Telyn

Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau BMus (Anrh) Cerddoriaeth (ar gyfer y llwybrau lleisiol, offerynnol a chyfansoddi) a BMus (Anrh) Jazz ar gyfer mynediad ym mis Medi. Mae lleoedd yn amodol ar argaeledd. Cofiwch gysylltu â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais.

Bydd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn cynnal Cynhadledd Delynau’r Byd ym 2022, y 14eg gynhadledd yn y gyfres. Gyda disgwyl i ymwelwyr o dros 50 o wledydd ddod i Gaerdydd, bydd hon yn ŵyl wirioneddol ryngwladol o ddatganiadau, cyngherddau, gweithdai a seminarau, gan gynnwys pob agwedd ar gerddoriaeth a pherfformiadau ar y delyn. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle unigryw i brofi’r Gynhadledd, a byddant yn cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau yn arwain at yr ŵyl ac yn ystod yr ŵyl. Cynhaliwyd y Gynhadledd yn Vancouver yn 2011, yn Awstralia yn 2014 ac yna yn Hong Kong yn 2017.

Mae CBCDC yn cynnig cyfleusterau hyfforddi a pherfformio o’r radd flaenaf o fewn prifddinas fywiog sy’n ymfalchïo mewn darpariaeth gerddorol ragorol a galw cyson am delynorion. Wrth ddathlu mai Cymru yw ‘Gwlad y Delyn’, mae hyfforddiant telyn yn y Coleg yn cwmpasu persbectif rhyngwladol ar bob lefel. Mae ein cyrsiau amrywiol a heriol yn paratoi telynorion ar gyfer bywyd yn y byd proffesiynol, pa un ai a yw hynny’n canolbwyntio ar berfformio’n unigol, chwarae mewn ensemble siambr, gwaith cerddorfaol, addysgu, trefnu a/neu berfformio mewn idiomau poblogaidd neu jazz. Ein nod yw cynhyrchu cerddor cyflawn gyda’r sgiliau angenrheidiol i gynnal gyrfa lwyddiannus.

Mae pob myfyriwr telyn yn gweithio’n agos gyda Caryl Thomas yn ogystal ag aelodau penodol eraill o’r tîm addysgu. Mae gwersi unigol yn canolbwyntio ar ddatblygu techneg ddiogel wrth ddysgu repertoire eang o weithiau unigol gan gynnwys cyngherddau nodedig a darnau siambr. Mae dosbarthiadau perfformio wythnosol yn gyfle i chwarae gerbron eich cyfoedion wrth baratoi ar gyfer datganiadau cyhoeddus, perfformiadau cerddoriaeth siambr, dosbarthiadau meistr gydag artistiaid enwog sydd ar ymweliad, asesiadau, a chyngherddau amrywiol y tu allan i’r Coleg.

 

 

Mae nifer o’n myfyrwyr blaenorol wedi cystadlu’n llwyddiannus mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol, a rhoddir cymorth tuag at gynllunio, dewis repertoire a pharatoi. Yn y Coleg, mae Gwobr Telyn y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn un o nifer o wobrwyon sy’n cael eu dyfarnu bob blwyddyn, gyda gwobr sylweddol i’r cystadleuydd buddugol.

Catrin Finch yw Artist preswyl y Coleg, ac mae ganddi berthynas waith agos gyda’r Adran drwy ddosbarthiadau meistr, gweithdai a pherfformiadau. Mae Meinir Heulyn a Valerie Aldrich-Smith yn darparu addysg repertoire operatig a cherddorfaol, ac mae Kathryn Rees yn sicrhau bod pob myfyriwr yn datblygu techneg ddiogel, tra bod Amanda Whiting yn arwain dosbarthiadau jazz a threfnu rheolaidd. Bob blwyddyn, mae unawdwyr rhyngwladol enwog yn ymweld â’r Coleg i roi datganiadau a dosbarthiadau meistr; ac mae myfyrwyr wedi cael cyfle i wrando ar (a chwarae ar gyfer) Xavier de Maistre, Isabelle Perrin, Emmanuel Ceysson, Florence Sitruck, Alice Giles, Cantal Mathieu, Lavinia Meijer, Maria Luisa Rayan a Sacha Boldachev.

Ar gyfer israddedigion, mae amrywiaeth o astudiaethau ategol yn cael eu cwmpasu, gan gynnwys rhaglen sgiliau addysgu ynghyd â darlithoedd a seminarau ar bynciau hanfodol fel hyrwyddo, cynllunio gyrfa a sgiliau busnes. Anogir myfyrwyr telyn i weithio’n arbennig o agos gydag aelodau’r adrannau llinynnol a chwythbrennau, yn ogystal â chantorion a chyfansoddwyr. Mae hyn oll yn rhoi pwyslais cryf ar ddatblygu sgiliau cydweithredol, proffesiynol a hyder cerddorol, ac mae’n datblygu sylfaen gadarn ar gyfer gyrfa werth chweil. Mae llawer o’n cyn-fyfyrwyr yn mwynhau cyflogaeth lwyddiannus a chyflawn yn y proffesiwn cerddoriaeth.

Mae gan y Coleg ddwy ystafell benodol ar gyfer telynau, gyda chwe thelyn gyngerdd maint llawn, un delyn lled-fawr, un delyn Erard Grecian, dwy delyn deires a nifer o rai Clarsach. Mae pob myfyriwr sy’n delynor yn hynod o brysur drwy gydol y flwyddyn academaidd yn chwarae gydag amrywiaeth eang o ensembles y Coleg, yn ogystal â rhagor o gyfleoedd drwy raglen Hurio Perfformiwr a rhaglenni allgymorth y Coleg. Maent hefyd yn cael cyfle i fynd am glyweliadau am le yn y cynllun lleoliad rydym wedi ei ddatblygu gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy