Cynllunio ar gyfer Perfformio

Cynllunio ar gyfer Perfformio

Mae CBCDC yn arweinydd byd mewn hyfforddi cynllunwyr ar gyfer perfformiad. Mae’r adran Cynllunio yn cynnig hyfforddiant trochol ymarferol ac ‘addas i'r dyfodol' i fyfyrwyr sydd eisiau gweithio ar draws y diwydiannau theatr, digwyddiadau, ffilm a theledu.

Mae cyrsiau CBCDC yn cynnig hyfforddiant dwys ar draws cynllunio ac adeiladu set, cynllunio ac adeiladu gwisgoedd, creu propiau, creu modelau, dylunio gyda chymorth cyfrifiadur a phypedwaith. Ar lefel ôl-raddedig, gall myfyrwyr ddewis llwybrau arbenigol mewn cynllunio ar gyfer set, gwisgoedd, goleuadau, sain neu fideo.

Mae’r adran Cynllunio yn mwynhau perthnasoedd agos o fewn sector diwydiannau creadigol ffyniannus yng Nghymru a thu hwnt, ac yn cynnal ymweliadau a sgyrsiau rheolaidd gan ymarferwyr rhyngwladol blaenllaw, a chyfleoedd lleoli gyda lleoliadau enwog, a chwmnïau cynhyrchu teledu a ffilm. Mae myfyrwyr diweddar wedi ymgymryd â lleoliadau yn y Royal Opera House, y National Theatre, Theatr Clwyd, Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman, a gyda chwmnïau fel Bay Productions, Bad Wolf / 4 Wood, a Cardiff Theatrical Services.

Mae'r berthynas barhaus hon â diwydiant wedi gweld staff yn mentora myfyrwyr i lwybrau uniongyrchol mewn cyflogaeth ar draws y sector ar gyfer pob myfyriwr, gyda charfan 2021 yn cyflawni cyflogaeth o 100%.

Fel aelodau o Stage Sight, mae RWCMD Design wedi ymrwymo i fynd i'r afael â thangynrychiolaeth mewn rolau oddi ar y llwyfan, gan adeiladu cymuned greadigol amrywiol wedi'i chyfoethogi gan safbwyntiau lluosog. Mae'r adran Ddylunio yn annog ceisiadau o bob cefndir sy'n hyrwyddo rhagoriaeth drwy amgylchedd cefnogol a meithringar. Y gofynion hanfodol ar gyfer pob ymgeisydd yw uchelgais ynghyd â thalent artistig a chreadigol.

Ar gyfer myfyrwyr o gefndiroedd sy'n cael eu herio'n economaidd, gall y Coleg gynnig cymorth ariannol. Croesewir myfyrwyr ar draws yr holl nodweddion gwarchodedig, sydd wedi'u tangynrychioli neu sydd wedi wynebu rhwystrau drwy anghydraddoldeb, mewn man cydweithredol a diogel creadigol.

Gwaith Cynhyrchu

Mae rhaglen artistig eang ei hamrediad CBCDC yn cynnig llu o gyfleoedd i gynllunwyr wireddu eu gwaith ar gyfer perfformiadau cyhoeddus, gan weithio gyda chyfarwyddwyr, actorion, cerddorion, cantorion a rheolwyr llwyfan. Fel rhan o Gwmni Richard Burton, maent yn gweithio ar dros 20 o gynyrchiadau bob blwyddyn, o ddrama glasurol a throsglwyddiadau o ddramâu newydd a gomisiynwyd yn arbennig yn Llundain, hyd at sioeau cerdd prif lwyfan, cynyrchiadau opera ar raddfa fawr, ac yn unigryw ar gyfer cynllunio – perfformiadau pypedwaith safle-benodol.

 • Prosiectau Perfformio

  Mae’r Sioe Gelf Wisgadwy, a berfformir ar gyfer cynulleidfa gyhoeddus bob gwanwyn, yn rhoi cyfle i gynllunwyr fod yn flaenllaw ar y llwyfan, yn modelu gwisgoedd a grëwyd o ddeunyddiau a ‘ganfuwyd’ ac a ailgylchwyd.

  Mae’r perfformiad pypedwaith safle benodol blynyddol yn cynnig cyfleoedd pellach i gynllunwyr brofi ymateb cynulleidfaoedd i’w gwaith. Gyda pherfformiad 2020 methu mynd ymlaen oherwydd y clo mawr, bu myfyrwyr yn gweithio ar brosiect deg wythnos i greu pypedau o bell gan ddefnyddio deunyddiau bob dydd, ac arddangos eu gwaith ar wefan.

 • Arddangosfeydd
  article-balance-exhibition-in-linbury-gallery.jpg

   

  Mae Oriel Linbury y Coleg yn lleoliad trawiadol ac unigryw ar gyfer arddangosfeydd o waith cynllunio myfyrwyr a fydd yn newid yn gyson – o osodiadau sy’n cynnwys cerfluniau papur anferth i arddangosfeydd o gelf golygfeydd a phropiau. Mae Balance, ein harddangosfa flynyddol o waith myfyrwyr sy’n graddio, yn denu diddordeb cyfarwyddwyr proffesiynol blaenllaw a chyflogwyr eraill. Yn dilyn wythnos agoriadol yn CBCDC Caerdydd bydd yr arddangosfa yn symud ar gyfer cyfnod preswyl yn y Bargehouse ar y South Bank yn Llundain.

 • Gwobr Linbury

  Mae gan CBCDC enw da dihafal o lwyddiant yng Ngwobr Linbury – cystadleuaeth fwyaf nodedig y DU ar gyfer cynllunwyr perfformiad sy’n dod i’r amlwg. Yn 2019, roedd chwech o’r deuddeg a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn raddedigion diweddar y Coleg, a dyfarnwyd gwobrau comisiwn i dau ohonynt. Mae rheini yn y rownd derfynol yn cael y cyfle i weithio gyda rhai o gwmnïau theatr, opera a dawns blaenllaw’r wlad ac arddangos eu gwaith yn y National Theatre.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy