Coronafeirws: Eich Cadw’n Ddiogel

Coronafeirws: Eich Cadw’n Ddiogel

Croeso’n ôl i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. 

Gyda rhestr wych o artistiaid a sioeau eleni, rydym wedi cymryd camau ychwanegol i sicrhau eich bod yn teimlo’n gyfforddus ac yn gallu mwynhau ein rhaglen lawn. Darllenwch y wybodaeth isod er mwyn eich cadw chi ac eraill o’ch cwmpas yn ddiogel.

 

Cyn eich ymweliad: 

  • Peidiwch ag ymweld â CBCDC os oes gennych symptomau COVID-19 
  • Sicrhau bod gennych chi Pàs COVID GIG neu wedi cymryd prawf llif unffordd
  • Pan fo hynny’n bosibl, argraffwch eich tocynnau gartref neu defnyddiwch e-docyn/ffôn symudol er mwyn lleihau cysylltiad 
  • Peidiwch â chyrraedd mwy nag 20 munud cyn dechrau eich digwyddiad 

 

Ar adeg eich ymweliad: 

  • Dangos Pàs COVID GIG dilys neu ganlyniad prawf llif unffordd negyddol
  • Mewngofnodwch i Tracio ac Olrhain y GIG  
  • Pan fo hynny’n bosibl, cadwch bellter cymdeithasol
  • Gwisgwch fasg wyneb bob amser
  • Defnyddiwch yr hylif diheintio dwylo a ddarperir 

 

Rhagor o Wybodaeth

 

Mynd i mewn i CBCDC

Peidiwch â chyrraedd mwy nag 20 munud cyn dechrau eich digwyddiad. Bydd mynediad drwy brif ddrysau Cyntedd Carne. Bydd ein croesawyr ar gael i’ch croesawu’n ôl a helpu i’ch arwain drwy ein mesurau Eich Cadw’n Ddiogel.

 

Pàs COVID GIG NHS Covid Pass

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, o ddydd Llun 15 Tachwedd, bydd rhaid i chi ddangos Pàs COVID GIG dilys neu ganlyniad prawf llif unffordd negyddol (a gymerir o fewn 24 awr) i fynychu perfformiadau gyda thocyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Ewch i www.llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig (tu fewn i Gymru) neu www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/covid-pass (os ydych chi tu fas i Gymru) i gael gwybodaeth ar sut i gael Pàs COVID y GIG. Neu gellir archebu profion llif unffordd o https://llyw.cymru/prawf-COVID-19-cyflym-heb-symptomau

Byddwn hefyd yn derbyn pàs COVID o thu allan i'r DU, fel Tystysgrif Covid Ewrop neu'r cyfateb. Ni allwn dderbyn cardiau brechiad COVID (a rhoddir yn y canolfan brechiadau) fel tystiolaeth o frechiad. Trafferth cael eich Pàs COVID? Darllenwch FAQs y GIG, os gwelwch yn dda. 

Sylwch, ni allwn ganiatáu mynediad os na fyddwch yn cyflwyno'r wybodaeth ddilys.

Rydym yn gynghori eich bod yn lawrlwytho'r pas ymlaen llaw i osgoi unrhyw oedi.

 

Tracio ac Olrhain

Mewngofnodwch i CBCDC pan fyddwch yn ymweld â’n lleoliad drwy system Tracio ac Olrhain y GIG. Bydd cod QR y lleoliad i’w weld pan ddewch i mewn.   

Os bydd Tracio ac Olrhain y GIG yn cysylltu â chi, bydd hynny oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi’n bositif am COVID-19. Dilynwch y cyfarwyddiadau a roddir.  

Os nad oes gennych chi ffôn clyfar fe fyddwn yn gallu darparu ar eich cyfer.

 

Cadw Pellter Cymdeithasol

Pan fo hynny’n bosibl, cadwch bellter cymdeithasol o gwmpas CBCDC. 

Sylwch, o Ionawr 2022, dim ond ychydig o ddigwyddiadau bydd â phellter cymdeithasol. Cyfeiriwch at dudalen we y digwyddiad ar gyfer y manylion llawn.

Nodwch os gwelwch yn dda, mae pellter cymdeithasol ar waith yn y lleoliadau perfformio, ond mae'n bosib bydd y seddi yn y rhesi o flaen neu tu ôl yn cael ei ddefnyddio. Cyfeiriwch at y cynllun eistedd ar gyfer manylion.

 

Rhaid Gwisgo Gorchudd WynebGwisgo Masg

Rhaid i bawb sy’n 11+ oed wisgo masg ym mhob ardal o’r lleoliad cyn, yn ystod ac wedi perfformiad (oni bai am y rheini sydd wedi’u heithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb am resymau iechyd).

 

Archebu Ymlaen Llaw

Gellir archebu tocynnau drwy ein Swyddfa Docynnau. Pan fo hynny’n bosibl, argraffwch eich tocyn gartref neu defnyddiwch e-docyn/ffôn symudol er mwyn lleihau cysylltiad ac osgoi ciwiau. 

Nid oes cyfyngiad ar nifer y tocynnau y gallwch eu harchebu. Sylwer, yn bennaf, bydd seddi ar gael i archebu mewn grwpiau o ddau, gyda nifer o seddi unigol hefyd ar gael. Mae'n bosib y bydd yn rhaid i grwpiau mawr eistedd ar wahan.

Efallai y bydd ein cynllun eistedd ychydig yn wahanol i’r hyn yr ydych wedi arfer ag ef, ac efallai na fydd eich seddi arferol ar gael. Cyfeiriwch at y cynlluniau eistedd pan fyddwch yn archebu ar-lein neu sgwrsiwch â’n Swyddfa Docynnau ynglŷn â’r seddi sydd ar gael.

Efallai y bydd angen trefnu mynediad bob yn dipyn ar gyfer rhai perfformiadau, cyfeiriwch at y wybodaeth ar eich tocyn a gwiriwch unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei derbyn cyn y sioe.
 

 

Teimlo’n sâl?  

Os ydych yn teimlo’n anhwylus neu fod gennych unrhyw symptomau COVID-19, peidiwch â mynychu CBCDC.  

Gallwch wirio i weld a oes gennych unrhyw symptomau COVID-19 yma.

Os ydych yn teimlo’n sâl, e-bostiwch boxoffice@rwcmd.ac.uk. Byddwn yn rhoi ad-daliad i chi am eich tocyn neu’n rhoi credyd i chi ei ddefnyddio ar gyfer perfformiad yn y dyfodol.  

 

Archebu Di-arian parod

Pan fo hynny’n bosibl bydd CBCDC yn gweithredu fel lleoliad di-arian parod er mwyn lleihau cysylltiad. Os gallwch wneud hynny, defnyddiwch eich cerdyn debyd neu gredyd. Os nad oes gennych gerdyn banc, fe fyddwn yn gallu darparu ar eich cyfer.

 

Egwyl 

Os oes egwyl yn ystod y perfformiad, arhoswch yn eich sedd a bydd ein tywyswyr yn sicrhau y gallwch adael a dod yn ôl i mewn i’r awditoriwm yn ddiogel.  

 

Hylendid a Thoiledau Hand Sanitisers

Defnyddiwch ein hylif diheintio dwylo pan fyddwch yn cyrraedd. Bydd gorsafoedd diheintio hefyd ar gael ledled yr adeilad. Mae gennym systemau glanhau gwell ar waith drwy CBCDC yn gyfan. 

Bydd mesurau pellter cymdeithasol ar waith yn ein toiledau a’n lifftiau, a bydd y mannau hyn yn cael eu monitro er mwyn sicrhau diogelwch. Byddwn yn cynyddu amseroedd egwylion, pan fo angen, er mwyn lleihau ciwiau.  
 

 

Food and Drinks

Bydd diodydd a byrbrydau bar ar gael cyn y sioe ac yn ystod egwylion. Mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar ein tudalen Café Bar.

 

See It Safely

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru wedi’i gymeradwyo gan See It Safely. 


Mae CBCDC wedi cael yr hawl i ddefnyddio nod See It Safely Cymdeithas Theatrau Llundain a Theatrau'r DU. Mae’r nod yn tystio ein bod yn cydymffurfio â chanllawiau COVID-19 diweddaraf y Llywodraeth a’r diwydiant, er mwyn sicrhau diogelwch ein staff a’n cynulleidfaoedd

 

See It Safely