BMus (Anrh) Cerddoriaeth

BMus (Anrh) Cerddoriaeth

Trosolwg o’r Cwrs

Wedi’i hanelu at gerddorion sydd â photensial neilltuol ac sydd wedi’i hysbrydoli gan anghenion amrywiol y celfyddydau a’r diwydiannau creadigol sy’n newid o hyd, mae’r rhaglen hon yn darparu hyfforddiant wedi’i integreiddio’n llawn ac eang ei amrediad ym meysydd perfformio/cyfansoddi a sgiliau cysylltiedig, er mwyn eich cynorthwyo i sefydlu gyrfa lwyddiannus fel cerddor sydd ag agwedd greadigol a deallusol tuag at gerddoriaeth.

Mae modiwlau perfformio craidd yn rhedeg drwy’r tair blynedd gyntaf wedi’u cefnogi gan hyfforddiant unigol, ystod o ddosbarthiadau perfformio adrannol, dosbarthiadau meistr a gweithgareddau perfformio eraill. Bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu lefel gynyddol gywrain o sicrwydd technegol, gwybodaeth ddatblygedig o repertoire ac arddull, a’r gallu i gyfathrebu’n gymhellol gyda chynulleidfa drwy berfformiad. Mae’r hyfforddiant hefyd yn pwysleisio datblygiad sgiliau creu cerddoriaeth ar y cyd drwy fod yn rhan mewn cerddoriaeth siambr ac ensembles bach, a gefnogir gan sesiynau hyfforddi a mentora wythnosol.

Ar gyfer offerynwyr a chantorion, mae modiwl cyflwyniadol – Cyfoethogi Perfformiad – yn rhoi dealltwriaeth i chi ynglŷn â materion sylfaenol yn ymwneud ag iechyd corfforol a seicolegol a lles cerddorion. Cyflwynir y modiwl gan ystod o arbenigwyr o fyd meddygaeth, chwaraeon a cherddoriaeth a’i nod yw eich cynorthwyo i fanteisio i’r eithaf ar eich addysg a’ch potensial proffesiynol, dros gyfnod cynaledig.

Bydd cyfres o ddosbarthiadau ymarferol, gweithdai a seminarau yn ystod y flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn yn darparu hyfforddiant hollbwysig mewn sgiliau harmoni a sain y glust, gyda modiwlau arbenigol ar gyfer chwaraewyr allweddellau ym maes hollbwysig gallu cerddorol allweddellau sydd ei angen ar gyfer cyd-destunau cyflogaeth amrywiol.

Mae darlithoedd astudiaethau cyd-destunol yn ymdrin â datblygiadau allweddol yn hanes cerddoriaeth, tra bod seminarau yn archwilio’r ffyrdd y gellir astudio, dadansoddi ac ysgrifennu am gerddoriaeth. Rhydd hyn y cyfle i chi ddwysau eich dealltwriaeth o amrywiaeth o weithiau, cyfansoddwyr ac arddulliau o fewn eu cyd-destun hanesyddol, a datblygu sgiliau uwch mewn ymchwil a chyfathrebu ysgrifenedig.

Mae modiwl astudiaethau proffesiynol cychwynnol yn yr ail flwyddyn yn cyflwyno gwahanol ddulliau ac arddulliau o waith allgymorth. Byddwch yn gweithio mewn timau bach ac yn dyfeisio a datblygu prosiect creadigol i’w gyflwyno mewn ysgolion cynradd lleol. Ochr yn ochr â hyn, bydd cyfres o ddarlithoedd a seminarau yn cefnogi datblygiad hollbwysig arfer proffesiynol myfyrio.

Yn y drydedd flwyddyn cewch gyfle i ddatblygu eich arfer addysgu, fel arfer yn gweithio dros gyfnod o amser gyda myfyriwr o adran arall. Bydd dosbarthiadau cefnogi yn archwilio gwahanol ddulliau a deunyddiau ar gyfer addysgu cerddoriaeth, ac yn ystyried materion cerddorol a phroffesiynol sylfaenol sy’n gysylltiedig â hyfforddiant unigol a grŵp.

Mae ystod gynhwysfawr o opsiynau modiwl yn y drydedd a’r bedwaredd flwyddyn yn eich galluogi i archwilio a datblygu ystod o sgiliau proffesiynol ategol, mewn meysydd sy’n cynnwys gwaith stiwdio, darlledu, rheolaeth yn y celfyddydau, addysgu a gwaith allgymorth yn y gymuned.

Yn y flwyddyn olaf cewch fapio eich llwybr gradd eich hun drwy ddewis modiwlau sy’n adlewyrchu eich diddordebau, eich cryfderau a’ch dyheadau o ran gyrfa.

Mae modiwlau dewisol yn cynnwys prosiectau galwedigaethol, sy’n caniatáu i chi gael profiad gwerthfawr o weithio mewn cyd-destun proffesiynol, er mwyn paratoi ar gyfer bywyd wedi’r Coleg.

 

Dadlwythwch drosolwg manwl o’r cwrs hwn (PDF) – Offerynnol a Lleisiol neu Gyfansoddi

 

Gofynion Mynediad

Mae mynediad drwy glyweliad ar gyfer offerynwyr a chantorion, ac ar ffurf cyfweliad ar gyfer cyfansoddwyr.

Fel canllaw o ran isafswm y safon sydd ei angen ar gyfer mynediad, rydym yn disgwyl i ymgeiswyr offerynnol a lleisiol allu dangos gallu cerddorol sy’n cyfateb i’r hyn sydd ei angen i ennill Rhagoriaeth mewn Gradd VIII ABRSM.

Byddwn yn gofyn i gyfansoddwyr anfon enghreifftiau o’u gwaith creadigol cyn mynychu cyfweliad.

Yr isafswm o ran cymwysterau ar gyfer mynediad yw o leiaf dau gymhwyster lefel A gan gynnwys Cerddoriaeth neu gymwysterau Lefel 3 cyfatebol cyn cael mynediad. Mae cymwysterau cyfatebol yn cynnwys WBQ, Scottish Highers, Diploma/Tystysgrif Cenedlaethol BTEC, Bagloriaeth Rhyngwladol, GNVQ Uwch, AVCE neu Ddiploma Uwch (Lefel 3) a chymwysterau rhyngwladol cydnabyddedig.

Efallai hefyd y caiff cymwysterau theori cerddoriaeth ABRSM Gradd VI neu uwch eu hystyried fel cymhwyster amgen i lefel A mewn Cerddoriaeth.

Ym mhob achos bydd unrhyw amodau gofynnol a gynhwysir gyda chynnig lle wedi’i seilio ar geisiadau/clyweliadau unigol, a byddant yn aml yn uwch na’r isafswm gofynnol a nodir uchod.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos bod eu gallu Saesneg yn cwrdd â gofynion sylfaenol y Coleg. Cyfeiriwch at ein tudalen Gofynion Iaith Saesneg i gael manylion profion iaith Saesneg derbyniol a’r sgorau gofynnol.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2021-2022

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
4 blynedd llawn amser £9,000 * £21,849 **

* Gosodir ffioedd dysgu israddedig ar gyfer myfyrwyr o’r Deyrnas Unedig gan Lywodraeth Cymru. Cânt eu hadolygu’n flynyddol a gallent godi yn y dyfodol.

** Mae ffioedd dysgu israddedig ar gyfer myfyrwyr tramor yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.

 • Costau Eraill

  Mae costau teithio o fewn Caerdydd yn fychan, gan fod y neuaddau preswyl, y rhan fwyaf o’r ardaloedd preswyl a chanol y ddinas o fewn taith 10-15 munud ar droed i’r campws.

  Mae’n rhaid i fyfyrwyr offerynnol fod yn berchen ar eu hofferynnau ac unrhyw ategolion angenrheidiol eu hunain, y bydd disgwyl iddynt eu cynnal i safon chwarae proffesiynol ar eu cost eu hunain. Mae’r Coleg yn ei gwneud hi’n ofynnol bod gennych yswiriant personol digonol ar gyfer eich offeryn.

  Bydd angen i chi fod â gwisg cyngerdd du fel sy’n briodol: siaced ginio, tei bo du, crys du/gwyn a throwsus du smart neu ffrog, sgert/trowsus hyd y llawr du a thop du gydag esgidiau du smart. Rhaid i’r ysgwyddau fod wedi’u gorchuddio – os na fydd strapiau ar eich ffrog neu dop, bydd angen cardigan arnoch. Rhaid i’r holl ddillad fod yn blaen (dim rhannau sgleiniog na gliter). Efallai y bydd hefyd angen i chi gael dillad perfformio amgen heblaw am ddu ar gyfer datganiadau.

  Efallai y gall myfyrwyr cyfansoddi ei gweld hi’n fuddiol i fod â’u cyfrifiadur eu hunain a bydd angen gyriant caled allanol, cof bach 32GB, ceblau atebol a chlustffonau arnynt. Bydd meddalwedd nodiant megis Sibelius hefyd yn ddefnyddiol. Byddwn yn cynnig cyngor pellach ar brynu meddalwedd recordio ac ystumio sain wedi i chi ddechrau ar eich cwrs. Mae gan holl gyfrifiaduron yr adran ystod o feddalwedd safonol.

  Anogir myfyrwyr i fynychu cymaint o berfformiadau’r Coleg â phosibl a gallant gael tocynnau am ddim neu gyda disgownt.

  Rydym yn argymell hefyd eich bod yn caniatáu ar gyfer cost prynu ac adeiladu eich llyfrgell cerddoriaeth ddalen drwy gydol eich hyfforddiant.

  Fel rhan o’r modiwl Sgiliau Allgymorth, bydd gofyn i chi gyflwyno gweithdy i blant ysgol. Cyn hyn, bydd angen i chi gael gwiriad DBS uwch. Cost hwn ar hyn o bryd yw £50 a bydd y Coleg yn ei dalu. Os byddwch yn dewis gwneud rhagor o waith allgymorth a/neu addysgu fel rhan o’ch cwrs, rydym yn cynghori eich bod yn cofrestru gyda’r gwasanaeth DBS Update ar eich cost eich hun (£13 y flwyddyn ar hyn o bryd).

  Mae’r Coleg yn argymell yn gryf eich bod yn ymuno ag undeb perfformwyr perthnasol megis ISM neu MU, sy’n cynnig cyfraddau aelodaeth myfyrwyr.

  Os byddwch yn dewis dilyn lleoliad gwaith wedi’i hunan-gyfarwyddo a’i hunan-drefnu fel rhan o fodiwl(au) dewisol, chi fydd yn gyfrifol am unrhyw gostau a geir. Bydd angen i chi hefyd dalu costau unrhyw gystadlaethau allanol yr ydych yn dewis cofrestru ar eu cyfer yn ystod eich astudiaethau. Mewn achos prosiectau a drefnir ac a gynhelir yn uniongyrchol ar ran y Coleg, deuir i gytundeb ymlaen llaw ynglŷn â thalu costau.

  Mae angen cyflwyno traethodau hir a phortffolios cyfansoddi/trefnu mewn copi caled a chi fydd yn gyfrifol am y costau argraffu a rhwymo.

  Efallai y bydd angen i fyfyrwyr y mae gofyn iddynt ail-sefyll arholiadau dalu ffi ail-sefyll.