MA Opera 360: Y Diwydiant Opera

MA Opera 360: Y Diwydiant Opera

Cwrs digidol, unigryw a arweinir gan y diwydiant yw Opera 360, a fydd yn cael ei lansio am y tro cyntaf ym mis Medi 2022, sy’n gwahodd y rheini sydd â diddordeb brwd mewn opera a gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau i gael gwybodaeth digyffelyb am waith cefn llwyfan y diwydiant opera. Mae’r rhaglen hon a addysgir ar-lein yn cynnig ymchwiliad manwl i arferion artistig a gweinyddol y diwydiant, gyda seminarau byw gan weithwyr nodedig ym maes opera.

Gall cyfranogwyr ddewis dilyn un o ddau lwybr ar y cwrs:

 • Cwrs Byr: gellir dewis modiwlau unigol sy’n cyfateb i ddiddordeb personol penodol, y gellir ei ddilyn fel modiwl ar ei ben ei hun
 • Cwrs Meistr: mae angen cwblhau chwe modiwl o’r clystyrau Cerddoriaeth a Drama ac Arfer y Diwydiant (o leiaf dau fodiwl o bob un), ynghyd â modiwl Sgiliau Ymchwil 20 credyd a’r Prosiect Mawr 40 credyd. Gellir cwblhau modiwlau yn llawn amser neu’n ran amser.

 

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rheini sy’n unedig yn eu hangerdd am fyd yr opera; boed hynny er mwyn meithrin dealltwriaeth ehangach o’r pwnc drwy lygaid pobl sy’n rhan o’r diwydiant neu sy’n dymuno cryfhau eu dealltwriaeth fel rhan o’u datblygiad proffesiynol.

Gall unigolion drochi eu hunain yn llwyr yn y pwnc a chreu eu ffyrdd hyblyg eu hunain o gyfranogi. Cyflwynir yr holl fodiwlau’n ddigidol gyda chyfran fawr yn ddarlithoedd byw a rhyngweithiol a sesiynau holi ac ateb. Rydym yn annog cyfranogwyr i fynychu’r sesiynau amser real er mwyn manteisio i’r eithaf ar yr elfen ryngweithiol ond hefyd rhoi’r hyblygrwydd i gyrchu cynnwys sydd wedi’i ragrecordio yn ddiweddarach, ar amser cyfleus er mwyn sicrhau hygyrchedd i fyfyrwyr rhyngwladol a’r rheini sydd ag ymrwymiadau eraill.

 • Rhaglen hyblyg wedi’i chyflwyno’n llwyr ar-lein mewn cydweithrediad ag Ysgol Opera David Seligman
 • Darlithoedd, seminarau a thiwtorialau gyda thîm craidd o weithwyr opera proffesiynol profiadol, ynghyd â chyflwyniadau gan westeion a sesiynau holi ac ateb gyda rhai sy’n gweithio ym myd yr opera
 • Darperir cefnogaeth fentora unigol drwy blatfformau digidol
 • Archwilio arferion gweithio safonol ym maes opera, yn ogystal ag amser wedi’i neilltuo i edrych ar y materion sy’n wynebu’r diwydiant heddiw
 • Darperir hyfforddiant mewn sgiliau beirniadol a sgiliau dadansoddi a fydd yn hanfodol er mwyn ymateb i’r amgylchedd cyfoes sy’n newid yn gyflym
 • Hyfforddiant methodoleg ymchwil sy’n briodol i’r diwydiant opera
 • Cyfleoedd i arsylwi ar rihyrsals ar gyfer cynyrchiadau opera cyfredol
 • Mae’r cwrs wedi’i seilio ar gryfder rhyngddisgyblaethol CBCDC: ei berthynas ddofn â’r diwydiannau creadigol proffesiynol, a’r ffaith ei fod yn un o’r unig fannau yn y DU lle mae cerddoriaeth, drama, opera, theatr gerddorol, theatr dechnegol, cynllunio, rheolaeth yn y celfyddydau a meysydd eraill yn dod ynghyd mewn ysbryd colegol ac o gydweithredu, gan adlewyrchu’r diwydiannau y mae’r Coleg yn eu cefnogi
 • Mae dull conservatoire CBCDC,sy’n cyfuno hyfforddiant cerddoriaeth a drama, yn rhoi cyfle unigryw i gael eich trochi’n llwyr ym mhob elfen o gynhyrchu opera ar y lefel uchaf
 • Cyfle i archwilio’r rôl y mae cwmnïau opera yn ei chwarae yn y gymuned
 • Ffocws ar gyflogadwyedd a sgiliau trosglwyddadwy
 • Mynediad at lyfrgell ddigidol o adnoddau
 • Yn ogystal â bod yn addas ar gyfer y rheini sydd eisoes yn y diwydiant, mae’r cwrs hefyd yn addas ar gyfer y rheini sydd ag angerdd am opera, gan roi cyfle i bob unigolyn drochi ei hun yn llwyr a chreu ei ffordd ei hun o gyfranogi
 • Gwybodaeth am y Modiwlau

  Mae pob un o’r modiwlau craidd yn werth 20 credyd ac yn cymryd 15 wythnos i’w cwblhau.

  Gall myfyrwyr ddilyn modiwlau unigol heb wneud y radd gyfan, neu’n hytrach ddilyn clwstwr o fodiwlau gan arwain at Dystysgrif Gradd (60 credyd), neu Ddiploma Gradd (120 credyd). A fyddech cystal â nodi bod angen dilyn o leiaf dau fodiwl o bob un o’r clystyrau hyn ar gyfer y Ddiploma: Cerddoriaeth a Drama ac Arfer y Diwydiant.

  Mae’r opsiynau hyn yn ei gwneud hi’n bosibl i’r rheini sydd eisoes mewn cyflogaeth, efallai yn y diwydiant opera, i ddilyn modiwlau penodol a allai fod yn arbennig o berthnasol i’w harfer presennol ac anghenion eu cyflogwr.

  Bydd angen i fyfyrwyr y cwrs Meistr gwblhau chwe modiwl o’r clystyrau Cerddoriaeth a Drama ac Arfer y Diwydiant (o leiaf dau fodiwl o bob un), ynghyd â’r modiwl Sgiliau Ymchwil 20 credyd a’r Prosiect Mawr 40 credyd.

  Os nad oes digon o fyfyrwyr â diddordeb mewn modiwl penodol, efallai na chaiff ei gynnig. Os na chynhelir modiwl rydym yn hysbysu myfyrwyr cyn gynted â phosibl ac yn eu cynorthwyo i ddewis modiwl arall.

  Arfer y Diwydiant

  Modiwl Credyd Dyddiad Dechrau
  Arweinyddiaeth ym maes Opera 20 26 Medi 2022
  Gweinyddu Opera 20 26 Medi 2022
  System Tŷ 20 13 Chwefror 2023
  Ysgrifennu ac opera 20 13 Chwefror 2023

   

  Cerddoriaeth a Drama

  Modiwl Credyd Dyddiad Dechrau
  Cerddoriaeth Gyfoes mewn Theatr 20 26 Medi 2022
  Y Cyfarwyddwr 20 26 Medi 2022
  Yr Actor 20 13 Chwefror 2023
  Y Cynllunydd 20 13 Chwefror 2023

   

  Modiwl Credyd Dyddiad Dechrau
  Sgiliau Ymchwil 20 (neu APL) 26 Medi 2022
  Darllen Sgôr (dewisol)* 20 26 Medi 2022
  Prosiect Mawr 40 Medi 2023

  * Mae’r modiwl dewisol wedi’i gynnwys ar gyfer y myfyrwyr hynny a fyddai’n hoffi gwella’r sgil hon.

   

Strwythur y Cwrs

Sylwer, er bod y wybodaeth isod yn dangos y rhaglen a gynigir ar hyn o bryd, gall gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.
 

Dadlwythwch drosolwg manwl o’r cwrs hwn (PDF)

 

Gofynion Mynediad

Mae’r gofynion mynediad arferol yn cynnwys gradd 2:2 mewn unrhyw bwnc. Bydd y Coleg hefyd yn ystyried ceisiadau gan bobl sydd wedi bod yn gweithio yn y diwydiant opera sydd fel arfer ag o leiaf ddwy flynedd o brofiad perthnasol. Ar gyfer y rheini sydd ddim yn y diwydiant, rhoddir ystyriaeth hefyd i brofiad proffesiynol cyfatebol.

Disgwylir i bob ymgeisydd allu dangos dealltwriaeth dda o faes opera.

Dewisir yn derfynol ar sail cyfweliad.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Mae’n ofynnol i holl ymgeiswyr dangos y lefelau uchaf o sgiliau cyfathrebu mewn Saesneg llafar. Asesir hyn yn ystod y cyfweliad.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2022-2023

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
2 flynedd llawn amser £9,000 * £9,000 *

* Mae’r swm hwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf yn unig. Mae’r ffi dysgu sy’n daladwy yn yr ail flwyddyn yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Bydd myfyrwyr sy’n astudio rhan amser (3-5 mlynedd) neu’n dilyn modiwlau unigol yn talu fesul modiwl ac mae’r ffioedd hyn yn ddarostyngedig i gynnydd blynyddol. Ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio ac yn cwblhau modiwlau yn y flwyddyn academaidd 2022/23, y gost fesul modiwl 20 credyd yw £1,000 a’r gost fesul modiwl 40 credyd yw £2,000.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.

 

Read more