MA Opera 360: Y Diwydiant Opera

MA Opera 360: Y Diwydiant Opera

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn flasu arbennig am ddim. E-bostiwch marketing@rwcmd.ac.uk.

Cwrs digidol, unigryw a arweinir gan y diwydiant yw Opera 360, sy’n gwahodd y rheini sydd â diddordeb brwd mewn opera a gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau i gael gwybodaeth digyffelyb am waith cefn llwyfan y diwydiant opera. Mae’r rhaglen hon a addysgir ar-lein yn cynnig ymchwiliad manwl i arferion artistig a gweinyddol y diwydiant, gyda seminarau byw gan weithwyr nodedig ym maes opera.

'Pan fydd cynulleidfaoedd yn gweld ac yn gwrando ar opera, ychydig sy’n ymwybodol o’r holl waith sydd ei angen ar gyfer pob perfformiad ac mae dysgu am hyn drosoch eich hun yn rhywbeth newydd ac arbennig.'

Maestro Carlo Rizzi

Gall cyfranogwyr ddewis dilyn un o ddau opsiwn:

 • Cwrs Byr: gellir dewis unrhyw fodiwl unigol fel cwrs ar ei ben ei hun. Cwrs 15 wythnos yw hwn gydag wythnos arferol yn cynnwys darlith a seminar yn cael eu cyflwyno'n fyw ar-lein.
 • Cwrs Meistr: mae angen cwblhau chwe modiwl o’r clystyrau Cerddoriaeth a Drama ac Arfer y Diwydiant (o leiaf dau fodiwl o bob un), ynghyd â modiwl Sgiliau Ymchwil 20 credyd a’r Prosiect Mawr 40 credyd. Gellir cwblhau modiwlau yn llawn amser neu’n ran amser.

 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Yn ogystal â bod yn addas ar gyfer gweithio yn y diwydiant, mae’r cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer y rheini sydd â diddordeb brwd mewn opera, boed hynny er mwyn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o’r pwnc drwy lygaid gweithwyr yn y diwydiant, neu sy’n dymuno cryfhau eu gwybodaeth fel rhan o’u datblygiad proffesiynol.

 

Pam astudio Opera 360?

 • Cyflwynir y cwrs ar-lein yn unig gan ganiatáu ar gyfer astudio hyblyg
 • Mae’r holl fodiwlau wedi’u cynllunio gan weithwyr yn y diwydiant sy’n dod â chyfoeth o brofiad heb ei ail
 • Rhoddir darlithoedd gan arweinwyr yn y diwydiant opera, sy’n amrywio o uwch reolwyr i’r rheini sydd ar y llwyfan
 • Mae’r cwrs yn cynnig cyfle unigryw i archwilio’r diwydiant opera o safbwynt byd-eang
 • Mae cyfranogwyr yn cael cymorth mentora ar-lein unigol
 • Cynhelir y cwrs ar y cyd ag Ysgol Opera David Seligman o fri

 

'Mae Opera 360 yn rhoi mynediad breintiedig i chi tu ôl i lenni’r diwydiant opera, gyda’r cyfle i ddysgu’n uniongyrchol gan y rheini sy’n hynod brofiadol ac sy’n gweithio yn y diwydiant ar hyn o bryd gyda mewnwelediad uniongyrchol a hynod ddiddorol i sut mae’r maes yn gweithio, nid yn unig yn y DU ond ledled y byd.'

Abigail Fraser, Cyfranogwr sesiynau peilot

 

Sut mae Opera 360 yn cael ei gyflwyno?

Cyflwynir pob modiwl yn ddigidol gyda chyfran fawr o ddarlithoedd byw, rhyngweithiol a sesiynau holi ac ateb gyda gweithwyr proffesiynol blaenllaw yn y diwydiant a phobl o fewn y byd opera. Rydym yn annog cyfranogwyr i fynychu’r sesiynau amser real er mwyn manteisio i’r eithaf ar y rhyngweithio ond mae hefyd yn rhoi’r hyblygrwydd i gael mynediad at y cynnwys wedi’i recordio ar amser addas yn ddiweddarach gan sicrhau hygyrchedd i fyfyrwyr rhyngwladol a’r rheini sydd ag ymrwymiadau eraill. 

