Llinynnau

Llinynnau

Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau BMus (Anrh) Cerddoriaeth (ar gyfer y llwybrau lleisiol, offerynnol a chyfansoddi) a BMus (Anrh) Jazz ar gyfer mynediad. Mae lleoedd yn amodol ar argaeledd. Cofiwch gysylltu â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais.

Manteisiwch ar amrywiaeth eang o gyfleoedd i berfformio, cydweithio ac arbrofi – y cyfan mewn amgylchedd dysgu cefnogol sy’n meithrin eich sgiliau proffesiynol a’ch dychymyg, i’ch paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth. 

Pam astudio llinynnau yn CBCDC?

 • O’ch tymor cyntaf yma byddwch yn perfformio ac yn creu mewn prosiectau unawdol, siambr neu gerddorfaol. Byddwch yn archwilio gwahanol arddulliau, gyda chefnogaeth athrawon arbenigol.
 • Mae ein cynlluniau lleoliadau llinynnol unigryw, mewn partneriaeth â Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, yn caniatáu i chi gael clyweliad ar gyfer cyfnodau ar leoliad, gan arwain at sesiynau mentora gyda phrif chwaraewr pob adran. Mae’r cynlluniau hyn wedi arwain at fyfyrwyr yn cyrraedd y rhestrau ychwanegol gyda’r ddwy gerddorfa. Mae arweinwyr cerddorfeydd WNO a BBCNOW a llawer o’r prif chwaraewyr hefyd yn addysgu yma.
 • Byddwch yn dysgu mewn dosbarthiadau bach ac yn cymryd rhan mewn hyfforddiant un-i-un wedi’i deilwra gan weithwyr proffesiynol y diwydiant mewn dull sydd wedi’i bersonoleiddio a fydd yn eich galluogi i ddatblygu fel cerddor amryddawn a chyflogadwy. Mae staff craidd yr adran llinynnau yn cynnwys Lucy Gould ac Alice Neary.
 • Cewch eich addysgu gan artistiaid gwadd o fri rhyngwladol, pob un â gyrfaoedd cyfoes yn perfformio ar y lefel uchaf, o bob math o gefndiroedd proffesiynol gan gynnwys arweinwyr cerddorfaol, cerddorion siambr ac unawdwyr yn cwmpasu genres o gerddoriaeth gynnar i jazz.
 • Ymhlith yr artistiaid gwadd diweddar mae Nicola Benedetti, Rachel Podger, Timothy Ridout, Lawrence Power, Peter Wispelwey a Daniel Muller-Schott.
 • Byddwch yn rhan o ensemble cerddoriaeth siambr, pob un â’i fentor ei hun wedi’i ddewis o blith y nifer o gerddorion siambr ar ein staff, a fydd yn eich mentora a’ch arwain drwy gydol y flwyddyn.
 • Mae ein hystod eang o brosiectau cerddorfaol, gan gynnwys theatr gerddorol, opera, stondinau actio, yn ogystal â cherddorfeydd symffoni ac ensembles llinynnol, yn golygu y byddwch yn rhan mewn prosiectau cerddorfaol bob tymor.
   

Perfformio hanesyddol

Mae ein hagwedd unigryw tuag at berfformio hanesyddol, dan arweiniad arbenigedd Dr Simon Jones, yn golygu bod pob myfyriwr yn cael hyfforddiant trwyadl mewn amrywiaeth o arddulliau hanesyddol, gan gydweithio ag offerynnau allweddellau hanesyddol megis yr harpsicord a’r fortepiano. Mae bod yn ymwybodol a gwybodus o ran hanes yn rhan allweddol o bortffolio chwaraewyr llinynnol ac mae galw mawr ymhlith ensembles am hyn. Caiff pob myfyriwr y cyfle i chwarae’r feiol ac yna ei astudio fel astudiaeth ar wahân, gan roi hyd yn oed mwy o wybodaeth i chi o’r persbectif hanesyddol.

Ymhlith yr athrawon mae Rachel Podger a Jonathan Manson ac mae ensembles sydd wedi graddio’n ddiweddar yn cynnwys Arculo, y Royal Welsh Consort of Viols gynt.

Arweinir gan gerddor a darlithydd sydd â degawdau o brofiad

Mae Dr Simon Jones, pennaeth yr adran llinynnau, yn feiolinydd o fri sydd wedi perfformio a recordio yn rhyngwladol fel arweinydd cerddorfaol a cherddor siambr. Mae hefyd yn weithiwr proffesiynol yn y diwydiant sydd wedi addysgu yn offerynnol ac fel darlithydd prifysgol.

Mae ei brofiad proffesiynol cyfunol, sy’n ymestyn dros 30 mlynedd, wedi caniatáu iddo lunio rhaglen sy’n rhoi’r sgiliau i fyfyrwyr ddod yn gerddorion dyfeisgar, hyblyg a chyflogadwy.

 • Dysgu mwy am CBCDC
  • Mae ein sefydliad amlddiwylliannol ffyniannus yn croesawu 800 o fyfyrwyr o dros 40 o wledydd. Byddwch yn hyfforddi ochr yn ochr ag offerynwyr, actorion, cantorion, cyfansoddwyr a chynllunwyr ar gyfer perfformio eraill ac yn gweithio gyda hwy ar brosiectau drwy gydol y flwyddyn.
  • Mae cydweithio yn rhan enfawr o’r hyn a wnawn, gan eich galluogi i drochi mewn profiadau newydd gydag ystod eang o ddisgyblaethau a sgiliau o bob adran o’r Coleg. Mae ein cwmni REPCo unigryw a arweinir gan fyfyrwyr yn annog myfyrwyr i gydweithio i fod yn feiddgar, yn llawn dychymyg ac yn entrepreneuraidd.
  • Mae ein partneriaethau â diwydiant yn rhoi profiadau dysgu gwell yn y byd go iawn gyda sefydliadau celfyddydol a cherddorion proffesiynol blaenllaw, a hefyd yn cynnig cyfleoedd i chi ddatblygu eich rhwydweithiau proffesiynol ar gyfer y dyfodol.
  • Mae CBCDC yn ganolfan gelfyddydau brysur sy’n llwyfannu 500 o berfformiadau’r flwyddyn (llawer ohonynt am ddim) sy’n gyfuniad o artistiaid o’r radd flaenaf a gwaith myfyrwyr, yn aml ochr yn ochr. Mae digwyddiadau mawr rheolaidd yn CBCDC yn cynnwys Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC, BBC Canwr y Byd Caerdydd a digwyddiadau annibynnol fel Cyngres Telynau’r Byd ym mis Gorffennaf 2022.
  • Y Coleg yw’r conservatoire cyntaf yn y DU i gyflawni lefel safon aur o sicrwydd ansawdd ar draws meysydd Cerddoriaeth, Drama a Dan 18 yn adolygiad Gwella Ansawdd Cerddoriaeth rhyngwladol diweddar MusiQuE. Gwnaeth agwedd y Coleg o ran profiad myfyrwyr unigol, cydweithio amlddisgyblaethol ac uchelgais cyffredinol argraff arbennig ar yr adolygwyr, a nododd fod CBCDC yn enghraifft ddisglair o arfer gorau ar draws conservatoires Ewrop, ac yn adlewyrchu pobl eithriadol a chymuned unigryw’r Coleg. 
  • Fel yr unig gonservatoire Steinway cyfan yn y byd mae gan y Coleg bellach fflyd o bianos o’r radd flaenaf, ac mae pob piano acwstig yn y Coleg yn un Steinway.
  • Credwn yn sylfaenol yng ngrym cerddoriaeth i drawsnewid a chyfoethogi cymdeithas, gan ddatblygu sgiliau addysgu, hyfforddi a chyd-greu prosiectau i greu cerddorion y dyfodol a fydd yn gwneud argraff fel perfformwyr, athrawon a galluogwyr o fewn y gymuned ehangach. Mae cwestiynau sylfaenol - ‘Sut gallwn siapio diwydiant y dyfodol’, ‘Sut gallwn ddefnyddio celfyddyd i wneud gwahaniaeth’ – yn ein helpu i gynhyrchu cerddorion sy’n wirioneddol berthnasol i’r byd yr unfed ganrif ar hugain.
  • Byddwch yn ymarfer, yn astudio ac yn perfformio mewn lleoliad hyfryd a llawn ysbrydoliaeth sy’n ffinio â Pharc Bute, sef un o fannau gwyrdd mwyaf y ddinas. Mae gennym neuadd gerddoriaeth siambr gydag acwsteg hynod, cyntedd a man perfformio gwydrog, Theatr Richard Burton, yn ogystal â stiwdios a mannau rihyrsal o’r radd flaenaf.
  • Mae ein campws yng nghanol Caerdydd, Dinas Gerddoriaeth gyntaf y DU, a phrifddinas gartrefol a llewyrchus Cymru, sydd ond dwy awr ar y trên i ganol Llundain.
  • Cafodd Caerdydd ei henwi’n ddinas fwyaf cost-effeithiol yn y DU ar gyfer myfyrwyr, yn ôl Mynegai Byw Myfyrwyr NatWest 2022.

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy