Offerynnau Taro

Offerynnau Taro

Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau BMus (Anrh) Cerddoriaeth (ar gyfer y llwybrau lleisiol, offerynnol a chyfansoddi) a BMus (Anrh) Jazz ar gyfer mynediad. Mae lleoedd yn amodol ar argaeledd. Cofiwch gysylltu â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais.

Gwthiwch eich ffiniau gyda hyfforddiant dwys a arweinir gan arbenigwyr mewn chwarae unawdol, cerddorfaol ac ensemble sy’n ennyn ysbryd creadigol a chydweithredol. Ethos canolog yr adran yw ysbryd tîm, undod a chydweithio, gan weithio ochr yn ochr â’r athrawon fel cydweithwyr proffesiynol.

Pam astudio offerynnau taro yn CBCDC?

 • Cewch eich trochi mewn diwylliant proffesiynol a chysylltiadau yn y diwydiant: byddwch yn cael eich trin fel gweithiwr proffesiynol o’r diwrnod cyntaf. Mae cyfleoedd yn cynnwys y cyfle i gael clyweliad ar gyfer cynlluniau lleoliad gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (BBCNOW) ac Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) gan weithio ochr yn ochr â cherddorion proffesiynol.
 • Mae’r adran fach a llawn anogaeth yn golygu mai’ch diddordeb a’ch archwiliad penodol chi fydd y ffocws. Mae creu cerddoriaeth gymunedol, addysgu ac agweddau eraill ar gerddoriaeth yn cael yr un pwyslais â’r llwybrau gyrfa mwy traddodiadol.
 • Amrywiaeth repertoire, sy’n cynnwys astudio gyda Dan Ellis, un o brif offerynwyr taro masnachol y West End, Sidiki Dembele, un o offerynwyr taro cydweithredol mwyaf cyffrous y byd, a’r tiwtor Owen Gunnell sydd ag un o’r gyrfaoedd offerynnau taro mwyaf amrywiol, o’i ddeuawd offerynnau taro O Duo, Pedwarawd Colin Currie ac yn llawrydd gyda holl brif gerddorfeydd y DU.
 • Gallwch feithrin sgiliau ac ennill profiad gwerthfawr drwy ein rhaglen allgymorth brysur, gan edrych y tu allan i ffocws eich hyfforddiant eich hun i ddarparu gweithdai addysgol i ysgolion lleol a grwpiau cymunedol, gan arwain a mentora’r genhedlaeth nesaf.
 • Mae gyrfa ym maes offerynnau taro yn fwy na dim ond cael lle mewn cerddorfa. Mae cyflogadwyedd wedi’i ymgorffori yn y cwrs ac mae ein hathrawon yn arweinwyr yn y diwydiant ac yn cynrychioli’r llu o wahanol lwybrau gyrfa fodern e.e. Matthew French, chwaraewr cit drymiau yn y West End.
 • Trwy wersi unigol gyda’n staff addysgu clodwiw, byddwch yn datblygu techneg sain mewn chwarae’r tympanau ac offerynnau taro, yn ogystal â dealltwriaeth drylwyr o’r repertoire cerddorfaol.
 • Bydd eich sesiynau repertoire ar ffurf ffug glyweliadau neu ddosbarthiadau techneg cerddorfaol o dan arweiniad Henry Baldwin, prif offerynnwr taro adran y Tŷ Opera Brenhinol, Covent Garden.
 • Mae perfformio yn rhan sylfaenol o’ch cwrs: byddwch yn aelod o’n ensemble offerynnau taro ac yn perfformio yn y Coleg ac mewn lleoliadau allanol yng Nghaerdydd a thu hwnt.
 • Mae pob un o’r safleoedd offerynnau taro yn ensembles amrywiol y Coleg yn cael eu llenwi gan y myfyrwyr yn ein hadran, gan roi profiad perfformio ychwanegol i chi a chyfle i fireinio’ch crefft.
 • Byddwch yn cael dosbarthiadau meistr a gweithdai rheolaidd gydag artistiaid gwadd nodedig o bob rhan o’r byd y gallwch ddysgu oddi wrthynt a pherfformio gyda nhw. Mae artistiaid dosbarthiadau meistr blaenorol yn cynnwys Toby Kearney, Matt King, Steve Whibley, Chris Ridley, Sam Walton a Steve Quigley. Mae ein perthynas gyda Colin Currie wedi gweld myfyrwyr yn perfformio gyda Colin a hefyd mewn cyngerdd gyda Phedwarawd Colin Currie.
 • Rydym yn cynnig hyfforddiant un-i-un ychwanegol mewn cit drymiau a sesiynau grŵp arbenigol mewn offerynnau taro America Ladin. Mae Dan Ellis a Sidiki Dembele yn cwblhau’r staff addysgu, gan gynnig hyfforddiant mewn offerynnau taro masnachol a byd-eang.
 • Rydym yn adolygu ac yn diweddaru’n gyson ein hystod gynhwysfawr o offerynnau taro, sy’n cynnwys marimba pum wythfed newydd a thympanau croen llo o’r Almaen.

Cydweithio a chreadigrwydd

Mae cydweithio a chreadigrwydd yn ffocws ar gyfer holl offerynwyr taro CBCDC, o fewn yr adran a ledled y Coleg. Anogir myfyrwyr i ddatblygu eu perthynas eu hunain â gwahanol offerynwyr a’r llu o gyfleoedd cyffrous eraill ym myd drama a theatr gerddorol. Er enghraifft, mae graddedigion diweddar wedi bod yn perfformio yng Ngŵyl Caeredin eleni ar ôl creu eu cydweithrediad cerddoriaeth a drama eu hunain.
 

Adeiladu gyrfa ystyrlon a pharhaol

Wrth i’r cwrs fynd rhagddo, byddwch yn dod i gysylltiad rheolaidd â’r pennaeth adran a’ch tiwtoriaid, a fydd i gyd yn helpu i greu’r llwybr gyrfa gorau ar gyfer eich sgiliau a’ch dyheadau.

Mae llawer o’n graddedigion yn mwynhau gyrfaoedd llawrydd amrywiol, neu ‘yrfa bortffolio’, yn gweithio gyda cherddorfeydd lleol, megis Opera Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Sinfonia Cymru. Mae eraill wedi mynd ymlaen i gyfleoedd allgymorth, addysgu a gyrfaoedd mewn recordio. Mae graddedigion diweddar yn cynnwys Paul Stoneham, cyd brif offerynnwr taro y Gerddorfa Philharmonia, a Matthew Hardy, prif dympanydd y CBSO. Mae Mary Johnson, a raddiodd yn ddiweddar, yn gyd-sylfaenydd y Flying Bedroom Company – prosiect theatr trochol cydweithredol sy’n cyfuno cydweithio, ymgysylltu â’r gymuned, cerddoriaeth a drama, gan ddangos cryfder y dull amlddisgyblaethol rhwng adrannau’r Coleg.
 

Arweinir gan yr Offerynnwr Taro Patrick King

Mae Patrick King, Pennaeth Perfformio Offerynnau Taro, hefyd yn gerddor llawrydd prysur sy’n gweithio fel tympanydd ac offerynnwr taro ledled y DU. Mae Patrick yn gweithio’n rheolaidd i gerddorfeydd gan gynnwys WNO, LSO a RPO.

Cyn hynny oedd y prif dympanydd gyda Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru (2008-2022). Mae Patrick bellach yn cyfuno ei rôl yn CBCDC gyda’i waith cerddorfaol ac addysg amrywiol.

 • Dysgu mwy am CBCDC
  • Mae ein sefydliad amlddiwylliannol ffyniannus yn croesawu 800 o fyfyrwyr o dros 40 o wledydd. Byddwch yn hyfforddi ochr yn ochr ag offerynwyr, actorion, cantorion, cyfansoddwyr a chynllunwyr ar gyfer perfformio eraill ac yn gweithio gyda hwy ar brosiectau drwy gydol y flwyddyn.
  • Mae cydweithio yn rhan enfawr o’r hyn a wnawn, gan eich galluogi i drochi mewn profiadau newydd gydag ystod eang o ddisgyblaethau a sgiliau o bob adran o’r Coleg. Mae ein cwmni REPCo unigryw a arweinir gan fyfyrwyr yn annog myfyrwyr i gydweithio i fod yn feiddgar, yn llawn dychymyg ac yn entrepreneuraidd.
  • Mae ein partneriaethau â diwydiant yn rhoi profiadau dysgu gwell yn y byd go iawn gyda sefydliadau celfyddydol a cherddorion proffesiynol blaenllaw, a hefyd yn cynnig cyfleoedd i chi ddatblygu eich rhwydweithiau proffesiynol ar gyfer y dyfodol.
  • Mae CBCDC yn ganolfan gelfyddydau brysur sy’n llwyfannu 500 o berfformiadau’r flwyddyn (llawer ohonynt am ddim) sy’n gyfuniad o artistiaid o’r radd flaenaf a gwaith myfyrwyr, yn aml ochr yn ochr. Mae digwyddiadau mawr rheolaidd yn CBCDC yn cynnwys Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC, BBC Canwr y Byd Caerdydd a digwyddiadau annibynnol fel Cyngres Telynau’r Byd ym mis Gorffennaf 2022.
  • Y Coleg yw’r conservatoire cyntaf yn y DU i gyflawni lefel safon aur o sicrwydd ansawdd ar draws meysydd Cerddoriaeth, Drama a Dan 18 yn adolygiad Gwella Ansawdd Cerddoriaeth rhyngwladol diweddar MusiQuE. Gwnaeth agwedd y Coleg o ran profiad myfyrwyr unigol, cydweithio amlddisgyblaethol ac uchelgais cyffredinol argraff arbennig ar yr adolygwyr, a nododd fod CBCDC yn enghraifft ddisglair o arfer gorau ar draws conservatoires Ewrop, ac yn adlewyrchu pobl eithriadol a chymuned unigryw’r Coleg. 
  • Fel yr unig gonservatoire Steinway cyfan yn y byd mae gan y Coleg bellach fflyd o bianos o’r radd flaenaf, ac mae pob piano acwstig yn y Coleg yn un Steinway.
  • Credwn yn sylfaenol yng ngrym cerddoriaeth i drawsnewid a chyfoethogi cymdeithas, gan ddatblygu sgiliau addysgu, hyfforddi a chyd-greu prosiectau i greu cerddorion y dyfodol a fydd yn gwneud argraff fel perfformwyr, athrawon a galluogwyr o fewn y gymuned ehangach. Mae cwestiynau sylfaenol - ‘Sut gallwn siapio diwydiant y dyfodol’, ‘Sut gallwn ddefnyddio celfyddyd i wneud gwahaniaeth’ – yn ein helpu i gynhyrchu cerddorion sy’n wirioneddol berthnasol i’r byd yr unfed ganrif ar hugain.
  • Byddwch yn ymarfer, yn astudio ac yn perfformio mewn lleoliad hyfryd a llawn ysbrydoliaeth sy’n ffinio â Pharc Bute, sef un o fannau gwyrdd mwyaf y ddinas. Mae gennym neuadd gerddoriaeth siambr gydag acwsteg hynod, cyntedd a man perfformio gwydrog, Theatr Richard Burton, yn ogystal â stiwdios a mannau rihyrsal o’r radd flaenaf.
  • Mae ein campws yng nghanol Caerdydd, Dinas Gerddoriaeth gyntaf y DU, a phrifddinas gartrefol a llewyrchus Cymru, sydd ond dwy awr ar y trên i ganol Llundain.
  • Cafodd Caerdydd ei henwi’n ddinas fwyaf cost-effeithiol yn y DU ar gyfer myfyrwyr, yn ôl Mynegai Byw Myfyrwyr NatWest 2022.

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy