Cymynroddion

Cymynroddion

Dechreuodd y cyfan gyda Rhodd...

Yn 1947 rhoddodd Pumed Marcwis Bute ei gartref, Castell Caerdydd a’i barciau, yn rhodd i Ddinas Caerdydd. Yn dilyn hyn, ym 1949, sefydlwyd Coleg Cerdd Caerdydd (sydd erbyn hyn yn Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru) a daeth y Castell yn gartref iddo am 25 o flynyddoedd.

Rydym erbyn hyn yn hyfforddi dros 700 o fyfyrwyr ym meysydd drama a cherddoriaeth bob blwyddyn, mewn canolfan fywiog a phoblogaidd ar gyfer y celfyddydau perfformio sy’n denu cynulleidfaoedd o tua 60,000 o bobl yn flynyddol. Mae hyn yn cynnig cyfleusterau hardd o’r radd flaenaf i’n myfyrwyr ac amgylchedd proffesiynol i weithio a pherfformio i’r cyhoedd ynddo...ac rydym yn dal wedi ein lleoli nesaf at Barc Bute a’n cartref gwreiddiol, Castell Caerdydd.

 

Mae’r Coleg angen cymynroddion

Rydym eisiau sicrhau bod y Coleg yn parhau i ffynnu a chynnig yr hyfforddiant gorau a’r cyfleoedd mwyaf aruthrol i’r bobl ifanc dawnus sy’n astudio gyda ni. Gadael rhodd i’r Coleg yn eich Ewyllys yw un o’r pethau pwysicaf a mwyaf gwerthfawr y gallwch ei wneud er mwyn ein cynorthwyo i gyflawni hyn. Gyda’n gilydd gallwn gynorthwyo myfyrwyr i wireddu eu potensial, datblygu eu llwybrau gyrfaol penodol ac, wrth iddynt raddio, i wneud eu cyfraniad unigol eu hunain i’r celfyddydau perfformio yn unrhyw le yn y byd. Gall rhoi er cof am rywun hefyd fod yn ffordd werth chweil i gofio am anwyliaid, tra’n cefnogi cenedlaethau’r dyfodol o dalentau artistig.

Bydd unrhyw rodd yr ydych yn ei gwneud yn eich Ewyllys yn ddi-dreth ac bydd modd i chi leihau eich cyfradd treth gyflawn os oes mwy na 10% o’ch ystâd wedi’i gadael i elusen.

 

Bydd eich cymynrodd yn gwneud gwahaniaeth

Mae nifer o ffyrdd y gall cymynrodd o’ch Ewyllys wneud gwahaniaeth a bod yn werthfawr i’r Coleg. Rydym yn croesawu rhoddion beth bynnag fo’u maint a gallai hyd yn oed 1% o’ch ystâd gael effaith fawr.

Rhoddion sydd heb eu cyfyngu yw’r rhai mwyaf pwerus, gan y byddant yn caniatáu i ni fuddsoddi yn y blaenoriaethau strategol pwysicaf a’r cyfleoedd mwyaf cyffrous sydd ar gael pan dderbynnir y rhoddion.

Fodd bynnag, os hoffech ddweud sut y caiff eich cymynrodd ei defnyddio, mae nifer o ddewisiadau yr ydym wedi eu nodi fel rhai sydd bob amser yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol a sylweddol i’n myfyrwyr.

 • Ysgoloriaethau a bwrsariaethau

  Mae ysgoloriaethau a bwrsariaethau yn galluogi’r Coleg i gynnig cefnogaeth ariannol hollbwysig i’r myfyrwyr mwyaf dawnus ac i’r rheini na all dalu costau ein hyfforddiant un i un arbenigol. Yn CBCDC mae gennym lawer llai o ysgoloriaethau na chonservatoires eraill sydd â hanes hwy a gwaddolion sefydledig ac, er mwyn cefnogi ein myfyrwyr yn yr un modd â’r sefydliadau eraill, mae bwrsariaethau ac ysgoloriaethau yn flaenoriaeth uchel i ni.

 • Cyfleoedd i weld perfformiadau cyhoeddus a rhyngweithio â thiwtoriaid a mentoriaid rhyngwladol

  Mae perfformiadau, arddangosfeydd, a digwyddiadau o bob math a maint yn elfen graidd yn hyfforddiant ein myfyrwyr, ac yn sicrhau eu bod wedi’u paratoi’n llawn ar gyfer y byd proffesiynol y byddant yn mynd iddo. Mae’r Coleg yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd o’r fath i’w fyfyrwyr yng Nghaerdydd, Cymru, Llundain ac erbyn hyn yn America hefyd.

  Mae hyfforddiant uniongyrchol gan, a dosbarthiadau meistr gydag ymarferwyr rhyngwladol sy’n gweithio ar y lefel uchaf hefyd yn rhan annatod o hyfforddiant ein myfyrwyr. Mae costau llwyfannu cynyrchiadau a pherfformiadau a llogi artistiaid proffesiynol i weithio gyda’n myfyrwyr yn uchel ac yn codi’n barhaus, felly bydd cymynroddion tuag at y meysydd hyn o’n gwaith bob amser yn werthfawr iawn.

