Dirwyon a Chostau

Dirwyon a Chostau

Manylion costau

Math o ffi (pob benthyciwr) Swm
Dirwy – eitem hwyr y mae benthyciwr arall wedi gwneud cais amdano £1 fesul eitem y diwrnod (uchafswm o £20 fesul eitem)

Dirwy – eitem hwyr am resymau eraill:

  • mae’r eitem gennych ers blwyddyn neu fwy
  • mae eich cwrs yn dod i ben
  • mae eich cyfrif wedi’i atal
20c yr eitem fesul diwrnod (uchafswm o £20 yr eitem)
Eitem sydd wedi mynd ar goll neu sydd wedi’i ddifrodi (gan gynnwys rhannau) £20 neu gost yr eitem – pa un bynnag yw’r mwyaf
Ffi weinyddol £5 yr eitem sydd wedi’i difrodi / i gael eitem arall
Cais i fenthyg rhwng llyfrgelloedd Gweler y wybodaeth ychwanegol

Mae’r ffioedd uchod wedi’u hamlinellu’n fanylach isod. Gweler ein tudalennau am adnewyddu eitemau a gwneud cais am eitemau am ragor o wybodaeth am sut i wneud hyn a gwybodaeth am atal eich cyfrif oherwydd dirwyon.

 

Eitemau ar gais

Bydd eitemau a fenthycir yn cael eu hadnewyddu’n awtomatig gydol y flwyddyn academaidd, oni bai bod benthyciwr arall yn gwneud cais amdanynt. Os nad yw eitem yn cael ei dychwelyd yn dilyn cais amdani, codir tâl o £1 y dydd (uchafswm o £20 yr eitem). Os ydych yn cael trafferth dychwelyd eitem erbyn y dyddiad dychwelyd, cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn cysylltu â ni fel y gallwn geisio atal dirwyon cynyddol!

 

Dychwelyd yn flynyddol

Os oes gennych eitem am flwyddyn heb unrhyw geisiadau, bydd yr adnewyddu’n stopio a byddwch yn derbyn e-bost. Bydd angen i chi ei dychwelyd (gan gynnwys yr holl rannau), fel y gallwn wirio ei bod gennych o hyd. Yna gallwch ei hadnewyddu a’i benthyg eto os oes angen. Byddwn yn codi 20c yr eitem fesul diwrnod os yw’n hwyr. Dylech wirio’r dyddiad dychwelyd ar unrhyw eitemau cyn gadael Caerdydd, oherwydd mae’n bosibl na allwn eu hadnewyddu. Cofiwch, rhowch wybod os oes gennych bryderon! Mae cyfrifon graddedigion yn cau ar 7 Mehefin bob blwyddyn ac ni ellir ymestyn cyfrif nes fod popeth wedi’i glirio.

 

Eitemau coll neu wedi’u difrodi

Os oes eitemau ar goll, wedi’u difrodi neu wedi’u difwyno, byddwn yn codi ffi er mwyn cael eitem arall yn ei lle, neu ffi safonol o £20 (p’run bynnag yw’r uchaf) yn ogystal â ffi weinyddol o £5. Bydd staff y Llyfrgell yn penderfynu a ddylid prynu eitem arall yn lle’r un a gollwyd/difrodwyd neu ddefnyddio’r arian i brynu rhywbeth arall.

Pan fo eitem yn hwyr iawn, bydd y system yn ei hystyried fel eitem ‘goll’ a bydd anfoneb yn cael ei hanfon yn awtomatig. A fyddech cystal â chysylltu â ni os ydych yn cael problemau dod o hyd i eitem neu ddychwelyd eitem. Byddai’n well gennym bob amser eich helpu yn hytrach na gweld eich dirwyon yn cynyddu neu anfon anfonebau yn ddiangen!

 

Benthyciadau rhwng llyfrgelloedd

Gweler ein tudalennau am yr hyn rydyn ni’n ei gynnig am wybodaeth am wneud cais am eitemau, gan gynnwys benthyciadau gan lyfrgelloedd eraill. Os ydych yn bwriadu benthyg eitem oddi wrthym, gweler ein tudalen ar fenthyciadau.

 

Gwirio a oes gennych ddirwy

Ewch i Gatalog y Llyfrgell a chlicio ar Mewngofnodi. Yna dylech allu gweld popeth sydd gennych ar fenthyg ac unrhyw ddirwyon neu ffioedd sydd ar eich cyfrif dan Fy Nghyfrif. Gweler ein tudalen ar adnewyddu am ganllaw cam wrth gam ar gael mynediad i’ch cyfrif llyfrgell.

 

Talu costau

Gallwch dalu gydag arian parod neu siec yn y Llyfrgell. Os ydych angen talu gyda cherdyn, dewch i’n gweld neu ffoniwch ac efallai gallwn eich cyfeirio at ein Tîm Cyllid (os ydynt ar gael). Gallwn ddarparu manylion am dalu drwy drosglwyddiad ar-lein o’r banc. Os nad ydych yn defnyddio’r dull hwn i dalu, mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni fel y gallwn ddiweddaru eich cyfrif.