Adnewyddu a Cheisiadau

Adnewyddu a Cheisiadau

Adnewyddu

Ar wahân i eitemau y mae galw mawr amdanynt, bydd popeth rydych yn ei fenthyg yn cael ei adnewyddu’n awtomatig am hyd at flwyddyn, oni bai bod rhywun arall yn gwneud cais amdano. Mae hyn yn golygu na fyddwch yn cael dirwy am anghofio adnewyddu eich eitemau! Byddwch yn cael dirwyon os nad ydych yn dychwelyd eitem y mae benthyciwr arall wedi gwneud cais amdano, neu’n cadw rhywbeth am dros flwyddyn, felly cadwch olwg ar eich mewnflwch am negeseuon e-bost yn gofyn i chi ddychwelyd eitemau. Gallwch reoli eich cyfrif hefyd a gweld eich dyddiadau dychwelyd drwy fewngofnodi i’ch cyfrif.

Bydd eitemau sydd ar fenthyg am wythnos neu 3 wythnos yn cael eu hadnewyddu’n awtomatig ddeuddydd cyn y dyddiad priodol, cyn belled nad oes neb arall wedi gwneud cais amdanynt ac nad ydynt yn eich meddiant ers blwyddyn. Ni fyddwch yn derbyn e-bost ar gyfer pob eitem sydd i’w hadnewyddu. Byddwch bob amser yn derbyn e-bost os oes angen i chi ddychwelyd eitem (gydag o leiaf dau ddiwrnod o rybudd).

Mae eitemau a fenthycir o’n hardal Galw Mawr ar gael i’w benthyg dros nos yn unig ac ni ellir eu hadnewyddu.

Gallwch barhau i adnewyddu eitemau eich hun, drwy eich cyfrif Llyfrgell – gweler ‘mewngofnodi i’ch cyfrif’ isod.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am adnewyddu, cysylltwch â ni i drafod hyn.

 

Ceisiadau

Os yw’r eitem sydd ei hangen arnoch ar fenthyg, cofiwch wneud cais amdani!

Mae’r broses o adnewyddu llyfrau llyfrgell yn awtomatig yn golygu nad ydych yn cael dirwy am eich bod wedi anghofio adnewyddu’n unig, ond mae’n golygu hefyd y gall eitem sy’n cael ei benthyg gan rywun arall fod ganddynt am flwyddyn gyfan os nad ydych yn rhoi gwybod i ni eich bod chi ei hangen.

Mae gwneud cais yn syml ac yn golygu y gallwch gasglu’r eitem a’i chadw tan y dyddiad dychwelyd a roddwyd iddi, cyn belled â bod y benthyciwr yn ei ddychwelyd erbyn y dyddiad a roddwyd. Bydd y benthyciwr yn derbyn e-bost yn rhoi gwybod iddo bod cais wedi’i wneud am yr eitem, fel y gall ei dychwelyd yn gynt.

Mae ein catalog Llyfrgell yn ei gwneud yn haws i chi weld popeth sydd gennym, hyd yn oed os nad yw ar y silff. Bydd y catalog yn dangos i chi a yw’r eitem rydych ei hangen allan ar fenthyg. Mae’n syml, mewngofnodwch (gweler ‘mewngofnodi i’ch cyfrif’ isod) a chlicio ar y ddolen Ceisiadau o’r tab Lleoliadau.

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais, gofynnir i’r benthyciwr cyfredol ddychwelyd yr eitem. Cyn belled â bod y benthyciwr cyfredol yn dychwelyd yr eitem, byddwch yn derbyn e-bost pan fo’r eitem yn barod i’w chasglu a bydd gennych 7 diwrnod i’w chasglu o’r Llyfrgell.

Mae yna nodwedd ddefnyddiol, sef ‘Pori rhith’, sy’n eich helpu i ddod o hyd i eitemau tebyg.

Gallwch wneud cais drwy gatalog y Llyfrgell gydol y flwyddyn ar wahân i gyfnodau o wyliau, pan fydd angen i chi gysylltu â’r Llyfrgell (gan nad ydym yn disgwyl i eitemau gael eu dychwelyd y tu allan i’r tymor).

Dalier sylw: os nad yw llyfr gyda chais amdano yn cael ei ddychwelyd ar y dyddiad priodol, nid yn unig y codir dirwyon o’r dyddiad hwnnw, ond bydd eich cyfrif Llyfrgell yn cael ei atal yn awtomatig.

Bydd eitemau’n parhau i gael eu hadnewyddu’n awtomatig gydol y cyfnodau o wyliau ond ni fydd y broses geisiadau’n weithredol yn ystod y cyfnod hwn (h.y. ni fyddwch yn cael cais brys i ddychwelyd rhywbeth rydych wedi’i fenthyg am yr haf).

 

Mewngofnodi i’ch cyfrif

  1. Ewch i gatalog y Llyfrgell http://librarycatalogue.rwcmd.ac.uk/
  2. Cliciwch ar y ddolen Mewngofnodi ar frig y sgrin ar yr ochr dde.
  3. Bydd hyn yn eich arwain at sgrin mewngofnodi, lle mae angen i chi glicio ar ddolen ‘Staff a myfyrwyr CBCDC’ a mewngofnodi eich manylion CBCDC (y rhai rydych yn eu defnyddio i gael mynediad i’ch e-bost CBCDC). Os ydych ar y campws neu eisoes wedi mewngofnodi i’ch cyfrif e-bost, dylech gael eich mewngofnodi’n awtomatig.
  4. Ar ôl mewngofnodi, byddwch yn gweld eich enw yn ymddangos ar frig y sgrin ar y gornel dde. Yna gallwch glicio ar y ddolen Fy Nghyfrif er mwyn gweld yr eitemau sydd gennych ar fenthyg a’r dyddiadau dychwelyd priodol ar eu cyfer. Byddwch yn gallu gweld eich ceisiadau hefyd, ac unrhyw ddirwyon neu fesurau atal sydd gennych ar eich cyfrif.

 

Mesurau atal

Bydd eich cyfrif yn cael ei atal yn y sefyllfaoedd canlynol:

  • Os oes gennych eitem hwyr y mae rhywun arall wedi gwneud cais amdani.
  • Os oes £10 neu fwy yn ddyledus gennych.
  • Os ydych wedi ‘colli’ eitem a heb gysylltu â ni i drafod.
  • Os nad ydych wedi clirio eich cyfrif (eitemau a chostau) cyn i’r gwyliau haf gychwyn.

Yn yr holl achosion hyn, rydym yn eich cynghori i gysylltu cyn gynted â phosibl os ydych yn cael unrhyw drafferthion.