Cefnogaeth Ariannol

Cefnogaeth Ariannol

Ysgoloriaethau

Rydym yn cynnig ystod o ysgoloriaethau i’ch cefnogi’n ariannol tra byddwch yn astudio.

Mae ysgoloriaethau yn fath o gyllid ychwanegol sydd ar gael diolch i haelioni rhoddwyr unigol, busnesau, ac ymddiriedolaethau a sefydliadau, sydd wedi ymrwymo i gynorthwyo ein myfyrwyr drwy gydol eu hastudiaethau. Maent yn gwbl ar wahân i gyllid cyllid myfyrwyr, ac felly nid oes angen eu had-dalu.

Ydw i’n gymwys?

Bydd y myfyrwyr canlynol yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer cymorth ysgoloriaeth:

 • Myfyrwyr â nodweddion gwarchodedig gyda phwyslais arbennig ar amrywiaeth ethnig ac anabledd*

 • Myfyrwyr mewn angen ariannol (ar hyn o bryd incwm cartref o dan £30,000)

 • Myfyrwyr sy’n hanu o Gymru (Myfyrwyr sydd wedi bod yn byw yng Nghymru ers chwe blynedd)

Ar gyfer cyrsiau Cerddoriaeth, rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr sy’n astudio offerynnau mewn lle mae prinder o chwaraewyr megis y basŵn, corn Ffrengig, fiola, bas dwbl ac obo, gan mai’r rhain sydd â’r nifer isaf o fyfyrwyr ar hyn o bryd ac mae galw mawr amdanynt ar lefel broffesiynol. Mae yna hefyd nifer cyfyngedig o ysgoloriaethau dawn eithriadol ar gael, a fydd yn cael eu dyrannu gan y pennaeth astudiaeth ar ôl i’r broses glyweliad ddod i ben.

Unwaith y bydd myfyrwyr wedi cael cynnig lle, anfonir ffurflen gais at bawb, ac eithrio’r rheini sy’n astudio ar y cwrs MA mewn Perfformio Opera Uwch yn eu gwahodd i wneud cais am ysgoloriaeth.

Bydd y Swyddfa Derbyniadau yn anfon y ffurflen gais am ysgoloriaeth yn uniongyrchol at fyfyrwyr, gyda manylion unrhyw ddyddiadau cau perthnasol.

Ar gyfer myfyrwyr MA mewn Perfformio Opera Uwch, nid oes angen ffurflen gais. Bydd cynigion ysgoloriaeth yn cael eu gwneud gan y Pennaeth Astudiaethau Lleisiol yn dilyn y clyweliad.

Dyfernir pob ysgoloriaeth am hyd y cyfnod astudio oni nodir yn wahanol ac maent yn amodol ar gynnydd ac ymgysylltiad boddhaol â’r cwrs.

Pa ysgoloriaethau sydd ar gael?

Isod mae rhai enghreifftiau o ddyfarniadau ac ysgoloriaethau a ariennir yn allanol a gynigir gennym.

 • Ysgoloriaeth Bad Wolf

  Mae Ysgoloriaeth Bad Wolf yn cefnogi myfyriwr o grŵp sydd wedi’i dangynrychioli sy’n astudio cwrs celfyddydau cynhyrchu (megis Cynllunio, Adeiladu Golygfeydd, Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau, ac ati). Gallwch ddarllen mwy am ymrwymiad Bad Wolf i CBCDC yma.

 • Ysgoloriaeth S4C

  Mae Ysgoloriaeth S4C yn cefnogi myfyriwr actio Cymraeg ei iaith o grŵp sydd wedi’i dangynrychioli. Gallwch ganfod sut mae S4C yn cefnogi CBCDC yma.

 • Bwrsariaeth Tony Warren

  Crëwyd Bwrsariaeth Tony Warren gan ITV Studios i anrhydeddu’r diweddar Tony Warren MBE i gydnabod ei gyfraniad eithriadol i faes teledu ac ysgrifennu creadigol ym Mhrydain. Mae hon yn wobr allanol. Byddwn yn gwahodd pob ymgeisydd cymwys i wneud cais, a bydd myfyrwyr ar y rhestr fer yn cael clyweliad a chyfweliad gyda Phwyllgor Bwrsariaeth ITVS.

  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn bwrsariaeth o £45,000 rennir dros gyfnod o dair blynedd o astudio. Mae’r fwrsariaeth hon ar gael i fyfyrwyr actio ar gwrs gradd o Ogledd Orllewin Lloegr sydd ag incwm cartref o dan £25,000.

  Gallwch ganfod mwy am Fwrsariaeth Tony Warren yma.

   

 • Ysgoloriaeth Ida Phillips

  Dyfernir Ysgoloriaeth Ida Phillips yn flynyddol i fyfyriwr piano ar gwrs gradd neu ôl-radd sydd angen cymorth ariannol gyda’u ffioedd dysgu.

Bwrsariaethau Gradd (myfyrwyr y DU yn unig)

Mae CBCDC yn cynnig cymorth bwrsariaeth, sydd ar gael yn ychwanegol at grantiau a benthyciadau cynhaliaeth a ariennir gan y llywodraeth. Mae pob myfyriwr blwyddyn gyntaf cwrs gradd yn y DU sydd ag incwm cartref a aseswyd i fod yn llai na £30,000 yn gymwys i gael cymorth bwrsariaeth gwerth hyd at £1,200 y flwyddyn drwy gydol eu hastudiaethau, fel y nodir isod. Sylwer bod cymorth bwrsariaeth DIM OND ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio ar gyfer eu gradd gyntaf.

Incwm Cartref

Swm Bwrsariaeth

£0-£18,370

£1200 y flwyddyn

£18,371-£30,000

£800 y flwyddyn

 

 

 

 

Nid oes angen i chi wneud cais am fwrsariaeth. Fodd bynnag, bydd angen i’r Coleg dderbyn eich data gan eich awdurdod dyfarnu ynglŷn ag incwm eich cartref. Os ydych yn dymuno cael eich ystyried, gwnewch yn siŵr nad ydych yn ticio’r blwch ar eich ffurflen asesiad Cyllid Myfyrwyr wreiddiol i atal caniatâd i rannu’r wybodaeth hon.

 

Cronfa Galedi Myfyrwyr CBCDC

Mae ein Cronfa Galedi Myfyrwyr ar gael i holl fyfyrwyr y DU a’r UE sy’n cael anhawster ariannol yn ystod eu hastudiaethau ac ar ôl i chi wneud cais efallai y dyfernir grant nad oes rhaid ei ad-dalu i chi i helpu gyda’r costau hyn.

Gall myfyrwyr presennol weld ffurflen gais y Gronfa Galedi a gwybodaeth bellach yma: https://hub.rwcmd.ac.uk/?s=hardship+fund