Aelodaeth, Ymwelwyr a Llyfrgelloedd Eraill

Aelodaeth, Ymwelwyr a Llyfrgelloedd Eraill

Mae holl aelodau staff a myfyrwyr CBCDC yn aelodau o’r Llyfrgell yn awtomatig – gweler y manylion am yr hyn y gallwch ei fenthyg a gwybodaeth am ein hadnoddau ar gyfer meysydd pwnc gwahanol. Eich cerdyn Llyfrgell yw eich cerdyn Adnabod ar gyfer y Coleg. Cysylltwch os oes angen unrhyw help arnoch i gael mynediad i’ch cyfrif.

Mae gennym drefniadau benthyg cyfatebol gyda nifer o lyfrgelloedd lleol eraill, gweler isod am y manylion a’r dewisiadau aelodaeth os nad ydych yn aelod o’r Coleg.

 

Trefniadau cyfatebol â llyfrgelloedd eraill

Mae gennym drefniadau benthyg cyfatebol gyda Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gyfer myfyrwyr CBCDC am fenthyg cyfatebol ar gael yn y Llyfrgell. Dylai aelodau staff ac ôl-raddedigion CBCDC gyfeirio at y wybodaeth isod am SCONUL Access.

Mae croeso i israddedigion o’r sefydliadau uchod ymuno â’r Llyfrgell yn CBCDC i fenthyg hyd at ddwy eitem (benthyciadau 1 wythnos neu 3 wythnos, gyda rhai eithriadau) yr un pryd *. Mae angen i ni weld eich cerdyn adnabod ar gyfer y Brifysgol (a hwn fydd eich cerdyn Llyfrgell CBCDC hefyd) a byddwn yn rhoi ffurflen gais i chi ei llenwi. Rydym yn argymell eich bod yn ymweld am y tro cyntaf rhwng 9:00 a 17:00, rhwng dydd Llun a dydd Gwener, pan fydd mwy o staff ar gael i’ch helpu. Gweler ein manylion cyswllt a’n lleoliad a rhowch wybod i ni os ydych yn gwneud taith arbennig neu os oes gennych unrhyw gwestiynau. Mae aelodaeth yn para un flwyddyn academaidd ar y tro a bydd yn dod i ben ar 31 Mai.

* Dalier sylw: mae gan israddedigion Prifysgol De Cymru hawl awtomatig i gael aelodaeth. Bydd angen i Israddedigion o Brifysgol Caerdydd neu Brifysgol Metropolitan Caerdydd gael llythyr yn eu cyflwyno gan eu llyfrgell eu hunain.

 

SCONUL Access

Mae CBCDC yn aelod o SCONUL Access. Cynllun cydweithredol yw hwn rhwng sawl llyfrgell addysg uwch yn y DU ac Iwerddon. Mae’n galluogi aelodau staff a myfyrwyr o lyfrgell y naill sefydliad i fenthyg deunydd gan y llall. Ni all israddedigion fenthyg bob amser ond gallant gael mynediad i’r llyfrgelloedd hyn er mwyn gosod cyfeirnodau at rywbeth penodol. Mae’n rhaid llenwi cais ar-lein a bydd hwn yn cael ei wirio a’i gymeradwyo gan lyfrgell eich sefydliad eich hun (a fydd yn cadarnhau eich bod ar delerau da â nhw). Am ragor o fanylion: gofynnwch yn eich llyfrgell neu ewch i wefan SCONUL Access i gofrestru.

Dylai staff ac ôl-raddedigion CBCDC gofrestru ar wefan SCONUL Access. Bydd tîm y Llyfrgell yn derbyn eich cais, a byddant yn gwirio nad oes gennych unrhyw gostau neu eitemau i’w talu neu ar fenthyg cyn y gellir ei gymeradwyo. Rydym yn ceisio gwneud hyn o fewn dau ddiwrnod gwaith. Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon. Rydym yn eich cynghori i gysylltu ag unrhyw lyfrgell yr ydych yn bwriadu ymweld â hi ymlaen llaw er mwyn gwirio’r broses ar gyfer cofrestru.

Rydym yn croesawu staff, ymchwilwyr, ôl-raddedigion sy’n cael eu haddysgu a dysgwyr o bell o sefydliadau addysg uwch sy’n cymryd rhan yn y cynllun i ymuno â’r Llyfrgell yn CBCDC a benthyg 5 eitem (benthyciadau wythnos neu 3 wythnos, gyda rhai eithriadau) dan y cynllun SCONUL Access. A fyddech cystal â dod â chopi o’ch SCONUL Access a’ch cyfeiriad e-bost a chofiwch na fydd modd creu cyfrif ar eich cyfer yn syth ar adegau prysur. Rydym yn argymell eich bod yn ymweld am y tro cyntaf rhwng 9:00 and 17:00, rhwng dydd Llun a dydd Gwener, pan fydd mwy o aelodau staff ar gael i’ch helpu. Gweler ein manylion cyswllt a’n lleoliad a rhowch wybod os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Gall myfyrwyr gradd o sefydliadau eraill sydd ddim wedi’u cynnwys yn ein cytundebau cyfatebol ddefnyddio ein cyfleusterau fel ymwelwyr cyffredinol.

 

Y Conservatoire Iau a Stiwdio Actorion Ifanc

Dylai aelodau staff fod â chyfrif Llyfrgell yn awtomatig. Gall myfyrwyr Blwyddyn 7 ac uwch ofyn am fynediad Llyfrgell drwy’r Conservatoire Iau / Stiwdio Actorion Ifanc. Gweler ein canllaw i wasanaethau Llyfrgell ar gyfer myfyrwyr Iau a staff am yr holl wybodaeth am y cynllun aelodaeth a chyngor ar wneud cais am eitemau a’u dychwelyd.

 

Ymwelwyr cyffredinol

Rydym yn croesawu ymchwilwyr ac ymwelwyr sydd â diddordeb sydd am gyfeirio at ein hadnoddau yn unig. Fe’ch cynghorir i gysylltu â ni cyn i chi ymweld â ni.

 

Aelodaeth allanol

Gall aelodau’r cyhoedd fod yn gymwys i ymuno â’r Llyfrgell fel aelodau allanol ar ôl talu ffi flynyddol o £50 ac yn ôl disgresiwn y Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell. Bydd hyn yn rhoi hawl i chi fenthyg hyd at 5 eitem ar y tro, ac eithrio benthyciadau tymor byr. Dylid gwneud cais ysgrifenedig (drwy e-bost neu lythyr) cyn eich ymweliad. Cofiwch gysylltu.

 

Aelodaeth Cymdeithas Ddrama Cymru

Dylai unigolion neu grwpiau sydd am fenthyg cyfresi o ddramâu gyfeirio at ein tudalennau am gasgliad Cymdeithas Ddrama Cymru yn CBCDC.