MA Cyfarwyddo Opera

MA Cyfarwyddo Opera

Trosolwg o’r Cwrs

 • Rhaglen wedi’i mentora yn llawn, wedi’i theilwra i sgiliau a phrofiad penodol pob unigolyn
 • Hyfforddiant mewn methodoleg actio, technegau rihyrsal, prif ieithoedd canu a symud
 • Archwiliad o wahanol ffurfiau, arddulliau a chonfensiynau operatig
 • Cydweithio ar draws y gwahanol ddisgyblaethau creadigol sy’n rhan o gynyrchiadau operatig
 • Ymchwiliad i berthynas artistig, yn cynnwys y broses gynllunio a rôl yr arweinydd
 • Cyfranogi mewn ystod o gynyrchiadau a phrosiectau operatig
 • Cyfarwyddo prosiectau golygfeydd opera mewnol
 • Arsylwi ar ymarfer proffesiynol, yn CBCDC ac yn Opera Cenedlaethol Cymru
 • Cyfnod o leoliad yn y diwydiant wedi’i drafod yn llawn mewn cwmni opera proffesiynol yn y DU, gan ganolbwyntio ar rôl y cyfarwyddwr staff a meysydd o arbenigedd cysylltiedig

 

Strwythur y Cwrs

A fyddech cystal â nodi, er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen a gynhigir hyd yma, gall hon gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

Er mwyn i fyfyrwyr allu symud ymlaen drwy’r cwrs, bydd angen iddynt fel arfer llwyddo yn yr holl fodiwlau ac ennill 180 o gredydau.

 • Gwybodaeth Modiwlau
  Modiwl Credydau
  Y Gweithiwr Opera Proffesiynol 20
  Prosiect Ymchwil 40
  Sgiliau Cyfarwyddo 1 40
  Sgiliau Cyfarwyddo 2 40
  Arfer Diwydiannol 40

   

 

Gofynion Mynediad

Mae mynediad trwy gyfweliad a dylai ymgeiswyr fod yn gallu dangos profiad sylweddol o, ac ymgysylltiad â, byd yr opera/theatr. Anogir gweithwyr proffesiynol sydd eisoes yn gweithio yn y meysydd hyn, ond sy’n dymuno gwella eu sgiliau, i ymgeisio. Mae’r gofynion mynediad lleiafswm fel arfer yn cynnwys gradd 2:1 mewn cerddoriaeth neu gymhwyster cyfwerth, er y gall y Coleg ystyried ceisiadau gan bobl heb gymwysterau ffurfiol os oes ganddynt lefel eithriadol o allu, profiad ymarferol, a dealltwriaeth dda o’r proffesiwn opera.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Mae’n ofynnol i holl ymgeiswyr dangos y lefelau uchaf o sgiliau cyfathrebu mewn Saesneg llafar. Asesir hyn yn ystod y cyfweliad.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2023-2024

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
14 mis llawn amser £12,140 *  £23,860 * 

* Dyma’r swm llawn.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.

 

Darllenwch fwy