Sgiliau Ymchwil ac Academaidd

Sgiliau Ymchwil ac Academaidd

Cymorth gan staff y llyfrgell

Mae tîm y Llyfrgell yn cynnwys nifer o lyfrgellwyr cymwys a all eich helpu i ddatblygu eich sgiliau chwilio a helpu gyda’ch gwaith ymchwil. Fodd bynnag, fel tîm bach, mae gan bawb sgiliau ac arbenigedd gwahanol, gan gynnwys nifer o bobl sydd â chefndir ym mhynciau’r CBCDC. Os ydych yn y Llyfrgell, gofynnwch i staff y Ddesg Ddosbarthu am gymorth. Os ydynt yn teimlo bod rhywun arall yn y tîm mewn sefyllfa well i ateb eich cwestiwn, yna byddant bob amser yn eich trosglwyddo i’r unigolyn mwyaf perthnasol. Mae croeso i chi gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost hefyd.

Dalier sylw: mae sawl aelod o’n tîm yn gweithio’n rhan-amser, felly rydym yn defnyddio cyfeiriadau e-bost a rennir er mwyn sicrhau ein bod yn gallu gweld eich cwestiynau bob amser! Os nad oes rhywun yn gallu’ch helpu ar unwaith, byddant yn cysylltu cyn gynted â phosibl.

Gweler hefyd ein tudalennau pwnc am ragor o wybodaeth gan y Llyfrgellwyr Cynorthwyol ar gyfer Drama a Cherddoriaeth.

 

Sesiynau hyfforddi

Mae’r Llyfrgell yn gweld pob myfyriwr newydd er mwyn cael sesiwn sefydlu. Bydd y sesiwn yn tynnu sylw at rai o brif adnoddau eich cwrs a chewch daith o’n gofod yn y Llyfrgell. Rydym yn gweld rhai myfyrwyr eto gydol eu cwrs hefyd, er mwyn eu helpu i ymchwilio ar gyfer aseiniadau a gyda gwaith cyfeirio.

Dyma’r meysydd y gallwn gynnig cymorth i chi:

  • Sgiliau chwilio – sut i ddod o hyd i’r adnoddau gorau ar gyfer eich aseiniad
  • Cyfeiriadau a llên-ladrad – beth i’w wneud a’r hyn i’w osgoi
  • Hawlfraint
  • Gwybodaeth am yrfaoedd – chwilio am swydd / ymchwilio i sector / defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol
  • Ymwybyddiaeth gyfredol yn eich pwnc
  • Dod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch yn y Llyfrgell – meysydd y casgliad ac adnoddau ar-lein

Os hoffech wneud cais am hyfforddiant ychwanegol ar unrhyw un o’r pynciau uchod, naill ai ar gyfer eich dosbarth neu fel unigolyn, e-bostiwch library@rwcmd.ac.uk.

 

Cyfeiriadau

Pam ddylwn i ei gyfeirio?

Mae cyfeirio’n gywir yn sgil hanfodol ond yn ddryslyd o bosibl i’w ddysgu. Mae’n bwysig eich bod yn cydnabod y ffynhonnell a’r dyfyniadau yr ydych yn eu defnyddio yn eich gwaith: er mwyn cydnabod yr awduron gwreiddiol ac er mwyn atal y risg o lên-ladrad. Dylid cynnwys cyfeiriadau ymhob aseiniad a gyflwynir i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn ôl canllaw cyfeirio Harvard Prifysgol De Cymru. Mae’r Llyfrgell wedi llunio canllaw ar gyfer cyfeirio at ffynonellau cerdd yn seiliedig ar ddogfen Prifysgol De Cymru. Mae’n darparu enghreifftiau o’r mathau o ffynonellau cerdd y gallai fod angen i chi gyfeirio atynt.

Cofiwch wirio catalog y Llyfrgell am ffynonellau dibynadwy ar gyfer eich aseiniadau. Rydym yn cadw canllawiau ar gyfeirio ac atal llên-ladrad.

 

Dal i fod yn ansicr?

Cysylltwch â ni yn library@rwcmd.ac.uk os hoffech gael cyngor ar sut i gyfeirio at eich ffynonellau a llunio eich llyfryddiaeth. Gallwn ddarparu cymorth un i un neu sesiynau hyfforddi mewn grŵp. Peidiwch ag ymdrechu ar eich pen eich hun!

 

Sgiliau chwilio

Rydym yn gweld weithiau nad yw rhai pobl yn gwybod am y cynghorion bach defnyddiol hynny sy’n werth y byd wrth geisio darganfod y wybodaeth orau. Mae chwilio effeithiol nid yn unig yn eich helpu gyda’ch astudiaethau ond mae’n sgil allweddol hefyd y mae cyflogwyr yn ei gwerthfawrogi. Gweler y cynghorion ar chwilio canlynol sy’n fan cychwyn da a chysylltwch os hoffech gael rhagor o gymorth.