 • Y Conservatoire Iau a’r Stiwdio Actorion Ifanc

  Mae’r Conservatoire Iau a’r Stiwdio Actorion Ifanc yn cynnig yr unig hyfforddiant o’i fath yng Nghymru, sy’n trwytho myfyrwyr mewn amgylchedd arbenigol lle gallant elwa o addysg ddwys a chyfannol, ac sy’n eu paratoi ar gyfer astudiaeth uwch ac arholiadau, clyweliadau a bywyd yn y meysydd y maent yn dewis mynd iddynt.

  Bydd rhoddion mewn Ewyllysion yn ein cynorthwyo i sefydlu ein haddysgu mewn ardaloedd o Gymru nad ydym yn eu cyrraedd ar hyn o bryd a’n galluogi i ddarparu cymorth ysgoloriaeth a bwrsariaeth i gerddorion ac actorion ifanc drwy’r wlad i gyd.

 • Adeiladau a chyfleusterau

  Yn dilyn agor cyfleusterau o’r radd flaenaf yn 2011, mae’n parhau i fod yn bwysig i’r Coleg dyfu a datblygu wrth i gyfleoedd newydd ymddangos. Ymhen amser, rydym yn anelu at adeiladu stiwdios a chyfleusterau hyfforddi newydd, ynghyd â gofod llyfrgell newydd rhagorol, ar gyfer y myfyrwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol sydd am gael mynediad at ein casgliadau. Bydd cymynroddion yn sicrhau bod y cynlluniau hyn yn cael eu gwireddu a, lle bo hynny’n briodol, gellir enwi gofodau newydd er mwyn cydnabod rhoddion mawr.

 

Cylch ’49

Mae Coleg Brenhinol Cymru wedi sefydlu Cylch ’49 i ddiolch a chydnabod cylch arbennig o gefnogwyr ffyddlon sydd yn gwneud rhodd ddyngarol eu hunain trwy addo rhodd i’r Coleg yn eu Hewyllys.

Fel rhywun sydd wedi addo gwneud rhodd yn eich Ewyllys, fe’ch gwahoddir i ddod yn aelod o Gylch ’49. Os hoffech fod yn rhan o’r grŵp hwn, byddwn yn diolch i chi drwy:

 • Ddarparu gohebiaeth reolaidd gan y Coleg, yn cynnwys y Rhaglen dymhorol
 • Cydnabod eich cefnogaeth ar ein tudalen ‘Diolch’ *
 • Eich gwahodd i ddigwyddiad blynyddol Cylch ’49
 • Anfon Adroddiad Blynyddol CBCDC atoch

* A fyddech cystal â nodi y gallwch wrth gwrs ddewis aros yn ddienw

 

Canllaw

Os byddwch yn penderfynu eich bod eisiau gwneud cymynrodd i’r Coleg ac yn gwybod sut yr ydych am ei chyfeirio, rydym yn eich cynghori i sgwrsio â chyfreithiwr er mwyn sicrhau bod eich Ewyllys yn gyfreithiol ddilys, wedi ei diweddaru ac yn adlewyrchu eich bwriadau.

Os yw eich dymuniadau’n syml, gallai’r ddwy enghraifft hon o eiriad sy’n cwmpasu dau fath o gymynrodd fod yn ddefnyddiol i chi.

 

Cymynrodd o’ch ystâd net cyfan neu ran ohoni

‘Yr wyf yn rhoi i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Elusen Gofrestredig Rhif 1139282, Maes y Castell, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ER (a elwir wedi hyn yn CBCDC) waddol (neu % o waddol) fy ystâd yn llwyr ac rwy’n cyfarwyddo (i) y gellir defnyddio’r enillion tuag at ddibenion elusennol cyffredinol CBCDC a (ii) bydd derbynneb wedi’i harwyddo gan unigolyn a fydd wedi’i awdurdodi y pryd hwnnw gan Fwrdd CBCDC yn gyfarwyddyd da a digonol i fy ysgutorion’.

Cymynrodd swm penodedig

‘Yr wyf yn rhoi i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Elusen Gofrestredig Rhif 1139282, Maes y Castell, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ER (a elwir wedi hyn yn CBCDC) y swm o £ _____ ac rwy’n cyfarwyddo (i) y gellir defnyddio’r enillion tuag at ddibenion elusennol cyffredinol CBCDC a (ii) bydd derbynneb wedi’i harwyddo gan unigolyn a fydd wedi’i awdurdodi y pryd hwnnw gan Fwrdd CBCDC yn gyfarwyddyd da a digonol i fy ysgutorion’.

 

Gwybodaeth bellach

Os hoffech gael sgwrs gyfrinachol, byddem yn fodlon iawn i drafod gyda chi sut y gallai eich cefnogaeth – drwy gymynrodd, neu rodd er cof – fod yn fwyaf effeithiol, tra’n cyflawni eich dymuniadau.

Tabitha Moore
029 2039 1420
tabitha.moore@rwcmd.ac.uk

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Maes y Castell
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER
legacies@rwcmd.ac.uk

Hugh James yw Partner Cymynroddion y Coleg:

Logo - Hugh James

 

Badge - Registered with Fundraising Regulator