MA Jazz

Trosolwg o’r Cwrs

 • Hyfforddiant uwch yn y brif astudiaeth gan gerddorion proffesiynol
 • Hyfforddiant uwch mewn paratoi cerddoriaeth, yn cynnwys cyfansoddi a threfnu
 • Dosbarthiadau gwrando a dadansoddi arbenigol, yn cynnwys trawsgrifio ac ysgrifennu beirniadol
 • Hyfforddiant ensemble proffesiynol
 • Ystod eang o gyfleoedd perfformio yn CBCDC
 • Cyfleoedd proffesiynol i deithio a pherfformio mewn gwyliau
 • Chwaraewr anhepgor yn y sin jazz leol, rhanbarthol a chenedlaethol
 • Cysylltiadau cryf gyda’r diwydiant cerddoriaeth yn rhanbarthol, yn cynnwys ym maes addysg
 • Hyfforddi am ddatblygu gyrfa, hunan-hyrwyddo, rheoli digwyddiadau a thechneg gynaliadwy
 • Cyfres dosbarthiadau meistr rhyngwladol
 • Rhaglen gwbl integredig o berfformiadau gan artistiaid rhyngwladol
 • Hyfforddiant mewn dadansoddi a chyflwyno perfformiad
 • Modiwl dysgu seiliedig ar waith dewisol
 • Cyfleoedd astudio tramor mewn conservatoire sy’n bartner i ni drwy’r Rhaglen Gyfnewid ERASMUS

 

Strwythur y Cwrs

A fyddech cystal â nodi, er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen a gynhigir hyd yma, gall hon gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

Er mwyn i fyfyrwyr allu symud ymlaen o flwyddyn un i flwyddyn dau, bydd angen iddynt fel arfer llwyddo ym mhob un o fodiwlau’r flwyddyn gyntaf.

 • Gwybodaeth Modiwlau

  Modiwlau Craidd

  Modiwl Credydau
  Perfformio Jazz 1 40
  Perfformio Jazz 2 40
  Y Cerddor Jazz Proffesiynol 20
  Technegau mewn Harmoni Jazz a Threfnu 20
  Perfformio Jazz fel Ymchwil 20
  Harmoni Jazz, Trefnu a Chyfansoddi Pellach 20

   

  Modiwlau Dewisol (Dewiswch Un)

  Modiwl Credydau
  Y Newyddiadurwr Jazz 20
  Portffolio o Drawsgrifiadau 20
  Prosiect Galwedigaethol (Jazz) 20

   

 

Gofynion Mynediad

Mynediad trwy wrandawiad a dylai ymgeiswyr allu arddangos lefel o allu perfformio sy’n briodol ar gyfer hyfforddiant proffesiynol. Mae’r gofynion mynediad lleiafswm fel arfer yn cynnwys gradd 2:1 mewn cerddoriaeth neu gymhwyster cyfwerth. Gellir ystyried ymgeiswyr a fu’n astudio neu weithio mewn maes arall.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos bod eu gallu Saesneg yn cwrdd â gofynion sylfaenol y Coleg. Cyfeiriwch at ein tudalen Gofynion Iaith Saesneg i gael manylion profion iaith Saesneg derbyniol a’r sgorau gofynnol.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2023-2024

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
2 flynedd llawn amser £11,830 * £23,280 *

* Mae’r swm hwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf yn unig. Mae’r ffi dysgu sy’n daladwy yn yr ail flwyddyn yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.