Gradd Sylfaen mewn Adeiladu Golygfeydd

Gradd Sylfaen mewn Adeiladu Golygfeydd

Trosolgw o'r cwrs

Mae lleoliadau gwaith a hyfforddiant ymarferol yn ein gweithdai stiwdio wrth galon y cwrs arbenigol hwn sy’n canolbwyntio ar adeiladu setiau ar gyfer cynyrchiadau theatrig.  

O’r diwrnod cyntaf yn ein gweithdai o’r radd flaenaf yn Stiwdios Llanisien, byddwch yn dysgu technegau adeiladu sylfaenol mewn gwaith coed, gwaith metel a weldio. Ond byddwch hefyd yn defnyddio offer digidol sy’n hanfodol mewn gwaith adeiladu setiau, fel SketchUp ac Auto Cad, a chyfarpar rheoli rhifol cyfrifiadurol (CNC). 

Ar ôl eich hyfforddiant gweithdy, byddwch wedyn yn dod yn fwy cyfarwydd ag amgylchedd y theatr, gan ddysgu sgiliau sylfaenol mewn offer mynediad, rigio a systemau hedfan. Byddwch hefyd yn cael gwell dealltwriaeth o rolau a dyletswyddau aelodau perthnasol y tîm ac yn cymryd rhan yn y gwaith o lwytho cynyrchiadau a’u gosod yma yn y Coleg.  

Mae’r rhan fwyaf o’r cwrs hwn, sef yr unig un o’i fath yn y DU, yn cynnwys naw lleoliad gwaith chwe wythnos – ac mae pedwar ohonynt yn cael eu cynnal yn y Coleg. Bydd y pump arall yn cael eu cynnal yn allanol gyda’n partneriaid proffesiynol, sef rhai o’r cwmnïau mwyaf ac uchaf eu bri o’r diwydiannau teledu, ffilm a theatr yng Nghymru a’r DU.   

Yn ein hamgylchedd creadigol croesawgar, byddwch yn datblygu’r holl sgiliau proffesiynol, ymarferol a thechnegol sydd eu hangen arnoch i gael gwaith fel technegydd adeiladu ar ôl graddio – swydd y mae galw mawr amdani. 

 

 

Pam astudio’r cwrs hwn?  

 • Bydd galw mawr am eich sgiliau – ar hyn o bryd mae prinder technegwyr lefel mynediad cymwys sydd â chymwysterau addas yn y diwydiannau llwyfan a sgrin.  

 • Byddwch yn cael eich arwain gan ymarferwyr arbenigol sy’n gweithio yn y diwydiant ar hyn o bryd. Maent yn cynnig addysg o’r radd flaenaf i chi, yn ogystal â mentoriaeth a chyfleoedd rhwydweithio hefyd. 

 • Mae eich carfan yn fach – dim ond wyth myfyriwr i gyd – felly byddwch yn cael llawer iawn o gefnogaeth a sylw unigol yn ystod eich cwrs.  

 • Rydym wedi ffurfio partneriaeth â rhai o’r cwmnïau mwyaf yn y DU, sy’n cynnig lleoliadau gwaith proffesiynol a rolau adeiladu arbenigol i’n myfyrwyr ar ôl graddio – maent yn cynnwys Opera Cenedlaethol Cymru, City Theatrical Services, Bay Productions, Wild Creations, Four Wood a Bad Wolf. Mae gennym hefyd gysylltiadau â rhai o’r cwmnïau a’r theatrau mwyaf eu bri yn y DU a thramor, gan gynnwys y National Theatre, y Royal Court a’r Royal Shakespeare Company.  

 • Byddwch yn ysgwyddo mwy a mwy o gyfrifoldeb dros greu a gosod setiau llwyfan ar gyfer ein cynyrchiadau mewnol, gan gynnwys opera a theatr gerdd. Byddwch yn ymgymryd â rôl arweinydd adeiladu yn o leiaf un o’ch lleoliadau. Fel rhan o’r gwaith hwn, byddwch yn dilyn y broses ddylunio, yn gweithio gyda’r cynllunydd i gynhyrchu’r lluniadau adeiladu gofynnol, yn arwain y gwaith adeiladu ac yn gosod y set yn derfynol. 

 • Byddwch yn gweithio yn ein gweithdai mawr, sy’n cynnwys yr offer i gyd, yn Stiwdios Llanisien, sef y stiwdios mwyaf a’r gorau o unrhyw conservatoire cystadleuol.  

 • Ar ddiwedd y cwrs dwy flynedd, cewch ddewis ‘ychwanegu’ at eich cymhwyster a chael BA (Anrh) mewn Cynllunio ar gyfer Perfformio drwy gwblhau blwyddyn ychwanegol o astudio sy’n arbenigo mewn adeiladu golygfeydd. 

 • Ochr yn ochr â’ch lleoliadau, byddwch yn cael dosbarthiadau nos yn y Coleg i’ch helpu i ddatblygu ymwybyddiaeth fasnachol ac ariannol, yn ogystal â sgiliau cyfathrebu ac arwain ym maes rheoli prosiectau. 

 • Mae cydweithio’n elfen hanfodol o bopeth rydym yn ei wneud yma. Byddwch yn hyfforddi ochr yn ochr â myfyrwyr cynllunio a rheoli llwyfan eraill, yn ogystal â’r rheini sy’n astudio ein cyrsiau celfyddydau perfformio. Mae’r math hwn o waith yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth ac empathi o ddisgyblaethau celfyddydau creadigol eraill – ond mae hefyd yn eich helpu i feithrin partneriaethau sy’n gallu para ymhell ar ôl i chi raddio.  

 

Gofynion Mynediad

Dylai myfyrwyr fel arfer fod yn gweithio tuag at eu Lefel 3 neu gymwysterau cyfwerth, er y bydd y Coleg yn ystyried ceisiadau gan bobl dros 18 oed sydd â sgiliau a/neu brofiad perthnasol mewn crefft, dylunio a thechnoleg. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio’r datganiad personol ar eich ffurflen gais i ddangos eich diddordeb ym maes theatr/ffilm/teledu ac unrhyw brofiad perthnasol. Gwneir y dewisiadau terfynol ar sail cyfweliad. 

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2023-2024 (2024-2025 TBC)

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
2 blynedd llawn amser £9,000 * £23,860 **

* Gosodir ffioedd dysgu israddedig ar gyfer myfyrwyr o’r Deyrnas Unedig gan Lywodraeth Cymru. Cânt eu hadolygu’n flynyddol a gallent godi yn y dyfodol.

** Mae ffioedd dysgu israddedig ar gyfer myfyrwyr tramor yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.

 • Costau Eraill

  Mae’r rhan fwyaf o’r ddinas yn hygyrch ar droed. Mae’r neuaddau preswyl, y rhan fwyaf o’r ardaloedd preswyl a chanol y ddinas 10-15 ar droed o’r prif gampws.

  Byddwch wedi eich lleoli yng ngweithdai golygfeydd y Coleg yn Stiwdios Llanisien, sy’n daith fer ar fws o’r prif gampws. Gellir cael tocyn wythnos gan Fws Caerdydd am £15 a gall myfyrwyr 16-21 oed wneud cais am docyn sy’n gostwng hyn i £9.60 (prisiau’n gywir ym mis Hydref 2019).

  Yn ystod eich hyfforddiant a thrwy gydol eich gyrfa, bydd disgwyl i chi adeiladu a chynnal eich pecyn offer eich hun. Gall y Coleg ddarparu pecyn dechreuol yn ystod camau cynnar y cwrs am tua £200.

  Bydd angen i chi brynu eich esgidiau diogelwch blaen dur eich hun. Ni chaiff myfyrwyr fynd i mewn i’r gweithdai heb esgidiau diogelwch.

  Mae ffôn symudol yn declyn hanfodol i unrhyw un sy’n gweithio yn y diwydiant adloniant. Mae’r gallu i anfon a derbyn negeseuon e-bost yn bwysig dros ben, ac mae ffôn clyfar hefyd yn rhoi mynediad hawdd i system amserlennu ar-lein y Coleg.

  Bydd hi’n ddefnyddiol hefyd i chi gael eich gliniadur eich hun, sy’n gallu rhedeg Microsoft Office a rhaglenni CAD sylfaenol megis SketchUp.

  Gallwch fel arfer wneud cais am fwrsariaethau er mwyn helpu gyda chostau cysylltiedig â lleoliadau allanol, er na fydd y rhain yn talu’r holl gostau a chi sy’n gyfrifol am y gweddill.

  Anogir myfyrwyr i fynychu cymaint o berfformiadau’r Coleg â phosibl a gallant gael tocynnau am ddim ar gyfer sioeau Cwmni Richard Burton. Ar gyfer perfformiadau eraill, mae myfyrwyr yn gymwys am docynnau gyda disgownt.

  Bydd disgwyl i fyfyrwyr y mae gofyn iddynt ail-sefyll arholiadau dalu ffi ail-sefyll.

Darllenwch fwy