 • Gwybodaeth am y Modiwlau

  Mae pob un o’r modiwlau craidd yn werth 20 credyd ac yn cymryd 15 wythnos i’w cwblhau.

  Gall myfyrwyr ddilyn modiwlau unigol heb wneud y radd gyfan, neu’n hytrach ddilyn clwstwr o fodiwlau gan arwain at Dystysgrif Gradd (60 credyd), neu Ddiploma Gradd (120 credyd). A fyddech cystal â nodi bod angen dilyn o leiaf dau fodiwl o bob un o’r clystyrau hyn ar gyfer y Ddiploma: Cerddoriaeth a Drama ac Arfer y Diwydiant.

  Mae’r opsiynau hyn yn ei gwneud hi’n bosibl i’r rheini sydd eisoes mewn cyflogaeth, efallai yn y diwydiant opera, i ddilyn modiwlau penodol a allai fod yn arbennig o berthnasol i’w harfer presennol ac anghenion eu cyflogwr.

  Bydd angen i fyfyrwyr y cwrs Meistr gwblhau chwe modiwl o’r clystyrau Cerddoriaeth a Drama ac Arfer y Diwydiant (o leiaf dau fodiwl o bob un), ynghyd â’r modiwl Sgiliau Ymchwil 20 credyd a’r Prosiect Mawr 40 credyd.

  Os nad oes digon o fyfyrwyr â diddordeb mewn modiwl penodol, efallai na chaiff ei gynnig. Os na chynhelir modiwl rydym yn hysbysu myfyrwyr cyn gynted â phosibl ac yn eu cynorthwyo i ddewis modiwl arall.

  Arfer y Diwydiant

  Modiwl Credyd
  Arweinyddiaeth ym maes Opera 20
  Gweinyddu Opera 20
  System Tŷ 20
  Ysgrifennu ac opera 20

   

  Cerddoriaeth a Drama

  Modiwl Credyd
  Cerddoriaeth Gyfoes mewn Theatr 20
  Y Cyfarwyddwr 20
  Yr Actor 20
  Y Cynllunydd 20

   

  Modiwl Credyd
  Sgiliau Ymchwil 20 (neu APL)
  Darllen Sgôr (dewisol)* 20
  Prosiect Mawr 40

  * Mae’r modiwl dewisol wedi’i gynnwys ar gyfer y myfyrwyr hynny a fyddai’n hoffi gwella’r sgil hon.

   

  'Cyd-ddilynwyr opera; Mae Opera 360 yn gyfle hynod ddiddorol a phleserus i blymio’n ddwfn i fyd Opera rhyngwladol! Mae’n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y diwylliant Opera ac sy’n awyddus i ddysgu mwy am waith cymhleth marchnata, codi arian a rhaglennu drwy fodiwlau byr hyblyg.'

  Meriel Barclay, Cyfranogwr sesiynau peilot

Strwythur y Cwrs

Sylwer, er bod y wybodaeth isod yn dangos y rhaglen a gynigir ar hyn o bryd, gall gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.
 

Dadlwythwch drosolwg manwl o’r cwrs hwn (PDF)

 

Gofynion Mynediad

Mae’r gofynion mynediad arferol yn cynnwys gradd 2:2 mewn unrhyw bwnc. Bydd y Coleg hefyd yn ystyried ceisiadau gan bobl sydd wedi bod yn gweithio yn y diwydiant opera sydd fel arfer ag o leiaf ddwy flynedd o brofiad perthnasol. Ar gyfer y rheini sydd ddim yn y diwydiant, rhoddir ystyriaeth hefyd i brofiad proffesiynol cyfatebol.

Disgwylir i bob ymgeisydd allu dangos dealltwriaeth dda o faes opera.

Dewisir yn derfynol ar sail cyfweliad.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Mae’n ofynnol i holl ymgeiswyr dangos y lefelau uchaf o sgiliau cyfathrebu mewn Saesneg llafar. Asesir hyn yn ystod y cyfweliad.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2022-2023

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
MA 2 flynedd llawn amser £9,000 * £9,000 *
Cwrs byr/modiwl unigol £1,250 (gall newid) £1,250 (gall newid)

* Mae’r swm hwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf yn unig. Mae’r ffi dysgu sy’n daladwy yn yr ail flwyddyn yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.

Darllenwch fwy