Perfformio Hanesyddol

Perfformio Hanesyddol

Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau BMus (Anrh) Cerddoriaeth (ar gyfer y llwybrau lleisiol, offerynnol a chyfansoddi) a BMus (Anrh) Jazz ar gyfer mynediad. Mae lleoedd yn amodol ar argaeledd. Cofiwch gysylltu â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais.

Mae dull hanesyddol wybodus ar gyfer gwahanol arddulliau cerddorol yn hanfodol ar gyfer pob cerddor sy’n ymuno â’r proffesiwn heddiw. Mae myfyrwyr CBCDC yn elwa gan hyfforddiant a mentora sy’n hyrwyddo ac yn datblygu dealltwriaeth ymarferol o arddulliau perfformio o gyfnod y Dadeni i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg drwy raglen astudio gynhwysfawr o’r radd flaenaf. 


Pam astudio yn CBCDC? 

 • Gall holl fyfyrwyr cerddoriaeth CBCDC ymgysylltu â Pherfformio Hanesyddol, naill ai fel modiwl craidd neu fel arbenigedd. 
 • Gellir dadlau bod gan CBCDC fwy o fyfyrwyr yn ymwneud â Pherfformio Hanesyddol nag unrhyw gonservatoire arall yn y DU, gan fwydo i ddatganiadau unawdol, dosbarthiadau academaidd a pherfformiadau ensemble. 
 • Mae ein tiwtoriaid Perfformio Hanesyddol yn cynnwys rhai o berfformwyr mwyaf dylanwadol ac uchel eu parch y byd ac yn cynnwys Anneke Scott, Jeremy West, Ross Brown, Katy Bircher, Jonathan Manson a Rachel Podger. 
 • Mae’r rhaglen yn rhoi pwyslais ar gydweithio ym mhob agwedd ar weithgarwch ac mae wedi’i strwythuro i gynnig lefel uchel o gefnogaeth i chi fel dysgwr unigol ac ymarferydd y dyfodol. 
 • Mae opsiynau prosiect Perfformio Hanesyddol arbenigol yn eich galluogi i gynnal ymchwil manylach i feysydd dethol Cerddoleg a Pherfformio. 
   

Pam astudio perfformio hanesyddol heddiw?  

Mae ein dull unigryw ar gyfer perfformio hanesyddol, a arweinir gan arbenigedd Dr Simon Jones, yn rhoi mynediad i fyfyrwyr at hyfforddiant mewn amrywiaeth o arddulliau hanesyddol, gan weithio gydag offerynnau cyfnod sy’n cynnwys ein casgliad allweddellau hanesyddol, gyda sawl harpsicord a fortepiano o wahanol gyfnodau. Mae bod yn hanesyddol ymwybodol a gwybodus yn rhan allweddol o bortffolio sgiliau cerddor yr unfed ganrif ar hugain, gan wella amlochredd a chyflogadwyedd ein graddedigion.  
 

Arweinir gan Simon Jones, Pennaeth Llinynnau a Pherfformio Hanesyddol  

Mae Dr Simon Jones, pennaeth yr adrannau Llinynnau a Pherfformio Hanesyddol, yn feiolinydd o fri sydd wedi perfformio a recordio’n rhyngwladol fel blaenwr cerddorfaol a cherddor siambr. Mae hefyd yn weithiwr proffesiynol yn y diwydiant sydd wedi addysgu’n offerynnol ac fel darlithydd prifysgol. 

Mae ei brofiad proffesiynol cyfunol, sy’n ymestyn dros 30 mlynedd, wedi caniatáu iddo lunio rhaglen sy’n rhoi’r sgiliau i fyfyrwyr ddod yn gerddorion dyfeisgar, hyblyg a chyflogadwy. 

 • Dysgu mwy am CBCDC
  • Mae ein sefydliad amlddiwylliannol ffyniannus yn croesawu 800 o fyfyrwyr o dros 40 o wledydd. Byddwch yn hyfforddi ochr yn ochr ag offerynwyr, actorion, cantorion, cyfansoddwyr a chynllunwyr ar gyfer perfformio eraill ac yn gweithio gyda hwy ar brosiectau drwy gydol y flwyddyn.
  • Mae cydweithio yn rhan enfawr o’r hyn a wnawn, gan eich galluogi i drochi mewn profiadau newydd gydag ystod eang o ddisgyblaethau a sgiliau o bob adran o’r Coleg. Mae ein cwmni REPCo unigryw a arweinir gan fyfyrwyr yn annog myfyrwyr i gydweithio i fod yn feiddgar, yn llawn dychymyg ac yn entrepreneuraidd.
  • Mae ein partneriaethau â diwydiant yn rhoi profiadau dysgu gwell yn y byd go iawn gyda sefydliadau celfyddydol a cherddorion proffesiynol blaenllaw, a hefyd yn cynnig cyfleoedd i chi ddatblygu eich rhwydweithiau proffesiynol ar gyfer y dyfodol.
  • Mae CBCDC yn ganolfan gelfyddydau brysur sy’n llwyfannu 500 o berfformiadau’r flwyddyn (llawer ohonynt am ddim) sy’n gyfuniad o artistiaid o’r radd flaenaf a gwaith myfyrwyr, yn aml ochr yn ochr. Mae digwyddiadau mawr rheolaidd yn CBCDC yn cynnwys Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC, BBC Canwr y Byd Caerdydd a digwyddiadau annibynnol fel Cyngres Telynau’r Byd ym mis Gorffennaf 2022.
  • Y Coleg yw’r conservatoire cyntaf yn y DU i gyflawni lefel safon aur o sicrwydd ansawdd ar draws meysydd Cerddoriaeth, Drama a Dan 18 yn adolygiad Gwella Ansawdd Cerddoriaeth rhyngwladol diweddar MusiQuE. Gwnaeth agwedd y Coleg o ran profiad myfyrwyr unigol, cydweithio amlddisgyblaethol ac uchelgais cyffredinol argraff arbennig ar yr adolygwyr, a nododd fod CBCDC yn enghraifft ddisglair o arfer gorau ar draws conservatoires Ewrop, ac yn adlewyrchu pobl eithriadol a chymuned unigryw’r Coleg. 
  • Fel yr unig gonservatoire Steinway cyfan yn y byd mae gan y Coleg bellach fflyd o bianos o’r radd flaenaf, ac mae pob piano acwstig yn y Coleg yn un Steinway.
  • Credwn yn sylfaenol yng ngrym cerddoriaeth i drawsnewid a chyfoethogi cymdeithas, gan ddatblygu sgiliau addysgu, hyfforddi a chyd-greu prosiectau i greu cerddorion y dyfodol a fydd yn gwneud argraff fel perfformwyr, athrawon a galluogwyr o fewn y gymuned ehangach. Mae cwestiynau sylfaenol - ‘Sut gallwn siapio diwydiant y dyfodol’, ‘Sut gallwn ddefnyddio celfyddyd i wneud gwahaniaeth’ – yn ein helpu i gynhyrchu cerddorion sy’n wirioneddol berthnasol i’r byd yr unfed ganrif ar hugain.
  • Byddwch yn ymarfer, yn astudio ac yn perfformio mewn lleoliad hyfryd a llawn ysbrydoliaeth sy’n ffinio â Pharc Bute, sef un o fannau gwyrdd mwyaf y ddinas. Mae gennym neuadd gerddoriaeth siambr gydag acwsteg hynod, cyntedd a man perfformio gwydrog, Theatr Richard Burton, yn ogystal â stiwdios a mannau rihyrsal o’r radd flaenaf.
  • Mae ein campws yng nghanol Caerdydd, Dinas Gerddoriaeth gyntaf y DU, a phrifddinas gartrefol a llewyrchus Cymru, sydd ond dwy awr ar y trên i ganol Llundain.
  • Cafodd Caerdydd ei henwi’n ddinas fwyaf cost-effeithiol yn y DU ar gyfer myfyrwyr, yn ôl Mynegai Byw Myfyrwyr NatWest 2022.

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy