MMus Perfformio cerddoriaeth siambr

MMus Perfformio cerddoriaeth siambr

Trosolwg o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau ymarferol, creadigol ac artistig hollbwysig sy’n sail i berfformiad cerddoriaeth siambr o safon uchel. Ar y cwrs, byddwch yn ffurfio ensembles sy’n caniatáu i chi astudio’r repertoire sy’n cefnogi eich datblygiad cerddorol a thechnegol orau, ar draws ystod o arddulliau, genres a chyfuniadau ac yn unol â’ch diddordebau. Bydd dosbarthiadau perfformio siambr arbenigol, dan arweiniad cerddorion siambr profiadol, yn ymdrin â meysydd allweddol gan gynnwys technegau rihyrsio, sain ensemble, sgiliau gwrando a chyfathrebu grŵp (llafar a di-eiriau). Trwy hyfforddiant prif astudiaeth unigol, byddwch yn parhau i ddatblygu sgiliau offerynnol, yn ogystal â gweithio ar repertoire cerddoriaeth siambr ar gyfer asesiadau a phrosiectau perfformio eraill.

 

Pam astudio Perfformio Cerddoriaeth Siambr yn CBCDC?

 • Profi hyfforddiant uwch mewn prif astudiaeth gan gerddorion proffesiynol
 • Cyfres dosbarthiadau meistr rhyngwladol
 • Rhaglen berfformio cwbl integredig gan artistiaid rhyngwladol
 • Ystod eang o gyfleoedd perfformio mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf
 • Rhaglen hyblyg ac agored sy’n caniatáu i chi deilwra eich llwybr
 • Opsiwn i ganolbwyntio’n llwyr ar Brif Astudiaeth
 • Opsiynau i ddatblygu arbenigedd mewn meysydd allweddol o arfer proffesiynol drwy Brosiectau Proffesiynol, wedi’u cysylltu i brofiadau’r byd go iawn
 • Cyfleoedd trawsddisgyblaethol i weithio gyda Drama wedi’i ymgorffori yn y rhaglen
 • Mynediad at fentoriaid arbenigol i gefnogi gwaith Prosiect Proffesiynol ac ehangu rhwydwaith o gysylltiadau
 • Arfer cynhwysol wedi’i adeiladu i’r rhaglen
 • Ymchwil a myfyrio yn sail i ddatblygiad dawn artistig greadigol
 • Defnyddio’r diwydiant ac arloesedd fel conglfeini datblygiad gyrfa unigol
 • Cyfle i greu a churadu prosiectau perfformiad eich hun
 • Canolbwyntio ar gyflogadwyedd a sgiliau trosglwyddadwy

Strwythur y Cwrs

A fyddech cystal â nodi, er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen a gynhigir hyd yma, gall hon gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

Er mwyn i fyfyrwyr allu symud ymlaen o flwyddyn un i flwyddyn dau ar gwrs ôl-raddedig dwy-flynedd, bydd angen iddynt fel arfer llwyddo ym mhob un o fodiwlau’r flwyddyn gyntaf
 

Gwybodaeth Modiwlau

Llwybr

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

1

Prif Antideath 1 (40)

Yr Artist mewn Cymdeithas (20)

Eich Pecyn Cymorth Proffesiynol (20)

Prosiect Proffesiynol Bach (20)

Prosiect Proffesiynol Canlolig (40)

Prif Astudiaeth 2 (40)

2

Prosiect Proffesiynol Mawr (60)

3

Prosiect Proffesiynol Bach (20)

Prosiect Proffesiynol Bach (20)

Prif Astudiaeth 3 (60)

4

Prosiect Proffesiynol Canlolig (40)

 

Gofynion Mynediad

Mynediad trwy wrandawiad a dylai ymgeiswyr allu arddangos lefel o allu perfformio sy’n briodol ar gyfer hyfforddiant proffesiynol. Mae’r gofynion mynediad lleiafswm fel arfer yn cynnwys gradd 2:1 mewn cerddoriaeth neu gymhwyster cyfwerth. Gellir ystyried ymgeiswyr a fu’n astudio neu weithio mewn maes arall. 

 

Ymgeiswyr Rhyngwlado

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos bod eu gallu Saesneg yn cwrdd â gofynion sylfaenol y Coleg. Cyfeiriwch at ein tudalen Gofynion Iaith Saesneg i gael manylion profion iaith Saesneg derbyniol a’r sgorau gofynnol.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2023-2024

Hyd y Cwrs

Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw

 

Myfyrwyr Tramor

2 flynedd llawn amser

 I’w gadarnhau *

 I’w gadarnhau *

* Mae’r swm hwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf yn unig. Mae’r ffi dysgu sy’n daladwy yn yr ail flwyddyn yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Rhagor o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu