Allweddellau

Allweddellau

Cloddiwch i gwricwlwm trwyadl sy’n cynnig meistrolaeth ar dechneg yr allweddellau, cyfleoedd i berfformio a chydweithio, yn ogystal â’r sgiliau ymarferol i lwyddo yn y diwydiant cerddoriaeth heddiw.

Pam astudio’r allweddellau yn CBCDC?

  • Byddwch yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o repertoire y piano drwy hyfforddiant un-i-un gyda phrif diwtor astudio ac mewn gweithdai perfformio rheolaidd gyda phianyddion eraill. Gyda dosbarthiadau bach byddwch yn cael cefnogaeth a sylw wedi’i bersonoleiddio gan ein holl staff yn y Coleg.
  • Rydym yn blaenoriaethu cydweithio ym mhob ffurf, wedi’i lywio gan y gred ein bod yn dysgu orau pan fyddwn yn teimlo wedi’n grymuso i gyfrannu, cymryd risgiau, cefnogi a herio ein gilydd.
  • Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn gweithdai perfformio, dosbarthiadau sgiliau (gan gynnwys darllen ar yr olwg gyntaf a gwaith byrfyfyr), prosiectau astudio arloesol, hyfforddiant ensemble, perfformio hanesyddol a chyfoes, ac ystod lawn o ddosbarthiadau mewn astudiaethau cerddorol ategol, i gyd wedi’u harwain gan arbenigwyr rhyngwladol mewn gwahanol feysydd.
  • Byddwch yn cael dosbarthiadau meistr rheolaidd gyda rhai o bianyddion mwyaf nodedig y byd, sy’n perfformio yma fel rhan o Gyfres Piano Rhyngwladol Steinway. Mae artistiaid diweddar yn cynnwys Angela Hewitt a Pavel Kolesnikov, ac mae ein Hartist Cyswllt Llŷr Williams yn rhoi datganiadau a dosbarthiadau meistr rheolaidd.
  • Cewch gyfleoedd i ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol o amrywiaeth o gefndiroedd yn y diwydiant, gan gynnwys pianyddion o Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) a’r Bale Brenhinol, yn ogystal ag ymarferwyr ym meysydd cerddoriaeth eglwysig, jazz, theatr gerddorol a pherfformio cerddorfaol.
  • Byddwch yn cael profiad ymarferol o’r holl sgiliau hanfodol sy’n gysylltiedig ag addysgu ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o bianyddion.
  • Cewch gyfle i chwarae mewn rhaglen amrywiol o ddatganiadau a pherfformiadau cydweithredol, yn aml yn ein Neuadd Dora Stoutzker, y neuadd ddatganiad cerddoriaeth siambr gyntaf a adeiladwyd at y diben yng Nghymru ac un o’r goreuon yn y DU.
  • Ni yw’r Conservatoire Steinway yn Unig cyntaf yn y byd, a’r conservatoire cyntaf yn y DU i gael dau biano Steinway Spirio gan roi cyfle unigryw i chi ddarganfod popeth sydd gan y dechnoleg chwyldroadol hon i’w gynnig.
     

Meithrin ystod amrywiol o sgiliau drwy hyfforddiant dwys

Bydd eich hyfforddiant yn helpu i ehangu eich dealltwriaeth gerddorol, tra’n rhoi sylfaen gadarn i chi ar gyfer arbenigeddau’r dyfodol a phortffolio proffesiynol iach.

Gan mai sgiliau darllen ar yr olwg gyntaf yw’r arf mwyaf pwerus yn y byd proffesiynol, fe gewch lawer iawn o hyfforddiant yn y maes hwn. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn hyfforddiant harmonig a rhythmig dwys ar yr allweddellau ac yn datblygu eich sgiliau darllen sgôr, trawsosod a gwaith byrfyfyr.

Gan weithio gyda thiwtoriaid o’n hadran ddrama, byddwch hefyd yn datblygu hyder mewn cyflwyno ar lwyfan a chyfathrebu llafar.

Byddwch yn trefnu eich oriau ymarfer eich hun, a phan fydd angen gwneud gwaith ymchwil, bydd yr holl gyfleusterau, adnoddau a chefnogaeth sydd eu hangen arnoch i’w cael yn ein llyfrgell ar y campws.
 

Conservatoire Steinway yn Unig cyntaf y byd

Yn 2020, daeth y Coleg yn ‘Gonservatoire Steinway yn Unig’ cyntaf y byd gan adeiladu ar ei statws Steinway Cyfan a derbyn 24 piano Steinway arall i greu fflyd Steinway o’r radd flaenaf.  
 

Gyrfaoedd cyfoethog ac amrywiol ar ôl graddio

Mae gennym hanes rhagorol o gyflogaeth ymhlith ein graddedigion, oherwydd bod ein myfyrwyr yn datblygu’r ystod eang o sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer gyrfa bortffolio lwyddiannus.

Yn CBCDC byddwch yn dysgu cofleidio gwerthoedd hunan-gymhelliant, ymroddiad a menter. Mae ein ffocws ar gerddoriaeth gydweithredol yn meithrin y sgiliau rhyngbersonol sy’n hanfodol ar gyfer unrhyw yrfa lwyddiannus ym maes cerddoriaeth.

Mae ein myfyrwyr piano yn symud ymlaen i yrfaoedd fel perfformwyr, athrawon, pianyddion rihyrsal, arweinwyr a thechnegwyr. Maent yn mynd allan i’r byd fel cerddorion defnyddiol, sy’n gallu cyfrannu at ddiwylliant cerddorol mewn ffordd werthfawr a pharhaol, ac fel cydweithredwyr dilys gydag ymdeimlad gwirioneddol o’u lle yn eu cymunedau.

Arweinir gan ddatgeinydd, unawdydd concerto a chyfeilydd o fri

Mae Simon Phillippo, pennaeth astudiaethau allweddellau, wedi perfformio a darlledu’n helaeth ledled y byd fel datgeinydd, unawdydd concerto a chyfeilydd. Yn ystod ei 14 mlynedd gydag Opera Cenedlaethol Cymru cynhaliodd dros 150 o berfformiadau opera ledled y DU ac mae wedi perfformio gyda cherddorfeydd a chwmnïau opera ledled y byd.

Mae Simon wedi addysgu mewn nifer o brifysgolion ledled y DU, ac ymgartrefodd yn CBCDC yn 2015. Mae ei raglen allweddellau yn y Coleg yn ysgogi myfyrwyr i geisio rhagoriaeth ym maes y piano mewn amgylchedd hyfforddi llawn ysgogiad, tra’n darparu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ffynnu yn y diwydiant cerddoriaeth heddiw.

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy