Cyrsiau Byr Rheolaeth yn y Celfyddydau

Cyrsiau Byr Rheolaeth yn y Celfyddydau

Mae gan ein Cyrsiau Byr Rheolaeth yn y Celfyddydau ffocws cryf ar ennill sgiliau ymarferol, trosglwyddadwy y gellir eu defnyddion yn y gweithle. Yn ddelfrydol ar gyfer datblygiad proffesiynol, gall ein cyrsiau byr arwain at gredydau lefel MA.

 • Rheolaeth Ariannol yn y Sector Diwylliannol (8 Ionawr – 25 Mawrth)
 • Rheoli’r Celfyddydau Rhyngwladol (Dyddiadau i’w gadarnhau)
 • IOSH Rheoli’n Ddiogel yn y Theatr ac wrth Gynhyrchu (4 – 7 Mai)

 

Rheolaeth Ariannol yn y Sector Diwylliannol

Addas ar gyfer
 • Y rhai sy’n newydd i rôl gyllid mewn lleoliad diwylliannol
 • Y rhai sy’n gyfrifol am gyllidebau a materion ariannol yn eu sefydliad
 • Y rhai sydd â chyfrifoldeb ariannol yn eu sefydliad sy’n gobeithio diweddaru neu adfywio eu sgiliau
Amlinelliad o’r Cwrs

Mae’r cwrs wedi’i lunio i ddarparu cyflwyniad i bob elfen o reolaeth ariannol sy’n berthnasol i sefydliadau celfyddydau, a hefyd sut mae dehongli a dadansoddi gwybodaeth ariannol yn effeithiol, gan gymhwyso hyn mewn prosesau penderfynu strategol a blaengynllunio.

 • Defnyddio adnoddau dadansoddi ariannol
 • Deall cyflogres, trethi a statws elusen
 • Llif arian, rhagweld, cyllidebu
 • Monitro systemau
 • Cynllunio ariannol fel rhan o gyfeiriad strategol y busnes
Dyddiadau ac Amseroedd

Cwrs 11 wythnos, boreau Mercher 9.30am – 12.30pm bob wythnos oni nodir yn wahanol isod

8, 15, 22 a 29 Ionawr; 5, 12 a 26 Chwefror; 4, 11, 18* a 25 Mawrth

D.S. *Nid oes angen mynychu os nad ydych yn cwblhau’r asesiad

Cost £980 + TAW
Gofynion Gliniadur gyda Microsoft Excel
Cymhwyster Ar ôl pasio asesiad ymarferol y cwrs, dyfernir 20 Credyd ar Lefel Meistr, y gellir eu defnyddio tuag at yr MA Rheolaeth yn y Celfyddydau neu gellir eu defnyddio tuag at gymhwyster ôl-raddedig yn rhywle arall. Os byddai’n well gennych beidio gwneud yr asesiadau, mae tystysgrif presenoldeb heb ei achredu ar gael.
Sut mae Archebu Lawrlwytho ffurflen ymrestru
Dyddiad Cau Archebwch erbyn 13 Rhagfyr

 

Rheoli’r Celfyddydau Rhyngwladol

Addas ar gyfer Unrhyw un sydd â diddordeb mewn archwilio a datblygu cyfleoedd diwylliannol y tu allan i’r DU
Amlinelliad o’r Cwrs
 • Cyfleoedd datblygiad artistig a chreu strategaeth ar gyfer gweithio’n rhyngwladol
 • Datblygu cysylltiadau parhaus ar gyfer cydweithio a phartneriaethau posibl
 • Logisteg teithio rhyngwladol
 • Ffrydiau cyllid rhyngwladol
 • Cynnal busnes dramor
Dyddiadau ac Amseroedd Cwrs 5 wythnos; boreau Mawrth 9.30am – 12.30pm, dyddiadau i’w cadarnhau
Cost £200 + TAW i’w dalu ymlaen llaw, os yw’n cael ei gyllido gan gyflogwr, mae anfonebu ar gael
Gofynion Gliniadur
Cymhwyster Tystysgrif presenoldeb heb ei achredu
Sut mae Archebu Lawrlwytho ffurflen ymrestru

 

IOSH Rheoli’n Ddiogel yn y Theatr ac wrth Gynhyrchu

Addas ar gyfer

Y rhai sydd â chyfrifoldeb am reoli Iechyd a Diogelwch yn yr amgylchedd theatr – gall fod yn Flaen y Tŷ, Rheoli Cyffredinol neu Gynhyrchu

Amlinelliad o’r Cwrs

Bydd y cwrs llawn amser, 4 diwrnod hwn yn darparu gwybodaeth ac adnoddau ymarferol i’ch galluogi i ddelio â materion iechyd a diogelwch yn eich sefydliad – o ddeddfwriaeth bresennol i faterion iechyd a diogelwch mewn amgylchedd theatr. Mae’r cwrs wedi’i lunio gan y Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol, sydd hefyd yn rheoli ei ansawdd.

 • Deall eich cyfrifoldebau
 • Asesu Risg
 • Trafod â Llaw, COSHH, Diogelwch Trydan a Dŵr, Diogelwch Tân, Ymwybyddiaeth o Sŵn, Gweithio mewn Uchder
 • Lles
 • PPE
 • Ymchwilio ac adrodd ar ddamweiniau a digwyddiadau
 • Amddiffyn ein hamgylchedd
Dyddiadau ac Amseroedd

Cwrs llawn amser 4 diwrnod; 9.30am – 12.30pm bob dydd (mae angen bod yn bresennol am y 4 diwrnod llawn o hyfforddiant)

4 – 7 Mai

Cost £560 + TAW
Gofynion Gliniadur
Cymhwyster Ar ddiwedd y cwrs 4 diwrnod byddwch yn sefyll arholiad ysgrifenedig ac yn cael tasg ymarferol i’w chyflawni o fewn amserlen benodol. Ar ôl cwblhau’r elfennau a aseswyd yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif IOSH Rheoli’r Ddiogel yn y Theatr ac wrth Gynhyrchu.
Sut mae Archebu Lawrlwytho ffurflen ymrestru
Dyddiad Cau Archebwch erbyn 27 Ebrill