MMus Perfformio Cerddorfaol

MMus Perfformio Cerddorfaol

Trosolwg o’r Cwrs

Cynigir y cwrs Perfformio Cerddorfaol ar yr offerynnau canlynol: Basŵn, Soddgrwth, Clarinét, Bas Dwbl, Ffliwt, Corn Ffrengig, Telyn, Obo, Offerynnau Taro, Trombôn Tenor / Bas, Trymped, Tiwba, Fiola a’r Feiolin.

 • Hyfforddiant prif astudiaeth arbenigol gan gerddorion cerddorfaol proffesiynol 
 • Cyfranogi yng nghynlluniau lleoliad gwaith Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ac/neu Opera Cenedlaethol Cymru
 • Cynllun mentora gyda chwaraewyr proffesiynol yn y diwydiant
 • Cyfleoedd ymarfer a pherfformio cerddorfaol ac adrannol yn CBCDC
 • Hyfforddiant perfformio repertoire cerddorfaol arbenigol, uwch
 • Hyfforddiant uwch ar gael mewn meysydd atodol fel Techneg Alexander, offeryn dyblu, offeryn cysylltiedig ac offerynnau cyfnod
 • Gwasanaeth cyfeilydd proffesiynol
 • Cyfres dosbarthiadau meistr rhyngwladol 
 • Rhaglen berfformio gwbl integredig gan artistiaid rhyngwladol 
 • Ystod eang o gyfleoedd perfformio mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf 
 • Rhaglen hyblyg, agored, sy’n caniatáu i fyfyrwyr i deilwra eu llwybr 
 • Y dewis i ganolbwyntio’n benodol ar Brif Astudiaeth 
 • Cyfleoedd i ddatblygu arbenigedd mewn meysydd allweddol o arfer proffesiynol drwy Brosiectau Proffesiynol wedi’u cysylltu i brofiadau yn y byd go iawn 
 • Cyfleoedd trawsddisgyblaeth i weithio gyda Drama wedi’u hymgorffori yn y rhaglen 
 • Mynediad at fentoriaid arbenigol i gefnogi gwaith Prosiect Proffesiynol ac ehangu rhwydwaith o gysylltiadau 
 • Arfer cynhwysol wedi’i adeiladu i’r rhaglen 
 • Ymchwil a myfyrio yn sail i ddatblygiad gwaith artistig creadigol 
 • Defnyddio’r diwydiant ac arloesedd fel conglfeini datblygiad gyrfa unigol 
 • Cyfle i greu a churadu prosiectau perfformiad eich hun
 • Canolbwyntio ar gyflogadwyedd a sgiliau trosglwyddadwy

 

Strwythur y Cwrs

A fyddech cystal â nodi, er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen a gynhigir hyd yma, gall hon gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

Er mwyn i fyfyrwyr allu symud ymlaen o flwyddyn un i flwyddyn dau ar gwrs ôl-raddedig dwy-flynedd, bydd angen iddynt fel arfer llwyddo ym mhob un o fodiwlau’r flwyddyn gyntaf.

Gwybodaeth Modiwlau

Dwy flynedd llawn amser 

Llwybr 

Blwyddyn 1 

Blwyddyn 2 

1 

Prif Astudiaeth 1 (40) 

Yr Artist mewn Cymdeithas (20) 

Eich Pecyn Cymorth Proffesiynol (20) 

Prosiect Proffesiynol Bach (20) 

Prosiect Proffesiynol Canlolig (40) 

Prif Astudiaeth 2 (40) 

2 

Prosiect Proffesiynol Mawr (60) 

Prosiect Proffesiynol Bach (20) 

Professional Project Small (20) 

Prif Astudiaeth 3 (60) 

Prosiect Proffesiynol Canlolig (40) 

Un dwys flynedd 

Prif Astudiaeth (40) 

Yr Artist mewn Cymdeithas (20) 

Eich Pecyn Cymorth Proffesiynol (20) 

Prosiect Proffesiynol Bach (20) 

Prosiect Proffesiynol Bach (20) 

Prif Astudiaeth 2 (60) 

Prosiect Proffesiynol Canlolig (40) 

Prosiect Proffesiynol Mawr (60) 

 

Gofynion Mynediad

Mynediad trwy wrandawiad a dylai ymgeiswyr allu arddangos lefel o allu perfformio sy’n briodol ar gyfer hyfforddiant proffesiynol. Mae’r gofynion mynediad lleiafswm fel arfer yn cynnwys gradd 2:1 mewn cerddoriaeth neu gymhwyster cyfwerth. Gellir ystyried ymgeiswyr a fu’n astudio neu weithio mewn maes arall. 

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos bod eu gallu Saesneg yn cwrdd â gofynion sylfaenol y Coleg. Cyfeiriwch at ein tudalen Gofynion Iaith Saesneg i gael manylion profion iaith Saesneg derbyniol a’r sgorau gofynnol.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2023-2024

Hyd y Cwrs 

Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw 

 

Myfyrwyr Tramor 

13 mis dwys

 £15,180 * 

£26,460 * 

2 flynedd llawn amser

£11,970 ** 

£23,650 ** 

* Dyma'r swm llawn

** Mae’r swm hwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf yn unig. Mae’r ffi dysgu sy’n daladwy yn yr ail flwyddyn yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Rhagor o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu