Cyfansoddi

Cyfansoddi

Datblygwch lais personol hyderus a nodedig drwy hyfforddiant arbenigol sy’n cwmpasu’r ystod lawn o dechnegau a dulliau cyfansoddi, tra’n trochi eich hun mewn cyfleoedd i berfformio, recordio, cael profiad ymarferol o’r diwydiant a chydweithio ar draws y disgyblaethau.  

Pam astudio cyfansoddiad yn CBCDC?

  • Mae ein hadran fach a llawn cefnogaeth yn golygu y gall eich hyfforddiant gael ei deilwra i’ch anghenion unigol, gan eich cefnogi a’ch ysbrydoli i ddod o hyd i’ch hunaniaeth greadigol bersonol.
  • Wrth wraidd yr astudio mae hyfforddiant un-i-un dwys, sy’n cwmpasu creu cerddoriaeth drwy dechnoleg a gweithio gyda cherddoriaeth ‘nodiannol’ draddodiadol.
  • Byddwch yn cael profiad ymarferol ffurfiol ac anffurfiol yn y Coleg ac ym myd go iawn y diwydiannau creadigol, i gyd gyda chefnogaeth y staff cyfansoddi.
  • Byddwch yn cael cyfleoedd i brofi rhai o sefydliadau cerddorol mwyaf nodedig Cymru, gan gynnwys Tŷ Cerdd (Music House Wales), Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (y mae ei stiwdios recordio yn un o’r cyfleusterau recordio pwrpasol mwyaf y tu allan i Abbey Road yn Llundain), yn ogystal ag Opera Cenedlaethol Cymru a Sinfonia Cymru.
  • Mae cyfansoddi ag electroneg yr un mor bwysig â chyfansoddi offerynnol. Nid ydym yn eithrio unrhyw dechneg neu ddull cyfansoddi, a chewch eich annog i ddod o hyd i’ch arddull creadigol eich hun gyda chefnogaeth ein tîm hynod arbenigol o diwtoriaid.
  • Mae myfyrwyr yn aml yn creu gwaith ar gyfer gosodiadau clyweledol cwbl drochol, perfformiadau byw i offerynwyr, ac offerynnau meddalwedd electronig a rhyngweithiol, yn ogystal â’r cyfryngau mwy traddodiadol megis dawns ac opera.
  • Mae partneriaethau cydweithredol yn elfen allweddol o’r cwrs, o fewn y Coleg ac ar draws y diwydiant.
  • Mae gan bob aelod o staff ei faes arbenigedd ei hun, gan gynnig hyfforddiant unigol a dosbarthiadau ym mhob agwedd a thechnegau cyfansoddi, sy’n cynnwys cyfansoddi ar gyfer cyfryngau eraill, megis ffilm a theledu, dawns, theatr a gemau yn ogystal â meysydd mwy traddodiadol fel cyngherddau, operâu a gosodiadau.
     

Archwilio pob maes cyfansoddi

Does dim byd na fyddwn yn fodlon mynd i’r afael ag ef. Er ein bod yn gwybod y byddwch yn cymryd eich hyfforddiant o ddifrif, rydym hefyd yn eich annog i fod yn agored i’r holl ffyrdd y gallwch ddatblygu a thyfu fel artist: drwy herio’ch syniadau am estheteg ac ysbrydoliaeth, archwilio meysydd newydd ar gyfer eich gwaith a gwella sut yr ydych yn cyfathrebu am eich cerddoriaeth.
 

Cydweithio ar draws CBCDC

Byddwch yn cael cyfleoedd rheolaidd i gydweithio a chyd-greu gyda’ch cyd-gyfansoddwyr, gan ddefnyddio cryfderau eich gilydd i greu rhywbeth nodedig. Mae gennym gysylltiadau agos â’r adrannau cerddoriaeth eraill, er enghraifft jazz ac offerynnau taro, a gallwn helpu i’ch cysylltu â myfyrwyr eraill ar draws y Coleg fel y gallwch arddangos eich gwaith.

Bydd ein cynyrchiadau drama yn gofyn yn rheolaidd am fyfyrwyr cyfansoddi, gan roi profiad ymarferol i chi o weithio gyda chyfarwyddwyr, cynllunwyr, actorion, criwiau llwyfan a chynllunwyr goleuo.

Fe’ch anogir hefyd i weithio gyda’ch cydweithwyr, er enghraifft yn rhaglen REPCo cwmni celfyddydau rheolaidd y Coleg a arweinir gan fyfyrwyr, lle mae myfyrwyr yn dod at ei gilydd i gynhyrchu a pherfformio eu prosiectau eu hunain, neu mewn prosiectau theatr grŵp cydweithredol fel The Flying Bedroom
 

Cydweithio y tu allan i’r Coleg

Mae gennym gysylltiadau personol â llawer o artistiaid creadigol o bob math, gan gynnwys ysgolion ffilm, artistiaid, beirdd, dawnswyr, cyfleusterau sain ôl-gynhyrchu, cwmnïau gemau, llyfrgelloedd cynhyrchu cerddoriaeth, datblygwyr pecynnau sampl, asiantau cyfansoddwyr, cyhoeddwyr, cynllunwyr a chyfarwyddwyr opera. Amserlennir cyfleoedd rheolaidd i astudio gwaith cyfansoddwyr dethol, i drafod eu gwaith, i roi cynnig ar fras-gyfansoddiadau a gwaith byrfyfyr, ac i gwrdd â nhw wyneb yn wyneb, ar-lein a wyneb yn wyneb.
 

Cydweithio â sefydliadau o feysydd eraill

Rydym wedi ffurfio partneriaethau cryf gyda chyrff cerddoriaeth proffesiynol a sefydliadau sy’n gweithredu mewn disgyblaethau eraill megis dawns, theatr, stiwdios recordio a golygu, cwmnïau ffilm a theledu, orielau celf, a lleoliadau eraill wedi’u curadu. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd i chi fynychu rihyrsals a pherfformiadau, recordiadau a setiau ffilm i arsylwi ar y broses o gelfyddyd yn datblygu. Bydd y profiadau hyn hefyd yn eich helpu i feithrin cysylltiadau gwerthfawr ag ymarferwyr eraill a dysgu sut i lywio drwy amgylcheddau creadigol proffesiynol yn hyderus.
 

Awyrgylch: Gŵyl Ysgrifennu Newydd

Bob mis Mai mae gŵyl gerddoriaeth newydd flynyddol Awyrgylch y Coleg yn rhoi cyfle i’n myfyrwyr blwyddyn olaf arddangos eu cymysgedd eclectig o waith creadigol mewn cyfres ddwys o berfformiadau premiere.

Mae’r penwythnos hwn o ddigwyddiadau, gyda gweithiau gan y genhedlaeth nesaf o gyfansoddwyr, yn dangos ysbryd menter, cydweithio a chreadigrwydd y Coleg, ac mae arloesedd wrth galon yr ŵyl. 

Arweinir gan gyfansoddwr, athro ac ymchwilydd byd-enwog

Mae John Hardy, Pennaeth Cyfansoddi, yn gyfansoddwr a chydweithredwr rhyngwladol ac yn enillydd gwobrau Bafta Cymru ac mae wedi gweithio ym myd ffilm, opera a theatr ledled y byd.

Mae ei gomisiynau yn cynnwys gweithiau sylweddol i Opera Cenedlaethol Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Abaty Westminster, Cantorion y BBC, London Brass yn ogystal â gwaith teledu i’r BBC gan gynnwys y rhaglenni Hinterland a Hidden.

Mae hefyd wedi gweithio gyda Sefydliad y Celfyddydau Cyfoes, DV8/National Theatre, Theatr y Royal Court, National Theatre Wales, Brith Gof a Test Dept, ac fel rhan o lawer o wyliau a theithiau byd-eang.

Mae gan John a’r cyfansoddwyr yn ei gwmni John Hardy Music chwe gwobr BAFTA Cymru, ynghyd â phum enwebiad arall, am eu sgorau ffilm a theledu. Mae gan John ddiddordeb mewn archwilio ffyrdd i artistiaid iau baratoi eu hunain ar gyfer oes o greadigrwydd a chydweithio gwerth chweil a chynaliadwy.

Ei ddull fel pennaeth adran yw arwain pob myfyriwr i ddatblygu ei greadigrwydd mewn ffyrdd sy’n bersonol iddynt hwy, ethos sydd wedi meithrin pob math o waith cydweithredol a phroffesiynol gyda’i fyfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr.

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy