Siarter y Llyfrgell

Siarter y Llyfrgell

Ein nod yw darparu staff a myfyrwyr CBCDC gyda’r adnoddau a’r gwasanaethau rydych eu hangen i gefnogi eich gwaith a’ch astudiaethau. Mae’r siarter hwn yn nodi’r hyn rydym yn ei gynnig a’r hyn a ofynnwn gennych chi. Mae eich cytundeb i gydymffurfio â rheolau a rheoliadau’r Coleg yn cynnwys y canlynol:

 

Gofod Llyfrgell

 • Byddwn yn darparu gwasanaeth croesawgar a chyfeillgar ac yn ystyriol ohonoch 1
 • Byddwch yn ymddwyn yn ystyriol tuag at ddefnyddwyr eraill y Llyfrgell a staff y Llyfrgell 2
 • Byddwn yn cadw gofod y Llyfrgell yn lân a thaclus fel y gellir dod o hyd i eitemau’n hawdd 3
 • Byddwch yn dod a diodydd gyda chaead yn unig i’r Llyfrgell (dim bwyd) 4 ac yn gadael y gofod yn daclus
 • Byddwn yn hysbysebu unrhyw newidiadau i amseroedd agor ac yn ceisio eich rhybuddio ychydig funudau cyn cau
 • Byddwch yn nodi amseroedd cau ac yn peidio â gadael eich eiddo heb ei oruchwylio 5
 • Byddwn yn cymryd camau dilynol os byddwn yn derbyn unrhyw gwynion am sŵn ac yn ceisio cadw’r amgylchedd yn dawel
 • Byddwch yn parchu gofod tawel y Llyfrgell ac yn ymwybodol o’r bobl eraill sy’n ceisio astudio 6

 

Eich cyfrif

 • Ni fyddwn yn rhannu gwybodaeth am eitemau rydych wedi’u benthyg neu gostau sy’n ddyledus gennych gyda phobl eraill 7
 • Byddwch yn benthyg eitemau ar eich cyfrif eich hun yn unig 8
 • Byddwn yn rhoi gwybod pan fydd eitemau angen eu dychwelyd ac yn rhoi ffyrdd gwahanol o adnewyddu i chi 9
 • Byddwch yn cymryd cyfrifoldeb am unrhyw beth sydd wedi’i fenthyg neu ei gofrestru yn eich enw, ac am adnewyddu a dychwelyd eitemau cyflawn 10
 • Byddwn yn eich helpu i fenthyg rhannau ar gyfer cerddorfa neu fand
 • Byddwch yn trin unrhyw rannau a gofrestrir yn eich enw gyda gofal yn unol ag arferion proffesiynol 11
 • Byddwn yn arddangos costau ar gyfer dirwyon yn glir (ar ein gwefan, yn yr Hyb ac yn y Llyfrgell)
 • Byddwch yn sicrhau bod costau a dirwyon yn cael eu talu 12

 

Casgliad y Llyfrgell

 • Byddwn yn trwsio eitemau yn ôl yr angen ac yn ceisio cyfnewid y rhai sydd wedi’u difrodi neu wedi treulio
 • Byddwch yn trin y casgliad gyda gofal ac yn dychwelyd eitemau mewn cyflwr da 13
 • Byddwn yn datblygu ein casgliadau er mwyn eich cynorthwyo gydag anghenion eich cwrs 14
 • Byddwch yn rhoi gwybod i ni os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych ei angen
 • Byddwn yn ceisio bodloni eich ceisiadau i brynu a benthyg eitemau newydd o fewn 28 diwrnod 15
 • Byddwch yn gwneud ceisiadau am ddeunydd newydd cyn gynted â phosibl 16

 

Hyfforddiant a chymorth

 • Byddwn yn darparu gwybodaeth a chyngor am hawlfraint
 • Byddwch yn ystyried deddfwriaeth hawlfraint, fel yr amlinellir yn y drwydded CLA a arddangosir gerllaw pob llungopïwr
 • Byddwn yn cynnig cymorth gydag ymholiadau a chwestiynau ymchwil, yn bersonol, dros y ffôn a thrwy neges e-bost 17
 • Byddwch yn rhoi gwybod i ni a oes unrhyw fathau eraill o gymorth yr hoffech ei gael gyda gwaith ymchwil neu sgiliau gwybodaeth
 • Byddwn yn darparu gweithdai ar ein hadnoddau a’n sgiliau ymchwil ac yn cynnig teithiau o’r Llyfrgell 18
 • Byddwch yn rhoi gwybod i ni am unrhyw hyfforddiant yr hoffech ei gael a phan fyddwch yn cael trafferth gydag unrhyw beth
 • Byddwn yn gwrando ar eich adborth a’ch syniadau am y Llyfrgell, gan gymryd cwynion o ddifrif 19
 • Byddwch yn rhoi gwybod i ni os oes gennych unrhyw broblemau, sylwadau neu syniadau

 

 1. Rydym yn dîm bach felly efallai y bydd yna adegau pan fydd raid i chi aros eich tro yn y Ddesg Ddosbarthu. Byddwn yn gwneud ein gorau i’ch helpu cyn gynted â phosibl ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd mewn unrhyw achosion o oedi. Mae croeso bob amser i chi siarad â ni yn y swyddfa os nad ydych am drafod eich cyfrif wrth y Ddesg Ddosbarthu.
 2. Gofynnwn nad ydych yn defnyddio iaith anweddus nac yn swnllyd gan fod hyn yn amharu ar bobl eraill.
 3. Rhowch wybod i ni os gwelwch chi unrhyw broblemau. Mae gennym sifftiau rheolaidd ar gyfer tacluso’r silffoedd a thîm o fyfyrwyr sy’n cynorthwyo, ond gall pethau fynd yn anhrefnus ar adegau prysur o’r flwyddyn.
 4. Gall bwyd fod yn anniben a swnllyd, felly gofynnwn i chi beidio â bwyta yn y Llyfrgell. Mae diodydd gyda chaead yn dderbyniol ond rhowch wybod i ni os ydych yn ei ollwng!
 5. Ni all y Llyfrgell gymryd cyfrifoldeb am eitemau sy’n cael eu gadael heb eu goruchwylio a gallwch fod yn cymryd gofod y mae pobl eraill ei angen. Mae’n annheg i’r staff sy’n gweithio ar y penwythnos a gyda’r nos hefyd os ydynt yn gorfod treulio amser yn casglu eich eiddo a cheisio dod o hyd i chi. Cofiwch hefyd ei bod yn bosibl i aelodau’r cyhoedd ddod i mewn i’r llyfrgell heb i ni sylwi ac os oes eitem yn mynd ar goll, byddwn yn codi tâl arnoch er mwyn prynu un arall yn ei lle.
 6. Rydym yn cydnabod bod rhywfaint o sŵn yn anochel mewn gofod bach (yn enwedig gerllaw’r Ddesg Ddosbarthu). Fodd bynnag, byddwn yn ceisio bod yn ystyriol o’r rhai sy’n gweithio a gofynnwn i chi wneud yr un fath. Bydd staff y Llyfrgell yn ymyrryd os ydynt yn ymwybodol o unrhyw achosion o darfu. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw broblemau, yn bersonol, neu drwy anfon e-bost at library@rwcmd.ac.uk.
 7. Rydym yn cadw’r hawl i rannu manylion am unigolion – sydd naill ai heb ddychwelyd eitemau neu sydd ag arian yn ddyledus – gydag aelodau staff eraill y Coleg (fel Gwasanaethau Academaidd a Phenaethiaid Adrannau), fel y bo angen er mwyn adfer eitemau a/neu arian.
 8. Os yw aelodau staff neu fyfyrwyr yn caniatáu i rywun arall fenthyg eitem gan ddefnyddio eu cyfrif, yna byddant yn gyfrifol am unrhyw gostau. Os oes rhywun yn gofyn i chi fenthyg eitemau ar eu rhan oherwydd bod eu cyfrif wedi’i atal, dylech eu hannog i gysylltu fel y gellir datrys y mater.
 9. Mae staff y Llyfrgell yn hapus i helpu gydag ymholiadau adnewyddu yn bersonol neu dros y ffôn ond unigolion sy’n gyfrifol am sicrhau bod eu cyfrif eu hunain yn gyfredol. Gweler ein gwybodaeth am adnewyddu.
 10. Mae ein casgliad ar gyfer pob aelod staff a myfyriwr a’r Coleg ac rydym yn cadw’r hawl i atal cyfrifon os ydych yn atal pobl eraill rhag cael mynediad i’r deunydd sydd ei angen arnynt. Os ydych yn bryderus eich bod wedi colli unrhyw beth, siaradwch â ni cyn gynted â phosibl fel y gallwn helpu.
 11. Gan mai’r benthyciwr sy’n cadw’r cyfrifoldeb, rydym yn argymell bod grwpiau’n benthyg ymysg ei gilydd.
