MA Opera 360: Y Diwydiant Opera

MA Opera 360: Y Diwydiant Opera

Trosolwg o’r Cwrs

Ar gael o fis Medi 2022, mae’r rhaglen a addysgir hon yn cynnig ymchwiliad manwl i’r diwydiant opera o safbwynt ymarferwyr sy’n ymwneud â’r elfen weinyddol ac artistig. Mae wedi’i chynllunio i roi dealltwriaeth fanwl o arferion gweithio yn y diwydiant i raddedigion sy’n ystyried gyrfa nad sy’n un perfformio ym myd yr opera a hefyd i’r rheini sydd eisoes yn ymwneud yn y diwydiant sy’n dymuno uwchsgilio a symud i rôl arweinyddiaeth.

 • Rhaglen hyblyg wedi’i chyflwyno’n gyfan gwbl ar-lein mewn cysylltiad ag Ysgol Opera David Seligman
 • Darlithoedd, seminarau a thiwtorialau gyda thîm craidd o weithwyr opera proffesiynol, ynghyd â chyflwyniadau a sesiynau holi ac ateb gyda gweithwyr o fewn y diwydiant
 • Cefnogaeth mentora unigol a ddarperir drwy blatfformau digidol
 • Archwilio arferion gweithio safonol ym maes opera, yn ogystal ag amser wedi’i neilltuo i edrych ar y materion sy’n wynebu’r diwydiant heddiw
 • Darperir hyfforddiant mewn sgiliau beirniadol a sgiliau dadansoddi a fydd yn hanfodol er mwyn ymateb i’r amgylchedd cyfoes sy’n newid yn gyflym
 • Ymchwilio hyfforddiant methodoleg sy’n briodol ar gyfer y diwydiant opera
 • Cyfleoedd i arsylwi ar rihyrsals cynyrchiadau opera cyfredol
 • Wedi’i leoli mewn conservatoire sy’n cyfuno hyfforddiant cerddoriaeth a drama, mae’r cwrs yn rhoi cyfle unigryw i drochi’n llwyr ym mhob elfen o gynhyrchu opera ar y lefel uchaf
 • Cyfle i archwilio’r rôl y mae cwmnïau opera yn ei chwarae o fewn y gymuned
 • Canolbwyntio ar gyflogadwyedd a sgiliau trosglwyddadwy
 • Mynediad at lyfrgell ddigidol o adnoddau
 • Yn ogystal yn bod yn addas ar gyfer rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar a’r rheini sydd eisoes yn y diwydiant, mae’r cwrs hefyd yn addas ar gyfer unigolion sydd â diddordeb brwd mewn opera, ac yn rhoi cyfle i bob unigolyn drochi ei hun yn llawn yn y maes a chreu eu ffyrdd eu hunain o gyfranogi

 

Strwythur y Cwrs

A fyddech cystal â nodi, er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen a gynhigir hyd yma, gall hon gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

Er mwyn symud ymlaen drwy’r cwrs MA llawn, bydd angen i’r myfyrwyr fel arfer lwyddo yn yr holl fodiwlau ac ennill 180 o gredydau.

 • Gwybodaeth Modiwlau

  Mae pob modiwl craidd yn werth 20 credyd, a gellir gweithio drwy’r modiwlau mewn unrhyw drefn. Mae angen cwblhau chwe modiwl o’r wyth sydd ar gael, gydag o leiaf dau o bob clwstwr: Cerddoriaeth a Drama ac Arfer y Diwydiant.

  Bydd y credydau sy’n weddill ar gyfer y radd Meistr lawn yn dod o fodiwl Sgiliau Ymchwil 20 credyd sy’n rhaid ei gwblhau cyn ymgymryd â Phrosiect Mawr 40 credyd.

  Gall myfyrwyr hefyd ddilyn modiwlau unigol heb wneud y radd lawn, neu astudio clwstwr o fodiwlau sy’n arwain at Dystysgrif i Raddedigion (60 credyd), neu Ddiploma i Raddedigion (120 credyd). Bydd hyn yn ei gwneud hi’n bosibl i’r rheini sydd eisoes mewn cyflogaeth, efallai yn y diwydiant opera, i wneud modiwlau penodol a allai fod yn arbennig o berthnasol i’w harfer presennol ac anghenion eu cyflogwr.

  Os na fydd digon o fyfyrwyr â diddordeb mewn modiwl, efallai na chaiff ei gynnig. Os na gynhelir modiwl byddwn yn rhoi gwybod i’r myfyrwyr cyn gynted â phosibl ac yna’n eich cynorthwyo i ddewis modiwl arall.

   

  Arfer y Diwydiant

  Modiwl Credydau
  Arweinyddiaeth ym Maes Opera 20
  Y System Tŷ 20
  Gweinyddu Opera 20
  Ysgrifennu ac Opera 20

   

  Cerddoriaeth a Drama

  Modiwl Credydau
  Y Cynllunydd 20
  Cerddoriaeth Gyfoes mewn Theatr 20
  Yr Actor 20
  Y Cyfarwyddwr 20

   

  Modiwl Credydau
  Sgiliau Ymchwil 20 (neu APL)
  Prosiect Mawr 40
  Darllen Sgôr (dewisol) * 20

  * Mae’r modiwl dewisol wedi’i gynnwys ar gyfer y myfyrwyr hynny a fyddai’n hoffi gwella’r sgil hon.

   

 

Dadlwythwch drosolwg manwl o’r cwrs hwn (PDF)

 

Gofynion Mynediad

Mae’r gofynion mynediad arferol yn cynnwys gradd 2:2 mewn unrhyw bwnc. Bydd y Coleg hefyd yn ystyried ceisiadau gan bobl sydd wedi bod yn gweithio yn y diwydiant opera sydd fel arfer ag o leiaf ddwy flynedd o brofiad perthnasol. Ar gyfer y rheini sydd ddim yn y diwydiant, rhoddir ystyriaeth hefyd i brofiad proffesiynol cyfatebol.

Disgwylir i bob ymgeisydd allu dangos dealltwriaeth dda o faes opera.

Dewisir yn derfynol ar sail cyfweliad.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Mae’n ofynnol i holl ymgeiswyr dangos y lefelau uchaf o sgiliau cyfathrebu mewn Saesneg llafar. Asesir hyn yn ystod y cyfweliad.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2022-2023

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
2 flynedd llawn amser £9,000 * £9,000 *

* Mae’r swm hwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf yn unig. Mae’r ffi dysgu sy’n daladwy yn yr ail flwyddyn yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Bydd myfyrwyr sy’n astudio rhan amser (3-5 mlynedd) neu’n dilyn modiwlau unigol yn talu fesul modiwl ac mae’r ffioedd hyn yn ddarostyngedig i gynnydd blynyddol. Ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio ac yn cwblhau modiwlau yn y flwyddyn academaidd 2022/23, y gost fesul modiwl 20 credyd yw £1,000 a’r gost fesul modiwl 40 credyd yw £2,000.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.