a nifer y cwynion a dderbyniwyd am beidio â chydymffurfio â’r safonau.

Gweld copi o Hysbysiad Cydymffurfio’r Coleg.

 

Mae Safonau’r Iaith Gymraeg yn mynnu bod y Coleg yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar gyfer pob blwyddyn ariannol, sy’n delio â’r ffordd y mae wedi cydymffurfio yn ystod pob cyfnod adrodd. Mae’r rhain i’w gweld isod:

 

Mae polisi a gweithdrefn ar gyfer cyflwyno cwyn yn ymwneud â chydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg ar gael yma.