 12. Ni fydd aelodau staff y Ddesg Ddosbarthu yn gallu benthyg eitemau i staff neu fyfyrwyr sydd â chostau sylweddol ar eu cyfrif. Os ydych yn cael problemau neu’n bryderus am gostau neu eitemau ar eich cyfrif, rhowch wybod i ni fel y gallwn eich helpu.
 13. Peidiwch â marcio’r eitemau, neu geisio eu trwsio eich hun. Os yw rhywbeth wedi’i ddifrodi drwy draul arferol, rhowch wybod i ni wrth ei ddychwelyd. Os yw eitemau’n cael eu dychwelyd gyda difrod sylweddol (e.e. ôl beiro neu staenau) efallai bydd yn rhaid i ni brynu copi newydd a chodi tâl arnoch amdano. A fyddech cystal â thynnu’r holl farciau pensil cyn dychwelyd eitemau.
 14. Rydym yn siarad â staff academaidd ac yn gwirio rhestrau darllen. Fodd bynnag, rhowch wybod i ni os nad yw’r deunydd rydych ei angen ar gael gennym. Ar hyn o bryd rydym yn datblygu Polisi Datblygu Casgliadau a fydd yn nodi’r hyn rydym yn ei brynu a’r ffordd rydym yn gwneud penderfyniadau.
 15. Yn gyffredinol, byddwn yn rhoi gwybod i chi o fewn wythnos os ydym wedi gallu trefnu eich archeb. Nodwch ein bod yn gwneud penderfyniadau am yr hyn i’w brynu / fenthyg yn seiliedig ar ein casgliadau a’n costau presennol, gan ymgynghori â staff academaidd. Rhowch wybod os ydych am wirio’r wybodaeth ddiweddaraf am eich archeb: library@rwcmd.ac.uk.
 16. Rydym yn awgrymu eich bod yn gwneud eich archebion am eitemau o leiaf 28 diwrnod cyn i chi fod eu hangen. Y rheswm am hyn yw’r amser sydd angen: i ddod o hyd i eitemau a gwneud archeb, i gael y cyflenwr i ddod o hyd i’r eitem a’i hanfon ac i gatalogio a phrosesu’r eitem ar ôl iddi gyrraedd. Weithiau gallwn gael eitemau’n gynharach na hyn ond bydd eraill yn cymryd yn hirach. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydym yn cael gwybod am broblemau neu oedi. Os ydych yn nodi dyddiad ‘fan bellaf’ sy’n golygu na allwn ei ddarparu mewn pryd, ni fyddwn yn gallu parhau.
 17. Ar adegau prysur o’r diwrnod, mae gennym ddau aelod staff yn gweithio yn ein Desg Ddosbarthu. Fodd bynnag, mae croeso bob amser i chi ddod i’n swyddfa rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd pob aelod staff y Llyfrgell yn hapus naill ai i’ch helpu ar unwaith neu i drosglwyddo eich ymholiad i’r unigolyn priodol (a fydd yn ymateb cyn gynted â phosibl). Nodwch mai dim ond un aelod staff sy’n gweithio ar ôl 5pm ac ar ddydd Sadwrn. Gallwn ateb cwestiynau drwy e-bost hefyd yn library@rwcmd.ac.uk neu gallwch ein ffonio ar 029 2039 1331.
 18. Fel arfer mae’r rhain yn cael eu trefnu’n uniongyrchol gyda phob adran. Os hoffech hyfforddiant ychwanegol, ar gyfer aelodau staff neu fyfyrwyr, a fyddech cystal â chysylltu a byddwn yn hapus i drefnu hyn.
 19. A fyddech cystal ag anfon e-bost atom yn library@rwcmd.ac.uk neu gysylltu â Phennaeth y Gwasanaethau Llyfrgell yn uniongyrchol yn judith.dray@rwcmd.ac.uk gydag unrhyw sylwadau. Rydym yn ceisio cydnabod pob adborth o fewn 7 diwrnod, er mae’n debygol o gymryd mwy o amser i ymateb yn llawn neu weithredu.