MA Cynllunio ar gyfer Perfformio

MA Cynllunio ar gyfer Perfformio

Trosolwg o’r Cwrs

 • Elfen a ddysgir yn cychwyn ym mis Medi ac yn rhedeg am flwyddyn, llawn amser
 • Llwybr amgen, hyblyg sy’n caniatáu i fyfyrwyr barhau mewn cyflogaeth berthnasol
 • Hyfforddiant arbenigol gan dîm sefydledig o ymarferwyr cynllunio theatr broffesiynol
 • Cyfraniad gan gynllunwyr proffesiynol gwadd o bedwar ban y byd
 • Swyddi cynllunio mewn hyd at ddau gynhyrchiad Coleg yn amrywio o ddrama i theatr gerddorol ac opera
 • Cyfleoedd i fynd ar leoliadau gwaith proffesiynol
 • Arddangosfa gyhoeddus o’ch gwaith am wythnos yng Nghaerdydd a phedwar diwrnod yn Llundain, gan gynnwys nosweithiau diwydiant ar gyfer cynulleidfa wadd o ddarpar-gyflogwyr
 • Elfen derfynol sy’n cynnwys cwblhau portffolio meddylgar yn seiliedig ar eich cyflogaeth broffesiynol, gyda chefnogaeth a mentora gan diwtoriaid y Coleg
 • Y dewis o gwrs ‘Cyflenwi’ MA rhan-amser, hyblyg ar gael i bobl sydd â diploma ôl-raddedig mewn cynllunio llwyfan neu gymhwyster cyfwerth cydnabyddedig

Llwybrau o fewn y cwrs MA Cynllunio ar gyfer Perfformio

Cynllunio Set a Gwisgoedd:

Dyma lwybr cynllunio theatr traddodiadol y DU, sy’n gweithio tuag at gynllunio ar gyfer Theatr, Opera a Dawns. Hwn yw’r cwrs gwreiddiol ac mae’n seiliedig ar brosiectau cynllunio cysyniadol gan feithrin sgiliau gwneud modelau a chynllunio digidol a gweithio o fewn adrannau cynhyrchu’r Coleg i ehangu setiau sgiliau.

Y llwybr hwn yn aml yw’r llwybr â ffocws trwy gais ar gyfer cystadleuaeth Gwobr Linbury, gwaith cynorthwyydd cynllunio neu waith cyntaf fel cynllunydd.

Cynllunio Set:

Datblygiad sgiliau a hyfforddiant gyda mwy ffocws sy’n cyfuno llwybrau i feysydd Ffilm a Theledu. Gyda sgiliau manylach a phrofiad o weithio fel aelod o dîm cynhyrchu, mae’r llwybr hwn yn aml yn arwain at gynllunio ar gyfer stiwdio neu ffilmiau byr, cyfnodau o leoliadau gwaith ym meysydd ffilm a theledu a phrosiectau sgiliau â ffocws i wella cyflogadwyedd yn y diwydiant ffilm.

Mae’r llwybr hwn yn aml yn arwain at rolau mewn adrannau Celf gan fod ehangder y sgiliau a ddatblygwyd, yr ethos gweithio a’r galluoedd rheoli yn drosglwyddadwy ar unwaith.

Cynllunio a Chreu Gwisgoedd:

Bydd myfyrwyr y llwybr hwn yn dilyn cyfres o brosiectau sgiliau i ddatblygu lefel uwch o ddealltwriaeth ym maes creu gwisgoedd ochr yn ochr â chyflwyniad i gynllunio gwisgoedd. Mae gwaith cynhyrchu yn gosod y myfyriwr yng nghanol tîm bach ym myd real iawn cynyrchiadau Theatr Richard Burton. Anogir myfyrwyr i wireddu o leiaf un o’u cynlluniau ac yna dewis canolbwyntio ar Wneud, Cynllunio neu Oruchwylio. Ategir y llwybr hwn gan ystod o gyfleoedd lleoliadau proffesiynol ar draws y byd Theatr a Ffilm.

Mae graddedigion yn dod o hyd i gyflogaeth ar draws y sector adloniant.

Adeiladu a Chelf Golygfeydd:

Bydd y myfyrwyr yn cael mynediad i’n gweithdai cynhyrchu o’r cychwyn cyntaf a chaiff eu sgiliau a’u diddordebau eu profi yn ystod cyfnod ymsefydlu a chyfres o brosiectau seiliedig ar sgiliau ac yna ymgysylltu â’r adrannau adeiladu. Gall y myfyrwyr ddilyn llwybrau mewn adeiladu neu gelf golygfeydd tra hefyd yn datblygu’r gallu i ddod yn rheolwyr prosiect.

Mae graddedigion y llwybr hwn yn dod o hyd i gyflogaeth ar draws y sectorau digwyddiadau ac adloniant.

Cynllunio a Gwneud Propiau Digidol:

Gyda tharged mwy penodol o wneud propiau o safon uchel ar gyfer ffilmiau, digwyddiadau a theatr, mae’r llwybr hwn yn cyfuno cyfleoedd cynhyrchu traddodiadol a datblygiad sgiliau disgwyliedig gyda sgiliau digidol lefel uchel a gwneud gan ddefnyddio dulliau argraffu 3D, CNC, torri laser, gwneud a chastio mowldiau a cherflunio.

Mae graddedigion y llwybr hwn yn cael cyflogaeth ar draws y sectorau ffilm a digwyddiadau.

Cynllunio a Gwneud Pypedau:

Mae comisiwn gan yr adran Gynllunio a chynhyrchiad cynllunio sylweddol bob blwyddyn yn rhan greiddiol o gwrs y myfyriwr pypedwaith, ochr yn ochr â gweithdai ysgolion. Mae’r myfyrwyr yn caffael sgiliau gwneud drwy weithio gyda’n staff craidd a thrwy nodi meysydd o ddiddordeb arbennig ar draws yr ystod o sgiliau a gyflwynir ym mhob maes.

Mae graddedigion y llwybr hwn yn gweithio ar draws pob maes yn y diwydiant yn ogystal â gweithio gyda phrosiectau cymunedol ac allgymorth.

Cynllunio goleuo:

Mae angen i’r llwybr cynllunio goleuo rannu hysbysebu fel llwybr ar y cwrs MA Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau. Mae’r myfyrwyr yn rhannu dosbarthiadau â’r garfan MA cynllunio ac yn cael eu hasesu gyda nhw fel rhan o’u modiwl Gwefan/Arddangosfa terfynol. Fodd bynnag, maent yn treulio rhan sylweddol o’u cwrs yn gweithio gyda myfyrwyr carfannau technegol y cyrsiau BA ac MA Rheoli Llwyfan.

Mae graddedigion y llwybr hwn yn datblygu ffynhonnell gyfoethog o gysylltiadau ar draws meysydd cynllunio a rheoli llwyfan. Cânt nifer o gyfleoedd i gynllunio ar gyfer cynyrchiadau’r Coleg ym meysydd theatr, opera a theatr gerddorol.

Mae graddedigion y llwybr hwn yn symud yn llwyddiannus i’r diwydiant theatr fel cynllunwyr.

Cynllunio sain:

Mae angen i’r llwybr cynllunio sain hefyd rannu hysbysebu fel llwybr ar y cwrs MA Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau. Mae’r myfyrwyr yn rhannu dosbarthiadau â’r garfan MA cynllunio ac yn cael eu hasesu gyda nhw fel rhan o’u modiwl Gwefan/Arddangosfa terfynol. Fodd bynnag, maent yn treulio rhan sylweddol o’u cwrs yn gweithio gyda myfyrwyr carfannau technegol y cyrsiau BA ac MA Rheoli Llwyfan.

Mae graddedigion y llwybr hwn yn datblygu ffynhonnell gyfoethog o gysylltiadau ar draws meysydd cynllunio a rheoli llwyfan. Cânt nifer o gyfleoedd i gynllunio ar gyfer cynyrchiadau’r Coleg ar ym meysydd theatr, opera a theatr gerddorol.

Mae graddedigion y llwybr hwn yn symud yn llwyddiannus i’r diwydiant theatr fel cynllunwyr a pheirianwyr sain.

Cynllunio Fideo a Chynllunio Realiti Rhithwir (VR)

Mae llwybrau Cynllunio Fideo a Chynllunio VR yn rhan o lwybrau pwrpasol yr ydym wedi’u creu ar gyfer dau ymgeisydd hyd yma. Mae’r ddau lwybr yn amrywio yn dibynnu ar set sgiliau’r unigolyn. Mae’r myfyriwr yn rhan o’r gymuned MA cynllunio ehangach ac yn rhannu dosbarthiadau meistr. Maent hefyd yn ymgysylltu â’r rhaglen Rheoli Llwyfan i gael mynediad at unrhyw ddosbarthiadau sgiliau technegol a ddarperir ar draws y rhaglen honno. Bydd cynllunwyr fideo yn cael eu defnyddio’n arbennig ar gynyrchiadau byw yn y Coleg a byddant yn gweithio ochr yn ochr â goruchwylwyr fideo proffesiynol.

Bydd graddedigion y llwybr hwn yn cael eu cyflwyno i’r diwydiant trwy gyfnodau ar leoliad yn ystod dwy flynedd eu hyfforddiant a byddant yn creu cysylltiadau ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.

Fel rhan o’r ail-ddilysiad hwn, byddwn yn cyflwyno llwybr newydd

Arfer Perfformio Cydweithredol (Cynllunio)

Mae gan CBCDC enw da am gynhyrchu graddedigion arloesol sydd â’r gallu i weithio ar draws pob genre perfformio. Mae hyblygrwydd yn sgiliau ei fyfyrwyr sy’n caniatáu iddynt symud y tu hwnt i’w disgyblaethau. Ers peth amser mae’r Coleg wedi annog cydweithio rhwng yr holl fyfyrwyr ar ffurf rhaglen Repco. Bydd y cwrs newydd hwn yn seiliedig ar ysbryd gwyliau perfformio Repco.

Bydd y llwybr Arfer Perfformio Cydweithredol yn cynnig cyfle i gynllunwyr, ysgrifenwyr, cyfarwyddwyr, cyfansoddwyr a pherfformwyr o feysydd drama a cherddoriaeth i greu gwaith newydd gwreiddiol fel gwneuthurwyr perfformiadau. Bydd yn datblygu cydweithredwyr ar gyfer y dyfodol i herio arfer presennol a chreu dulliau newydd o arfer perfformio.

Bydd yn seiliedig ar feithrin sgiliau newydd, archwilio egwyddorion perfformio a datblygu arfer cydweithredol sylweddol. Bydd yn archwilio creu perfformiadau traddodiadol ac yn profi ffiniau technolegau newydd.

Strwythur y Cwrs

A fyddech cystal â nodi, er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen a gynhigir hyd yma, gall hon gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

Er mwyn i fyfyrwyr allu symud ymlaen drwy’r cwrs, bydd angen iddynt fel arfer llwyddo yn yr holl fodiwlau ac ennill 180 o gredydau.

 • Gwybodaeth Modiwlau
  Modiwl Credydau
  Ymarfer Cynllunio 1 20
  Ymarfer Cynllunio 2 20
  Modiwl Cynhyrchiad a Wireddwyd 40
  Arfer Diwydiant ac Arddangosfa Derfynol 40
  Portffolio Arfer Perfformio 60

   

 

Gofynion Mynediad

Mae’r gofynion mynediad fel arfer yn cynnwys gradd neu gymhwyster cyfwerth mewn pwnc cysylltiedig â chelf a dylunio. Detholir ar sail cyfweliad a chyflwyniad portffolio. Gall y Coleg hefyd ystyried ceisiadau gan bobl heb gymwysterau ffurfiol os oes ganddynt lefel eithriadol o allu ymarferol a chynnwys portffolio addas.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos bod eu gallu Saesneg yn cwrdd â gofynion sylfaenol y Coleg. Cyfeiriwch at ein tudalen Gofynion Iaith Saesneg i gael manylion profion iaith Saesneg derbyniol a’r sgorau gofynnol.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2023-2024

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
2 blynedd llawn amser  £15,000 *  £30,000 * 

* Dyma’r swm llawn.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.

 • Costau Eraill

  Mae costau teithio o fewn Caerdydd yn fychan, gan fod y neuaddau preswyl, y rhan fwyaf o’r ardaloedd preswyl a chanol y ddinas o fewn taith 10-15 munud ar droed i’r campws.

  Bydd rhywfaint o ddysgu yn digwydd yn ein Stiwdios Llanisien, daith fer o’r campws ar fws. Mae tocyn wythnosol o Fws Caerdydd yn £14.50 a gall myfyrwyr 16-21 oed wneud cais am docyn sy’n gostwng hyn i £9.40 (prisiau yn gywir ym mis Tachwedd 2022).

  Bydd angen pecyn offer hanfodol arnoch sy’n cynnwys yr eitemau canlynol er mwyn dechrau ar y cwrs, ar gael i'w brynu gan y Coleg am bris a negodwyd yn arbennig o £75, sef 50% o'r pris manwerthu arferol.

  Pecyn cymorth allweddol

  • Set Cyllyll Graffeg Swann-Morton (Carn Rhif 3 a Llafnau 10a)
  • Set o 12 pensil braslunio artist – graddfeydd 2H i 8B
  • Gesso Winsor & Newton 500ml
  • Llyfr braslunio sbiral clawr caled A3
  • Set o Diwbiau 75ml Acrylig System 3 Daler-Rowney (8 lliw)
  • Set Dyfrlliw Winsor & Newton
  • Inciau lluniadu artist – set o 4
  • Brwshys dibenion cyffredinol 1”, 2”, a 3”
  • Set o 10 o brwsh artist cymysg crwn bach a gwastad
  • Pren mesur graddfa fetrig (trionglog) gyda graddfeydd penodol *
  • Sgwaryn addasadwy *
  • Sgwaryn 45 gradd
  • Blwch offer cloadwy 20 modfedd neu fwy
  • Set cwmpawd *
  • Set o 4 ‘fine-liners’ (du): 0.1, 0.3, 0.5, 0.7
  • Onglydd
  • Sgwâr-T plastig 45cm *
  • Pren mesur metel fflat 30cm
  • Siswrn 6”
  • Siswrn ffabrig 9”
  • Gwniadur
  • Pren mesur plastig clir 18”
  • Tâp mesur – lliain
  • Mat torri A2
  • Tâp mesur dur ôl-dynadwy 5m
  • Cyllell grefft ‘Snap-off’
  • Gefail bigfain fach
  • Torrwr gwifrau bach
  •  

  Bydd angen i chi hefyd brynu eich esgidiau diogelwch blaen dur eich hun. Ni chaiff myfyrwyr fynd i mewn i’r gweithdai heb esgidiau diogelwch.

  Mae defnydd gliniadur neu dabled i gefnogi eich astudiaethau cynllunio ac academaidd yn rhan hollbwysig o’ch dysgu. Er bod y Coleg yn darparu cyfrifiaduron at gyfer addysgu, a gellir eu defnyddio drwy’r dydd, fe fydd angen cyfrifiadur arnoch weithiau pan fyddwch yn gweithio o adref. Dylai’r cyfrifiadur fod â’r manylebau canlynol:

  • Prosesydd Intel Core i5
  • RAM 8GB
  • Gyriant caled 500GB
  • Cerdyn graffeg Radeon NVIDIA neu AMD gyda 2GB o RAM pwrpasol

  Mae'r Coleg yn darparu mynediad i fyfyrwyr at ystod eang o feddalwedd ar gyfrifiaduron coleg a chyda thrwyddedau ar gyfer cyfrifiaduron personol y myfyrwyr fesul prosiect. Fodd bynnag, dylai myfyrwyr danysgrifio i Adobe Premiere Suite gan y bydd pob myfyriwr yn defnyddio'r feddalwedd a ddarperir drwy'r Adobe Creative Cloud. 

  Anogir myfyrwyr i fynychu cymaint o berfformiadau’r Coleg â phosibl a gallant gael tocynnau am ddim ar gyfer sioeau Cwmni Richard Burton. Ar gyfer perfformiadau eraill, mae myfyrwyr yn gymwys am docynnau gyda disgownt.

  Bydd myfyrwyr sy’n trefnu lleoliadau proffesiynol allanol mewn cydweithrediad a’r arweinwyr cwrs yn gyfrifol am unrhyw gostau a geir.

  Mae’r Coleg yn talu am gostau teithio i Lundain ac yn ôl ar gyfer yr arddangosfa derfynol a hefyd am 50% o’r costau llety. Mae gofyn i’r myfyrwyr dalu’r 50% sy’n weddill – sydd ar hyn o bryd yn £100. Darperir brecwast ond y myfyrwyr fydd yn talu am unrhyw fwyd a diod arall.

  Ar gyfer y stondin arddangos, bydd gofyn i chi dalu costau unrhyw offer technegol ychwanegol sydd ei angen, mewn ymgynghoriad â’r rheolwr technegol. Chi hefyd fydd yn talu am ddeunydd pacio ar gyfer eich arddangosyn, yn ogystal â ffioedd lletya gwe, argraffu, cardiau busnes a chrysau t y criw.

  Bydd angen cyflwyno traethodau hir ar ffurf copi caled a chyfrifoldeb y myfyriwr fydd talu am gostau argraffu a rhwymo’r gwaith.

  Efallai y bydd angen i fyfyrwyr y mae gofyn iddynt ail-sefyll arholiadau dalu ffi ail-sefyll.

Darllenwch fwy