MA Rheolaeth yn y Celfyddydau

MA Rheolaeth yn y Celfyddydau

Trosolwg o’r Cwrs

 • Darlithiau, seminarau a dosbarthiadau tiwtorial gyda thîm craidd o weithwyr proffesiynol profiadol yn y celfyddydau
 • Darlithoedd gwadd gan weithwyr proffesiynol profiadol yn y celfyddydau blaenllaw ledled y DU
 • Sesiynau sy’n archwilio’r cyd-destunau gwleidyddol, economaidd a chyfryngau cyfredol y mae sefydliadau celfyddydol yn gweithredu ynddynt
 • Hyfforddiant ymarferol a chymhwysol
 • Arweiniad o ran datblygu sgiliau ar draws ystod o ddisgyblaethau
 • Lleoliadau gwaith ar brojectau allanol o fewn sefydliad celfyddydau proffesiynol fel: Opera Cenedlaethol Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Theatr Clwyd, Neuadd Dewi Sant
 • Cyflwynir trwy gyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb gyda chefnogaeth profiad ymarferol a gwaith digidol

 

Llwybrau Arbenigol

 • Rheolaeth yn y Celfyddydau Cyffredinol
 • Cynhyrchu Creadigol
 • Rheolaeth Cerddorfaol

 

 

Strwythur y Cwrs

A fyddech cystal â nodi er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen ar adeg ysgrifennu hwn, gall gael ei haddasu neu newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

Er mwyn symud ymlaen drwy’r cwrs MA llawn, bydd angen i’r myfyrwyr fel arfer lwyddo yn yr holl fodiwlau ac ennill 180 o gredydau. Mae’r dewis i astudio’n rhan amser a hefyd astudio APEL nawr ar gael i’r rheini sy’n bodloni’r gofynion.

Mae’r cwrs wedi’i rannu’n dri maes astudio penodol:

 

Rheolaeth ac Arweinyddiaeth y Sector Creadigol

Modiwlau a Phynciau Gweinyddu yn y Celfyddydau • Rheoli Pobl a Pherfformiad • Arweinyddiaeth yn y Sector Creadigol • Moeseg Llywodraethu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol • Rheolaeth yn y Celfyddydau Rhyngwladol

 

Datblygu Sgiliau

Bydd myfyrwyr yn dewis un arbenigedd:

Arbenigedd Rheolaeth yn y Celfyddydau Cyffredinol Cynhyrchu Creadigol Rheolaeth Cerddorfaol
Modiwlau a Phynciau Codi Arian • Datblygu Cynulleidfaoedd • Cyfathrebu Ar-lein ac All-lein • Prosiectau Mynediad a Chyfranogi • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y Celfyddydau Cynhyrchu mewn Lleoliad • Cynhyrchu Creadigol Annibynnol • Rhaglennu • Marchnata • Codi Arian Rhaglennu a Chynllunio Artistig • Gweithio gyda Cherddorfeydd ac Ensembles • Marchnata • Codi Arian • Rheoli Opera

Mae pob myfyriwr yn astudio’r canlynol:

Contractau’r Diwydiant • Teithio a Logisteg • Rheoli Lleoliad a Chwmni • Gweithrediadau

 

Lleoliadau Gwaith Proffesiynol

Bydd myfyrwyr yn treulio dau gyfnod ar leoliad gwaith proffesiynol – un rhan amser yn ystod tymor y Gwanwyn (90 awr) ac un llawn amser yn ystod tymor yr Haf (180 awr). Mae lleoliadau yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu a chymhwyso sgiliau mewn amgylchedd proffesiynol gyda mentoriaid. Gall lleoliadau fod yn lleoliadau canolfan gelfyddydau CBCDC a/neu gyda’n sefydliadau partner allanol.

 • Gwybodaeth Modiwlau

  Llwybr Cynhyrchu Creadigol

  Modiwl Credydau
  Cynhyrchu Creadigol 40

   

  Llwybr Rheolaeth Cerddorfaol

  Modiwl Credydau
  Rheolaeth Cerddorfaol 40

   

  Llwybr Rheolaeth yn y Celfyddydau Cyffredinol

  Modiwl Credydau
  Codi Arian 10
  Datblygu Cynulleidfa a Chyfathrebu 20
  Mynediad a Chyfranogi 10

   

  Modiwlau Craidd

  Modiwl Credydau
  Y Sector Diwylliannol – Sgiliau Craidd 20
  Lleoliad Gwaith 20
  Lleoliad Proffesiynol 40
  Rheoli Sefydliadau Diwylliannol 1 20
  Rheoli Sefydliadau Diwylliannol 2 20
  Rheoli Sefydliadau Diwylliannol 3 20

   

 

Gofynion Mynediad

Mae’r gofynion mynediad arferol yn cynnwys gradd mewn unrhyw bwnc. Bydd y Coleg hefyd yn ystyried ceisiadau gan bobl sydd wedi bod yn gweithio yn y diwydiant celfyddydau, ag o leiaf ddwy flynedd o brofiad perthnasol fel arfer. Disgwylir i bob ymgeisydd allu arddangos dealltwriaeth dda o’r proffesiwn rheolaeth yn y celfyddydau.

Detholir yn derfynol ar sail cyfweliad.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos bod eu gallu Saesneg yn cwrdd â gofynion sylfaenol y Coleg. Cyfeiriwch at ein tudalen Gofynion Iaith Saesneg i gael manylion profion iaith Saesneg derbyniol a’r sgorau gofynnol.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2023-2024

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
13 mis llawn amser £10,600 * £20,790 *
2 flynedd rhan amser £5,580 ** Nid yw’r cwrs ar gael

* Dyma’r swm llawn.

** Mae’r swm hwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf yn unig. Mae’r ffi dysgu sy’n daladwy yn yr ail flwyddyn yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.

 

Darllenwch fwy